1. All metodundervisning bör ske i nära relation till något ämnesmoment. Metodundervisningen skall därför integreras i de olika ämnesmomenten så långt detta är möjligt.
  2. Undervisning med nya metodinslag skall starta med presentation av en problemställning som är relaterad till ämnesområdet där metodundervisningen ingår. Problemställningens krav skall diskuteras så att diskussionen leder fram till en undersökningsdesign och/eller metod som har förutsättningar att besvara frågeställningen. Målet bör vara att ingen design eller metod tas upp utan exempel från det aktuella ämnesområdet.
  3. Dataanalys skall ske med data som de studerande själva samlar in eller genom tillhandahållna dataset som är anpassade för de analyser som är aktuella inom momentet.
  4. Metoder som lärs ut under de tidigare terminerna skall återkommande användas i olika tillämpningsmoment under följande terminer så att kunskaper och färdigheter förblir aktuella samt vid behov fördjupas.
  5. Litteraturen skall bestå av några få grundböcker som är återkommande under olika terminer.
  6. Litteraturen skall kompletteras med PM som sammanfattar de viktigaste riktlinjerna inom aktuell metod. Exempel på områden där sådan komplettering kan vara lämplig är t ex vid introduktion av statistikprogram, rapportskrivning och litteratursökning.
  7. Litteratursökning i databaser och e-tidskrifter finns i kursplanen som ett särskilt moment under termin 1. Fördjupning och uppdatering av dessa färdigheter bör ske löpande under utbildningen. Inslag som innehåller sådan litteratursökning bör finnas som en integrerad del inom de flesta moment. Detta specificeras dock inte i denna kursplan.
  8. Granskning av vetenskapliga artiklar bör förekomma regelbundet men specificeras inte i denna kursplan. En övning kan vara att söka efter aktuella artiklar i databaser eller e-tidskrifter inom det aktuella ämnesområdet. Sedan granskas och recenseras artikeln samt granskningen redovisas i ett kort PM. Artikelns innehåll presenteras och diskuteras på ett seminarium.
  9. Självständiga övningar som omfattar undersökningsplanering eller databearbetning inom det ämnesområde som läses bör finnas på varje termin. Dessa övningar skall avse att tillämpa metodkunskaper från tidigare terminer inom det ämnesområde som läses. Ett förslag är att göra en undersökningsplan inom området med utgångspunkt från ett givet teoretiskt perspektiv. Ett annat förslag är att lämna ut en frågeställning och ett dataset där uppgiften är att analysera data så att frågeställningen besvaras. Denna typ av övningar har inte specificerats i kursplanen utom under de inledande terminerna. Dessa övningar bör kunna vara lärarlösa men med möjlighet till handledning.

Sammanställning av undervisning inom forsknings- och undersökningsmetodik, T1 till T10

Förutom kurs 1, Introduktion och vetenskaplig metodik, och kurs 12, Forskningsmetodik och examensarbete, ligger metodundervisningen som en så kallad strimma integrerad med ämneskurserna. För att tydliggöra denna strimma och de metodkunskaper som kommer de studerande till del under utbildningen har en sammanställning gjorts. Där framgår vilka inslag som behandlas under vilken kurs, vilka tillämpningsövningar som ges, vilken litteratur som använts med mera.