A- Utmärkt
B- Mycket bra
C- Bra
D- Tillfredställande
E- Tillräckligt
Fx- Otillräckligt
F- Helt otillräckligt

Betygen skall vara målrelaterade, vilket innebär att betygen skall återspegla hur väl studenten uppnått de förväntade studieresultaten (lärandemålen), som preciseras i varje kursplan respektive delkursanvisning. Betyg sätts först på varje delkurs för sig och därefter sammanvägs dessa till ett betyg för hela kursen.

Om vissa inslag i delkurserna inte ger graderade betyg betraktas dessa som kurskrav och delkursbetyget baseras på de inslag som graderas (förutsatt att minst 50% av totalpoängen på kursen graderas).

För studerande som inte blivit godkänd vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare prov i nära anslutning till det förra.

Se respektive kursplan för fler detaljer och eventuella undantag från ovanstående.