I Stockholms universitets Utbildningssök hittar du behörighetskraven för våra olika kurser.

Information om vad som menas med Grundläggande behörighet, Särskild behörighet och behörighet på annat sätt än genom skolbildning kan du läsa om på en särskild sida om behörighet.

Förkunskapskrav på Grundnivå

För att få fortsätta att studera psykologi efter Psykologi I, krävs dels att du ansöker senast sista datum (se Ansökan till kurser och utbildningar) samt att du är behörig vid kursstart. Till Psykologi II krävs att du har minst 22,5 högskolepoäng godkända på Psykologi I. Till Utvidgad psykologi II krävs att du är helt klar med Psykologi I, samt har minst 22,5 högskolepoäng på Psykologi II. Till Psykologi III krävs att du är helt klar med Psykologi I, samt har minst 22,5 högskolepoäng på Psykologi II, varav 7,5 högskolepoäng skall vara Vetenskaplig metod och statistik.

Observera att även du som läser på PAO-programmet måste uppfylla behörighetsreglerna, dvs för att få börja på termin 5 krävs att du är helt klar med Beteendevetenskaplig grundkurs samt att du redan har läst och tenterat termin 3 – 4. För att börja termin 6 krävs att du är helt klar med Beteendevetenskaplig grundkurs, och har minst 22,5 högskolepoäng godkända på termin 5, varav 7,5 poäng skall vara Vetenskaplig metod och statistik.

Förkunskapskrav på Psykologprogrammet

Endast antagna till det femåriga psykologprogrammet har tillträde till kurserna. De olika kurserna har dessutom vissa allmänna förkunskapskrav som i sammanfattning innebär följande:

  • För tillträde till termin 2 krävs att man fullgjort alla obligatoriska inslag under termin 1, samt uppnått minst 75% av kurspoängen under termin 1.
  • För tillträde till termin 3 eller högre krävs att kurser och moment under terminerna före de två senaste är helt godkända, att den studerande fullgjort alla obligatoriska inslag samt uppnått minst 75% av de senaste två terminernas kurspoäng.
  • För kursen i intervjumetodik, termin 2 (och termin 6), krävs att den studerande själv varit intervjuperson vid två tillfällen.

Utöver dessa allmänna förkunskapskrav kan det också på vissa kurser finnas speciella förkunskapskrav, t ex inför psykoterapikursen och kursen i organisationspsykologi termin 7. Se detaljer i respektive kursplan.

Om särskilda skäl föreligger, kan dispens från förkunskapskraven ges av studierektor.