Där anges att för frånvaro från studierna ska räknas som studieuppehåll skall det ha anmälts av studenten till institutionen i förväg. Om institutionen beviljar studieuppehållet så är det knutet till bestämd tidpunkt då studenten skall fortsätta sina studier. Vid fortsatt frånvaro från studierna sker eventuell återkomst enbart i mån av plats.

Skäl till studieuppehåll är:

  • Vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Det kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.
  • Studieuppehåll kan även beviljas vid synnerliga skäl gällande sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter.

Vid otillåten frånvaro, det vill säga frånvaro från studierna som inte ansökts och beviljats som studieuppehåll, samt frånvaro längre än beviljat studieuppehåll, kan din studiegång riskeras. Du kan då endast återgå till studierna i de fall som det finns ledig plats till studiernas alla delar.

Avslag på ansökan om studieuppehåll kan överklagas till Överklagarnämnden. 

Inför att du ska komma tillbaka till studierna behöver du anmäla återkomst med blanketten "Anmälan om återupptagande av studier" nedan. Du använder samma blankett även vid ansökan om återkomst från otillåten frånvaro.

Studieavbrott

Ett studieavbrott är ett definitivt avbrott av studierna. Det innebär att du inte kommer att slutföra studierna på programmet och avsäger dig din utbildningsplats. Anmälan om studieavbrott görs med blanketten ”Anmälan om avbrott på program”.

Blanketterna (se nedan) lämnas in till Studentexpeditionen.