Innehåll och upplägg

I momentet Egen psykoterapi, 1,5 hp på Psykologprogrammet, ges studenten egen erfarenhet av psykoterapi antingen i form av individualterapi under 25 timmar eller i form av gruppsykoterapi eller motsvarande under 30 timmar. De som antagits till psykologprogrammet t.o.m. ht 2013 har möjlighet att hos kursansvarig begära dispens för att läsa enligt den gamla kursplanen, där den egna terapin utgörs av 50 sessioner individualterapi, respektive 120 sessioner gruppterapi.

Den inriktning studenten väljer på den egna terapin har ingen betydelse för det val som senare görs avseende de psykoterapeutiska fördjupningskurserna. Det går alltså att själv gå i en annan terapiform än den man senare väljer att arbeta med.

Förväntade studieresultat och lärandemål

Efter genomgången egenterapi förväntas den blivande psykologen kunna:

  • Empatiskt reflektera över mönster i det terapeutiska arbetet och kunna reflektera över egen del i detta
  • Använda sig av handledning för att fortlöpande integrera generiska färdigheter självkännedom och empatisk förmåga
  • Fortlöpande integrera inriktningsspecifika samt generiska färdigheter med självkännedom och empati
  • Identifiera sitt fortsatta behov av utveckling och lärande.

 

Kurskrav

Innan den egna psykoterapin påbörjas ska studenten rapportera till kursansvarig vilken typ av terapi och vilken terapeut som kommer att bli aktuell via ett anmälningsformulär som finns på institutionens hemsida, Anmälan om egenterapi. Sedan kursansvarig har givit ett godkännande går det bra att påbörja den egna terapin.

• Terapin skall ske individuellt eller i grupp hos legitimerad psykoterapeut som bör vara psykolog. Terapeuten ska inte vara anställd på Psykologiska institutionen, eller vara kontrakterad av institutionen som lärare eller handledare.

• Individualterapin skall pågå i minst 25 sessioner à 45 min (för antagna före vt 2014: 50 sessioner, efter dispens).

• Gruppterapin skall pågå i minst 30 sessioner à 2x45 min (för antagna före vt 2014: 60 sessioner, efter dispens).

• Terapin skall pågå med en frekvens av minst en gång i veckan. Om studenten går flera gånger i veckan får en av gångerna tillgodoräknas för momentet.

• Studenten ska senast under termin 7 påbörja egen psykoterapi, individuellt eller i grupp.

• Huvudregeln är att den egna terapin sker hos en och samma terapeut men studenten kan, om så önskas, dela upp den i två terapier. De får då inte löpa parallellt. Minst 60 % ska ske hos en och samma terapeut. Studenten kan t ex gå 15 sessioner i individualterapi och 12 sessioner i gruppterapi eller 18 sessioner i gruppterapi och 10 sessioner i individualterapi. Det går också bra att välja att gå i två typer av individualterapi, t ex PDT 15 timmar och KBT 10 timmar.

Psykoterapin förläggs så att kollisioner med undervisningen undviks.

Den som under de senaste fem åren före psykologprogrammets början har genomgått egen psykoterapi som uppfyller de krav som institutionen ställer kan få tillgodoräkna sig denna. Ansökan om tillgodoräknande inlämnas till kursansvarig för prövning (ger dock ej rätt till bidrag).

Examination och evaluering

Lärandet under ett moment som Egen psykoterapi skiljer sig från övriga kurser på många sätt. Framförallt är lärandet procedurellt. En ”tyst” professions- och personlig kunskap utvecklas som inte alltid är så lätt att med ord beskriva. Examinationen av detta moment fokuserar därför på hur det emotionella, ”tysta” lärandet från egenterapin har kommit till uttryck i det egna klientarbetet.

