Eftersom det inte alltid är så lätt för dig som student att veta var gränserna går så följer här information om detta.

Plagiat

Med den tillgång till internetburen information som är lätt tillgänglig idag går det snabbt och lätt att söka kunskap om mycket varierande ämnen. När det kommer till ditt eget skrivande på universitetet är det viktigt att inte använda sådana källor utan att tydligt ange varifrån informationen kommer. Att kopiera texter kallas för plagiat och är inte tillåtet. Även om vissa språkliga ändringar görs i texten är det plagiat. Obs att det även gäller kortare stycken ur en text. Om en mening skrivs av ska det anges varifrån den kommer.

Att använda andra studenters examinationsuppgifter, helt eller delvis, är inte heller tillåtet.

Att använda sådant som du själv har skrivit tidigare kallas självplagiering och är inte heller tillåtet.

För att inte av misstag råka ut för att plagiera är det viktigt att du är förtrogen med de akademiska regler som gäller för citering och källhänvisning. Information finns på institutionens hemsida under Utbildning - Studieinformation - Vetenskapligt skrivande.

Fusk och otillåtet samarbete

Det är viktigt att noggrant uppmärksamma instruktionerna inför tentamina. Om inget annat anges skall examinationsuppgifter göras individuellt. Läs kursanvisningar noga och fråga läraren om du är osäker.

Till fusk räknas också att på salstentor ha med otillbörlig information eller otillåtna hjälpmedel. Till detta räknas mobiltelefon, så se till att telefoner och väskor lämnas på den plats som tentavakterna anvisar. Läs mer om regler för tentamenskrivningar:

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet, senast ändrade 2015-12-17.

Störande

Det är inte heller tillåtet att störa undervisning, prov eller annan verksamhet på institutionen. Dit räknas även ohörsamhet mot lärare, handledare och tentavakter.

Osant intygande

Att exempelvis skriva en frånvarande studiekamrats namn på närvarolistan vid ett obligatoriskt undervisningstillfälle är urkundsförfalskning och skall polisanmälas.

Vad händer?

Alla misstankar om fusk ska anmälas till prefekt eller studierektor på institutionen av tentamensvakt eller examinator för utredning om misstanke föreligger. Om så är fallet görs en anmälan till rektor på Stockholms universitet (SU) som för ärendet vidare till Disciplinnämnden vid Stockholms universitet (SU). Om den anklagade studenten bedöms vara skyldig leder det till avstängning från studierna under viss tid.

Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet (gäller från och med 2016-10-13).