Anmälan till skrivning

Förutom ordinarie skrivningstillfälle anordnas dels en omskrivning, i allmänhet ca sex veckor efter första tillfället (eller i augusti, veckan före terminsstart, om det ordinarie tillfället anordnas i slutet av vårterminen).

Vid de ordinarie skrivningstillfällena anordnas skrivningar endast på den för terminen aktuella litteraturen. Om du önskar skriva en tentamen på litteratur från en tidigare termin måste du kontakta kursansvarig lärare för att höra om och när detta är möjligt.

Du kan se aktuella skrivningsdatum för den kurs du är registrerad på under ”Tentor” i Fastreg.

OBS! Anmälan till såväl ordinarie salsskrivning som eventuell omtentamen är obligatorisk och görs i Fastreg senast 5 arbetsdagar före tentamen!

Som student loggar du in på fastreg.psychology.su.se med ditt personnummer (10 siffror) och som pinkod använder du första gången de fyra sista siffrorna i personnumret.

Första gången du loggar in ombeds du ändra ditt lösenord till en personlig kod som du använder vid följande tillfällen.

Vid problem, till exempel om kurstillfället saknas i Fastreg, kan du kontakta Studentexpeditionen på 08-163832 eller expeditionen@psychology.su.se.

Resultat på tentamina anslås i regel inom 3 veckor (om inget annat anges på skrivningen). Därefter kan du hämta din tenta på Studentexpeditionen. Skrivningsresultat hittar du i Fastreg eller på Mina studier.

Uthämtning av skrivningar

Skrivningar kan i regel hämtas ut på Studentexpeditionen när resultatet lagts upp i Fastreg/LADOK eller meddelats på annat sätt. Skrivningarna förvaras på Studentexpeditionen i två år, därefter förstörs och kastas de.

I första hand vänder du dig till kursansvarig lärare för återkoppling och motivering av rättning och betygssättning. Om du vill studera din skriftliga tentamen, för att eventuellt begära omprövning, får du avgiftsfritt en kopia av din tentamen för att undvika misstanke om fusk.

Ordningsregler vid skrivning

OBS! Läs detta innan du går upp och tenterar!

Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet, senast ändrade 2015-12-17.

För att tillgodose kraven på lika villkor för alla vid skrivningar uppställs följande regler för tentander:

1. Tentands ansvar att följa reglerna

Tentand ska följa skrivvakts anvisningar och tillsägelser. Om skrivvakts anvisningar och tillsägelser inte följs kan det medföra att tentamen inte rättas eller att disciplinära åtgärder vidtas. Tentand ska låta skrivvakt kontrollera identitetskort och medhavt material.

2. Identitetskontroll och namnteckning

Tentand ska uppvisa godkänd legitimation. Som godkänd legitimation räknas körkort, pass och id-kort med aktuell giltighetstid. Som godkänd legitimation räknas även högst tre månader gammal polisanmälan som anger att tentandens id-handling är stulen eller förlorad. Även utländska identitetshandlingar godkänns, företrädesvis pass och id-kort, under förutsättning att identitetshandlingen inte måste översättas för att tentanden ska kunna identifieras. Tentand ska anteckna identifikationskod eller för det fall tentamen inte är anonym sitt namn och personnummer enligt skrivvakts anvisningar.

3. Placering i skrivsalen

Det ska alltid anslås placeringslistor innan salstentamina. På dessa ska alla som anmält att de ska skriva tentamen finnas med och enkelt kunna utläsa vilken plats de ska placera sig vid. Tentander som inte anmält sig i förväg får endast delta i tentamen i den mån institutionen medger detta, och då i mån av plats. Tentanderna placeras i sådana fall av skrivvakt. Vid tentamina med upp till 25 tentander medges undantag från kravet på placeringslistor.

4. Personliga tillhörigheter

Tentand ska följa skrivvakts instruktioner om var väskor och andra personliga tillhörigheter ska placeras. Mobiltelefon och annan otillåten teknisk utrustning ska stängas av under tentamen och förvaras bland personliga tillhörigheter.

5. Hjälpmedel

Endast sådana hjälpmedel som på förhand medgivits av examinator får medföras till tentamen. Såvitt avser hjälpmedel som kan lagra, avge eller förmedla information, exempelvis miniräknare med möjlighet att lagra data, gäller kravet på medgivande även för information som finns i eller kan avges eller förmedlas av hjälpmedlet. Det ska särskilt framhållas att mobiltelefoner aldrig kan vara ett tillåtet hjälpmedel.

6. Papper

Tentamen får endast skrivas på papper som delas ut av skrivvakt. Detta gäller även kladdpapper.

7. Förbud att lämna skrivsalen tidigare än efter 30 minuter

Tentand som inte vill fullgöra tentamen får lämna skrivsalen tidigast efter att 30 minuter av skrivtiden har gått. Tentand som infinner sig efter det att 30 minuter av skrivtiden har gått får inte delta i det skriftliga provet.

8. Förbud för tentander att samtala

Samtal mellan tentander eller mellan tentand och utomstående, exempelvis via mobiltelefon, får inte förekomma förrän samtliga som deltagit i tentamen lämnat in sina tentamina till skrivvakt. Detta förbud gäller såväl i skrivsalen som under eventuella toalettbesök.

9. Paus och toalettbesök

Vid tentamina som omfattar mer än fem timmar ska det vara en paus om 30 minuter. Skrivvakt ska ge besked om vilka toaletter som får användas och tentand ska följa skrivvakts anvisningar.

10. Inlämning

Tentand får inte ta med sin tentamen ut ur skrivsalen utan ska personligen lämna den till skrivvakt. Observera att även en "blank" skrivning ska lämnas till skrivvakt innan tentand lämnar skrivsalen.

11. Skyldighet för den som uppträtt störande att avlägsna sig

Tentand som uppträtt störande ska på skrivvakts uppmaning avlägsna sig. Störande uppträdande kan leda till disciplinära åtgärder.

12. Fusk

Tentand som misstänks för fusk får fortsätta skrivningen om tentand visar upp och lämnar ifrån sig det otillåtna hjälpmedlet. Skrivvakt ska om möjligt erbjuda tentand möjligheten att byta ut det otillåtna hjälpmedlet mot ett godkänt exemplar. Tentand som vägrar visa eller lämna ifrån sig hjälpmedel får inte fortsätta skrivningen. Eventuellt fusk och/eller störande beteende behandlas efter anmälan från prefekt/studierektor av rektor som ett disciplinärende.

13. Vid brandlarm, bombhot eller liknande

Vid brandlarm, bombhot eller liknande ska tentand följa de anvisningar som ges av skrivvakter. I sådana händelser ska utrymning av skrivsal alltid ske omedelbart och skrivvakter förvandlas automatiskt till tillfälliga utrymningsledare för skrivsalen. Vid utrymning av skrivsal uppmanas tentander att inte samtala med varandra för att om möjligt kunna återgå till skrivningen efter att brandlarmet är över. Den huvudansvarige skrivvakten ska efter samråd med institutionen meddela tentanderna om de får återgå till skrivningen.

Författa och granska vetenskapliga rapporter

Institutionen har genom Peter Hassmén och Nathalie Hassmén sammanställt regler eller rekommendationer för hur rapporter och uppsatser på institutionen ska utformas, samt hur en opposition går till. Dessa dokument hittar du här nedan.

Vetenskapligt skrivande (Hassmén & Hassmén) (699 Kb) .

Att granska en vetenskaplig rapport (Hassmén) (10 Kb) .