Ett antal forskargrupper har valt att presentera sin forskning på en egen webbsida. De presenteras nedan i bokstavsordning.

Anknytning

Några teman är Anknytning och religion, Anknytning i tonåren och vuxenlivet samt Anknytning hos barn med mammor med en intellektuell nedsättning.

Sökord: Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi, Pehr Granqvist, anknytning, religion, tonår, vuxen, mödrar med intellektuell nedsättning

Forskning om anknytning

 

Det nya arbetslivet: Anställningsrelationer och flexibilitetskrav

Gruppen intresserar sig för frågor som rör kraven på flexibilitet som ingår på olika sätt i många anställningsrelationer mellan arbetsgivare och de anställda idag.

Sökord: Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Claudia Bernhard-Oettel, arbetsliv, flexibilitet, anställningsbarhet, anställningstrygghet, arbetslöshet, rörlighet, attityder

Det nya arbetslivet

 

Emotioner, uppmärksamhet och medvetande

Forskargruppen studerar effekter av emotioner på uppmärksamhet och medvetande.

Sökord: Avdelningen för perception och psykofysik, Stefan Wiens, emotioner, uppmärksamhet, medvetande, experimentalpsykologi, EEG, hudkonduktans, puls

Emotioner, uppmärksamhet och medvetande

 

Fischers forskningslabb

Här studerar vi framför allt olika aspekter av emotionellt, socialt och kognitivt processande, samt hur ålder, kön, genetik och personlighet påverkar dessa processer. I dessa studier kombineras experimentalpsykologisk beteendemetodik med hjärnaktiveringstekniker som PET, Near-infrared spectroscopy (NIRS) och fMRI.

Sökord: Avdelningen för biologisk psykologi, Håkan Fischer, emotionellt processande, socialt processande, kognitivt processande, sömnbrist, experimentalpsykologisk beteendemetodik, hjärnaktiveringstekniker, PET, NIRS, fMRI

Fischers forskningslabb

 

 

Golkars forskningslabb

I min pågående forskning studerar jag emotionell inlärning och i synnerhet hur vi lär oss och minns från situationer då vi upplevt oss hotade och rädda.

Sökord: Avdelningen för biologisk psykologi, rädsla, emotionell inlärning, beteendemått, psykofysiologiska metoder, hjärnavbildning

Golkars forskningslabb

 

Higher-Order Cognition Group

Vår forskning inom gruppen handlar huvudsakligen om kognitiv kontroll i komplexa vardagliga aktiviteter. (Extern webbsajt.)

Sökord: Avdelningen för kognitiv psykologi, Timo Mäntylä, exekutiva funktioner, multitasking, prospektivt minne

www.stockholmcognitionlab.com/hoc-group.html

 

Hot och våld i arbetslivet och skolan

Forskargruppen är intresserad av psykologiska perspektiv på hot och våld i arbetslivet generellt, och i skolan specifikt.

Sökord: Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Magnus Sverke, arbetsliv, skola, hot, våld, attributionsforskning, kunskapsöversikt

Hot och våld i arbetslivet och skolan

 

Individuell utveckling och anpassning (IDA) och STINSEN

IDA – Grundare: Professor emeritus David Magnusson, ansvarig 1996-2011: Professor emeritus Lars R. Bergman, ansvarig fr.o.m. 2011: Docent Henrik and Anna-Karin Andershed (Örebro universitet). STINSEN – Ansvarig: Professor emeritus Lars R. Bergman.

Sökord: Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi, David Magnusson, IDA, longitudinell, anpassning, STINSEN, Lars R. Bergman, IQ, utveckling

Individuell utveckling och anpassning och STINSEN

 

Kognitivt åldrande

Kognitivt åldrande är ett profilområde vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Forskningen baseras huvudsakligen på Betulaprojektet. Projektet utsågs 2005 av Vetenskapsrådet till en av tio ledande forskningsmiljöer i landet.

Sökord: Avdelningen för kognitiv psykologi, Avdelningen för perception och psykofysik, Lars-Göran Nilsson, ledande forskning, Betula, tvärvetenskap, kognitiv psykologi, neurofysiologi, hjärnavbildning, genetik, gerontologi, datorsimulering

Kognitivt åldrande

 

Laboratoriet för kognitiv neurovetenskap

Laboratoriets mål är att förse studenter, forskare, lärare och allmänheten med expertis i avancerade metoder inom kognitiv neurovetenskap. Detta inkluderar hjälp i design, genomförande, analys och tolkning av studier inom kognitiv neurovetenskap.

