I kursplanen för varje kurs finns behörighetskraven angivna. Se kurshemsidorna under Alla utbildningar. I Stockholms universitets Utbildningskatalog hittar du också behörighetskraven för våra olika kurser.

Information om vad som menas med Grundläggande behörighet, Särskild behörighet och behörighet på annat sätt än genom skolbildning kan du läsa om på en särskild sida om behörighet på universitetets centrala webbplats.

Om särskilda skäl föreligger, kan dispens från förkunskapskraven inom en utbildning ges av studierektor. Undantag från behörighetskrav beviljas enbart i relation till förmåga att klara av att tillgodogöra sig kursen trots att man ej uppfyller de formella kraven reglerade i kursplanen. Inom senare del av program läggs särskild vikt vid huruvida student kan anses ha möjlighet att genomföra de behövda kompletteringarna parallellt med fortsatta studier.

Ansökan om dispens från behörighetskrav (Word-format) sker på särskild blankett och ska vara institutionen tillhanda senast fyra veckor innan kurs-/terminsstart. Ansökningar som kommer in senare handläggs i mån av tid. Beslut meddelas i regel ca en vecka innan kurs-/terminsstart.

Vid frågor om behörighet, kontakta studievägledningen.