  •  Examination sker på T7 genom ett till kursansvarig examinator inlämnat intyg från leg. psykoterapeut om att psykoterapin inletts (ger 0,5 hp). På T9-T10 - efter avslutad terapi och psykoterapeutisk fördjupningskurs - skriver studenten ett PM, som examineras, samt lämnar in ett intyg på att samtliga terapisessioner fullgjorts, om tidigare inlämnat intyg inte redan visat detta (ger 1 hp). Av samtliga intyg ska framgå tidsperiod under vilken terapin pågick, antal sessioner samt frekvens (minst en session/vecka). Intygen skickas/lämnas till kursansvarig i pappersform.

I PM:et ska ett resonemang föras om den direkta och indirekta betydelsen av Egen psykoterapi, för den egna professionella utvecklingen, klientarbetet, handledningssituationen och det teoretiska lärandet under fördjupningskursen. Utifrån egna erfarenheter ska studenten kunna beskriva betydelsen av att ingå och fullfölja ett psykoterapeutiskt kontrakt med ramar och målsättning, samt utifrån klientens perspektiv kunna redogöra för hur ett terapeutiskt förhållningssätt och terapeutens personlighet och samtalets form samverkar till att skapa en psykoterapeutisk process. Studenten ska kunna redogöra för hur deltagandet i en psykoterapeutisk process påverkat det egna professionella förhållningssättet. Studenten ska på ett fördjupat sätt kunna reflektera över hur förändrade tanke- och handlingsmönster påverkat det egna klientarbetet och lärandet under terapikursen. Studenten ska kunna reflektera över hur egenterapin påverkat självkännedomen rörande egna styrkor och svagheter, samt den empatiska förståelsen för klientperspektivet. Även om den privata, personliga nyttan varit god (eller inneburit en besvikelse) så är det inte det studenten ska resonera om. Terapeutens namn ska inte anges. Anvisningarna till PM skickas ut av kursansvarig i slutet av Psykoterapikursen.

Anvisningar för PM samt evaluering (327 Kb)

  • Evaluering sker vid samma tillfälle som inlämnandet av PM:et. Evalueringsblanketten delas ut tillsammans med anvisningarna till PM, men besvaras anonymt och ska inlämnas till expeditionen.

Betygskriterier

Betygskriterier är: Godkänd eller Underkänd.

Praktiska anvisningar (se även FAQ nedan!)

Ekonomi

För individualterapi inklusive inledande intervjuer utgår bidrag för sammanlagt 25 timmar (50 efter dispens) á 400:- per session. Bidraget utgår för 1 session à 45 min/vecka.

För gruppterapi inklusive inledande intervjuer utgår bidrag för sammanlagt 30 sessioner (60 efter dispens) á 350:- per session. Bidraget utgår för 1 session à 90 min/vecka.

Individualterapin är genom detta delvis finansierad, medan gruppterapin är helt finansierad.

Utbetalning av bidraget från institutionen kan inte göras förrän studenten fått klartecken från kursansvarig att påbörja egen psykoterapi. För utbetalning av bidraget gäller att blanketten ”Redovisning av utlägg för egen psykoterapi”, tillsammans med kvitto med tydliga datumangivelser för varje psykoterapisession skall lämnas vid slutet av varje kalendermånad till Kristina Arestål Bruzelius, Frescati Hagväg 14 (rum 237). Det går även bra att lämna i slutet kuvert adresserat till Kristina Arestål Bruzelius via studentexpeditionen. Om betalning skett mot faktura, ska originalfaktura samt kontoutdrag som visar utförd betalning där fakturareferens, belopp samt betalningsdatum tydligt framgår på kvittot bifogas för att bidraget ska betalas ut. Utbetalning görs inom 30 dagar till det konto som angetts.

Bidraget ges endast till aktivt studerande, varför det krävs att den studerande är registrerad och godkänd på 75% av möjliga kurspoäng vid utbetalningstillfället under den aktuella terminen.

Endast bidrag för terapitimmar som faktiskt genomförts utbetalas. Om studenten måste betala för terapitillfällen då denne varit frånvarande kan bidrag från institutionen inte begäras för dem.