Sökord: Avdelningen för perception och psykofysik, Stefan Wiens, kognitiv neurovetenskap, EEG, ögonrörelsemätning, periferpsykofysiologi, EKG, EDA, GSR, IZG, EMG, fotopletysmografi

Laboratoriet för kognitiv neurovetenskap

 

Livslångt lärande och pedagogisk psykologi

Forskargruppen för Livslångt lärande och pedagogisk psykologi intresserar sig för frågor som relaterar till lärande och utbildning i olika aspekter av det livslånga lärandet, både i olika skeenden av livet och i formella, såväl som icke-formella och informella kontexter.

Sökord: Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Petra Lindfors, livslångt lärande, pedagogisk psykologi, skola, arbetsplats, fritid

Livslångt lärande och pedagogisk psykologi

 

Ljudmiljögruppen

Ljudas. Foto: Östen Axelsson
Ljudas. Foto: Östen Axelsson

Forskargruppen studerar hur människor upplever och reagerar på ljud.

Sökord: Avdelningen för perception och psykofysik, Mats E. Nilsson, ljud, psykoakustik, miljöljud, bullerskydd, virtual reality, blinda, hörselegenskaper, metodutveckling

Ljudmiljögruppen

 

Luktsinnets funktioner

Forskargruppen studerar luktsinnets funktioner utifrån ett multidisciplinärt perspektiv. (Jämför forskningsprojektet Our Unique Sense of Smell.)

Sökord: Avdelningen för perception och psykofysik, Maria Larsson, lukt, multidisciplinärt, experimentalpsykologi, fMRI, PET, Betula, Alzheimers sjukdom, Huntingtons sjukdom, självbiografiska luktminnen, forensisk psykologi, genetik

Luktsinnets funktioner

 

Memory & Metacognition Group

Hur kan vi förstå och förbättra inlärning? Forskningen i gruppen fokuserar på denna fråga, det vill säga på olika tillämpade och teoretiska aspekter av minne, inlärning och metakognition. (Extern webbsajt.)

Sökord: Avdelningen för kognitiv psykologi, minne, metakognition, inlärning, strategier, testing effect

www.stockholmcognitionlab.com/memory-group.html

 

Månssons forskningslabb

Forskningen fokuserar på den plastiska hjärnan och hur neurala förändringar formar våra känslor.

Sökord: Avdelningen för biologisk psykologi, känslor, mri, neurala förändringar, emotioner, social ångest, affektigenkänning

Månssons forskningslabb

 

Organisation och arbete i välfärdssektorn

I denna forskargrupp arbetar vi med de speciella förutsättningar och arbetsvillkor som finns inom välfärdssektorn – skola, vård och omsorg.

Sökord: Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Eva Bejerot, arbetsmiljö, organisation, arbete, skola, vård, omsorg, copingstrategi, patientsäkerhet, hälsa

Organisation och arbete i välfärdssektorn

 

Our Unique Sense of Smell

Ett forskningsprogram vid Gösta Ekmans laboratorium som undersöker luktsinnet, vårt evolutionsmässigt äldsta sinnessystem. (Extern webbsajt.)

Sökord: Avdelningen för perception och psykofysik, Maria Larsson, luktsinnet, kognitivt processande, demens, minne, luktspel, lukt och språk, luktsinnet hos blinda

www.humanolfaction.org

 

Psykobiologiska aspekter på arbete och organisation

Stress, hälsa och välbefinnande bland olika grupper av yrkesarbetande och studerande hänger samman med hur fysiska och psykosociala faktorer på arbetsplatser, i utbildningsmiljöer och organisatorisk kontext samverkar med kroppsliga processer.

Sökord: Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Petra Lindfors, stress, hälsa, välbefinnande, yrkesarbetande, studerande, biomarkörer, psykosocial, arbetsmiljö, genus, social position

Psykobiologiska aspekter på arbete och organisation

 

Rekrytering och urval

Vetskapen om att medarbetarnas arbetsprestation har en avgörande roll för organisationens framgång och konkurrensmässiga övertag har lett till att sökandet och urvalet av välmotiverade, högpresterande och engagerade medarbetare har fått en mer framskjuten plats i dagens arbetsliv.

Sökord: Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Anders Sjöberg, rekrytering, urval, personlighet, begåvning, engagemang, beslutsfattande, sociala medier, diskriminering

Rekrytering och urval

 

Riskanalys, Social och Beslutsforskning

Copyright Cecilia Eriksson.
Copyright Cecilia Eriksson.

De flesta forskningsteman har anknytning till mänskliga bedömningar och beslut i olika situationer. Det kan handla om enkla eller livsavgörande beslut som enskilda individer fattar och om beslut i grupper/organisationer. Ett viktigt forskningstema behandlar risktagande och säkerhet i olika sammanhang och ett annat tema trafik och bilkörning.

Sökord: Avdelningen för kognitiv psykologi, Ola Svenson, Decision Research, beslutsfattande, beslutsprocesser, risktagande, säkerhet, trafik, miljöpsykologi

Enheten för riskanalys, social och beslutsforskning

 

Självkänsla

Forskningen fokuserar dels på dynamiska personlighetsprocesser, där individens basala självkänsla reglerar vilken roll kognitiva och behovsaspekter spelar för sårbarhet och resiliens, dels på responsbias i mätning av självkänsla.

