Där anges att för att ett studieavbrott ska räknas som studieuppehåll skall det ha anmälts av studenten till institutionen i förväg. Om institutionen beviljar studieuppehållet så är det knutet till bestämd tidpunkt då studenten skall fortsätta sina studier. Vid fortsatt frånvaro från studierna räknas det som studieavbrott.

Skäl till studieuppehåll är:

  • Vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Det kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.
  • Studieuppehåll kan även beviljas vid synnerliga skäl gällande sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter.

Vid studieavbrott, det vill säga frånvaro från studierna som inte ansökts och beviljats som studieuppehåll, samt frånvaro längre än beviljat studieuppehåll, kan din studiegång riskeras. Du kan då endast återgå till studierna i de fall som det finns ledig plats till studiernas alla delar.

Avslag på ansökan om studieuppehåll kan överklagas till Överklagarnämnden. Vid studieavbrott finns ingen överklagansrätt.

Inför att du ska komma tillbaka till studierna behöver du anmäla återkomst med blanketten "Anmälan om återupptagande av studier" nedan.

Blanketterna (se nedan) lämnas in till Studentexpeditionen.