Bidrag utbetalas för terapier som genomförs fr.o.m. termin 2 på psykologprogrammet.

Bidraget ska inte ses som norm för det arvode studenten kan vänta sig av en psykoterapeut. Bidraget kan aldrig överstiga kostnaden för sessionerna.

Att hitta psykoterapeut

Den studerande väljer själv sin psykoterapeut. En rekommendation är att vända sig till någon av nedanstående föreningar/sajter som har medlemsförteckningar på sina hemsidor:

 

Kursansvarig och examinator

Kursansvarig är Gunnar Berggren
Frescati Hagväg 8, rum C409
Tel: 08-16 38 20
E-post: gunnar.berggren@psychology.su.se

 

FAQ - Frequently asked questions om utlägg för egenterapi

Fråga 1: Hur länge tar det innan mina utlägg betalas ut?

Svar: Utläggen betalas ut c:a 30 dagar efter att alla underlag lämnats in.

 

Fråga 2: Var hittar jag blanketten för egenterapiutlägg?

Svar: Den finns att ladda ner här:

Utlägg för egenterapi PP och PTU (SUPSY-57) (152 Kb)  (PDF) Ny version 2019-11-18.

Vill du hämta ett utskrivet exemplar finns det utanför studentexpeditionen på Frescati Hagväg 8 och utanför Kristina Arestål Bruzelius rum, Frescati Hagväg 14, rum 237.

 

Fråga 3: Hur ska kvittot/fakturan se ut?

Svar: Fakturan/kvittot ska vara utställd på dig personligen för att du ska kunna få ersättning för dina utlägg. Du kan alltså inte be terapeuten skicka fakturan till någon annan, t.ex. ett företag, utan fakturan måste vara adresserad till dig.
Får du fakturan via mejl, skriv ut den och notera att det är en utskriven faktura.

 

Fråga 4: Kan jag mejla/scanna in mina utlägg och bilagor?

Svar: Alla kvitton och fakturor måste lämnas in i original eftersom de ska arkiveras.
Betalar du mot faktura, ska dels fakturan samt betalningskvitto från din internetbank lämnas in. Det går bra att ta printscreen på betalningskvittot och mejla in till kristina.arestal.bruzelius@psychology.su.se

 

Fråga 5: Hur ska betalningskvittot se ut?

Svar: Om du betalar mot faktura, ta ett kvitto från din internetbank där det tydligt framgår att fakturan är betald, inte endast registrerad för betalning.
På kvittot ska det framgå vilket kontonummer/pg-nr/bg-nr som fakturan är betald till, vilken summa som är betald samt fakturareferens som stämmer överens med fakturan du lämnar in.

 

Fråga 6: Måste jag skriva en blankett för varje utlägg/faktura?

Svar: Nej, du kan lämna in flera kvitton/fakturor på samma gång, men var tydlig med att ange hur många kvitton/bilagor du lämnar in samt hur många gånger du begär ersättning för så att det går att kontrollera att allt kommit in.

 

Fråga 7: När i månaden ska jag senast lämna in mina utlägg?

Svar: Utläggen betalas ut kontinuerligt men med uppehåll under semesterperioden på sommaren.

 

Fråga 8: Kan jag fortsätta att gå i terapi och lämna in kvitton fast jag för närvarande är föräldraledig/har studieuppehåll?

Svar: Du måste alltid anmäla din egen psykoterapi och få den godkänd av Gunnar Berggren. Om du sedan gör studieuppehåll kan du fortsätta att gå i terapi även när du inte är registrerad på utbildningen. Utlägget kan du dock få utbetalt först när du åter är aktivt studerande och inskriven på programmet igen. Du sparar alltså dina kvitton och lämnar in dem snarast efter det att du är tillbaka på utbildningen.

Hittar du inte svar på din fråga, kontakta kristina.arestal.bruzelius@psychology.su.se