Sökord:  Självkänsla, kompetens, sårbarhet, hälsa, psykometri

Forskning om självkänsla

 

Socialpsykologi

Några teman är "Intergroup biases in judgments, decision-making and memory", "Genotype, situation and aggression", "Stress, memory, hormones, and cognition" och "Communication and perception of eyewitness accuracy cues".

Sökord: Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi, Torun Lindholm, fördomar, diskriminering, stress, minne, hormoner, kognition, vittnespsykologi, beslutsfattande, socialpsykologi

Forskning i socialpsykologi

 

Socialpsykologiska laboratoriet

Den socialpsykologiska forskningen berör hur människors tankar, beteenden och känslor påverkas av och påverkar andra.

Sökord: Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi, Torun Lindholm, påverkan, etnicitet, kön, upplevelser, bedömningar, social exkludering, självkontroll, självreglering, aggressivitet, beslutsfattande, konformitet, grupprocesser

Socialpsykologiska laboratoriet

 

Stockholm Stress Center

Forskare från Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi ingår i Stockholm Stress Center (SSC), vars övergripande mål är att öka kunskapen om psykobiologiska mekanismer i stress och hälsa.

Sökord: Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Stressforskningsinstitutet, Magnus Sverke, stress, hälsa, psykologiska mekanismer, arbetsvillkor, gränslöst arbete, inlåsning, anställningsotrygghet, sömn, trötthet, återhämtning, sjukfrånvaro, sjuknärvaro

Stockholm Stress Center

 

Stress, arbete och hälsa

Stress, arbete och hälsa är ett ledande forskningsområde vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet, där forskare vid Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi samarbetar med forskare vid Stressforskningsinstitutet. Här studeras hur förändringar i arbetsliv och samhälle påverkar människors hälsa. Förhoppningen är att skapa bättre förebyggande insatser och behandling av stressrelaterade sjukdomar.

Sökord: Avdelningen för arbete och organisationspsykologi, Magnus Sverke, ledande forskning, stress, arbetsliv, samhälle, hälsa, förebyggande insatser, behandling, arbetsplatsens organisation

Stress, arbete och hälsa

 

Stress och hälsa

Forskningsprojekt om stress och hälsa i skola och arbetsliv, med professor Petra Lindfors och professor emeritus Ulf Lundberg som forskningsledare.

Sökord: Avdelningen för biologisk psykologi, Petra Lindfors, Ulf Lundberg, stress, hälsa, socioekonomisk status, kvinnors hälsa, ungdomars hälsa, metodologi inom stressforskning

Forskningsprojekt om stress och hälsa

 

Säkerhet, risktagande och olyckor

Denna forskargrupp studerar främst samspelet människa-teknik-organisation (MTO), samt specifika organisationspsykologiska aspekter på beslutsfattande, verksamhetsstyrning, risk- och händelseanalys samt kvalitetssäkring.

Sökord: Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Johnny Hellgren, människa-teknik-organisation, MTO, beslutsfattande, verksamhetsstyrning, riskanalys, händelseanalys, kvalitetssäkring

Säkerhet, risktagande och olyckor

 

Tillämpad utvecklingsvetenskap

Applied Developmental Science, eller "ADS", fokuserar på praktisk tillämpning av vad vi vet om människans utveckling för att kunna förbättra människors liv.

Sökord: Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi, Laura Ferrer-Wreder, Lilianne Eninger, tillämpad utvecklingsvetenskap, ADS, mänsklig utveckling, individer, familjer, samhälle, policies

Forskning i tillämpad utvecklingsvetenskap

 

Uddéns forskningslabb

I Uddéns forskningslabb studerar vi språk och kommunikation ur ett neurovetenskapligt perspektiv. Framförallt vill vi förstå utvecklingen av kommunikativ (pragmatisk) förmåga hos ungdomar och unga vuxna. Våra huvudmetoder är FMRI, konnektivitetsmått samt beteendestudier på individuella skillnader.

Sökord: Avdelningen för biologisk psykologi, Julia Uddén, språk, kommunikation, neurovetenskap, fmri

Uddéns forskningslabb

 

Verksamhetsutveckling och arbetsglädje

God verksamhetsutveckling skapar produktivitet, effektivitet, kvalitet, innovationskraft och främjar medarbetares hälsa och långsiktiga möjligheter att utvecklas i arbete.

Sökord: Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Annika Lantz, arbetsglädje, produktivitet, effektivitet, kvalitet, innovationskraft, hälsa, rekrytering, ledarskap, arbetsorganisation, team, mål, styrsystem

Verksamhetsutveckling och arbetsglädje