Adjungerad professor

Innehavare av deltidstjänst för forskning och forskarhandledning, rekryterad från företag eller myndighet, där personen har sin huvudsakliga tjänst.

Akademi

Grekiskt ord, kommer från namnet på den trädgård nära Aten, uppkallad efter sagohjälten Akademos, där Platon undervisade.
Numera avses:
a) sammanslutning av vetenskapsmän, författare eller konstnärer
b) plats där exempelvis vetenskap, konst eller sport utövas
c) synonym till universitet

Akademibokhandeln

Akademibokhandeln startades i början av 70-talet som en liten boklåda på Studentkåren. Nu är den en av Sveriges största bokhandelskedjor. Butik finns ute på Frescati.

 
Fickur
Akademisk kvart
 

Akademisk kvart

En tradition på universitetet att undervisningen börjar en kvart efter hel timme.
Tillämpas inte vid Stockholms universitet.
Traditionen började på den tiden då varje student inte hade en egen klocka utan fick lita till kyrklockans slag. När den slagit timman hade studenten en kvart på sig att hinna till föreläsningen.

Alumn

Person som tidigare studerat på universitetet.

Amanuens, assistent

Person som undervisar på deltid och medverkar i forskning och administrativt arbete.

Ansökan/Antagning

Ansökan/Antagning till universitetets kurser och program sker via  www.antagning.se.

Alla kurser och program som ges vid Stockholms universitet hittar du i universitetets webbaserade katalog. Den finns i tryckt version och blädderbar version på universitetets hemsida och kommer ut varje år i februari.

www.su.se/sok-kurser-och-program

Avhandling

Vetenskaplig framställning i skriftlig form. Jämför doktorsavhandling.

Biträdande professor

Befordringstitel som universitetet kan ge den person som visat prov på stor pedagogisk skicklighet och dessutom vetenskaplig kompetens i nivå med vad som krävs för en professor.

Bolognadeklarationen

För att öka möjligheten att jämföra betyg och utbildningar internationellt och för att underlätta rörligheten och anställningsbarheten i Europa har Stockholms universitet anpassat kurser och utbildningsprogram enligt den så kallade Bolognadeklarationen.

Campusbutiken

Campusbutiken är studentkårens andrahandsbokhandel. Här kan du både spara och tjäna pengar genom att köpa och sälja din kurslitteratur.

Case-studier

Undervisningsform där man arbetar med ett verkligt fall, ett case.

CSN

Se Studiemedelsrådgivning.

Dekanus

Ordförande i fakultetsnämnd och den främste vetenskaplige representanten för fakulteten.

Disciplin

a) ämne, b) ärende.

Disciplinnämnd

Beslutar om varning och avstängning av student som använder otillåtna hjälpmedel vid tentamen eller som stör eller hindrar undervisningen.

Dispens

Befrielse från till exempel förkunskapskrav till utbildning eller visst examensvillkor.

Disputation

Offentlig diskussion av en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling), det avslutande momentet i utbildningen för doktorsexamen. Doktoranden (respondenten) lägger fram och försvarar sin doktorsavhandling och utfrågas av en opponent.

Disputera

Offentligt försvara sin avhandling.

Docent

Akademisk titel som av fakulteten tilldelas person på grund av dennes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet.

Doktor

Person som avlagt doktorsexamen eller har doktorsgrad.

Doktorand

Person som är antagen till och bedriver forskarutbildning.

Doktorandtjänst

Tillsätts för rekrytering till forskarutbildning, avser heltid och är tidsbegränsad.

Doktor honoris causa

Se Hedersdoktor.

Doktorsavhandling

Vetenskaplig avhandling som försvaras offentligt för att erhålla doktorsexamen.

Doktorsexamen

Examen efter genomgångna prov i forskarutbildning och godkänd vetenskaplig avhandling.

Doktor jubilaris

Se Jubeldoktor.

Doktorspromovering

Festhögtid där doktoranden mottager diplom och lagerkrans eller doktorshatt för sin nya akademiska grad.

 
Diplom © Mary Gober
Examensbevis
 

Examensbevis

Dokument som visar att man uppfyllt fordringarna för viss examen.

Examenshögtider

Arrangeras magistrar för att fira att examen avlagts. Du som tar examen får en inbjudan hemskickad. Masterpromotionen arrangeras av universitetet. Det kostar inget att vara med men anmälan måste göras i enlighet med inbjudan. Dessutom arrangerar vissa institutioner och föreningar egna examenshögtider.

Examinator

Lärare som förrättar examination.

Fakultet

Indelning av ämnesområden för grund och forskarutbildning och forskning. Stockholms universitet har fyra fakulteter: humanistisk, juridisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig. Främste representanten för fakulteten är dekanus och ställföreträdare är prodekanus. Psykologi hör vid Stockholms universitet till den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Universitetets motsvarighet till nationerna i Lund och Uppsala, men här grupperas studenterna in efter utbildningsområde inte efter geografisk hemvist.

Fakultetskansli

Berednings- och serviceorgan för fakulteten.

Fakultetsnämnd

Ledningsgrupp för fakulteten med uppgift att planera och organisera grund och forskarutbildningen och forskningen inom fakulteten. Även personer utanför fakulteten, lämpliga för uppdraget, kan ingå.

Forskarassistent

Disputerad lärare som främst ska bedriva forskning. (Forskningsassistent är odisputerad assistent i ett forskningsprojekt.)

Forskardagarna

Anordnas av universitetet varje år i oktober. Ett antal nydisputerade forskare berättar om sin forskning och svarar på frågor.

Forskarutbildning

Utbildning som ska ge de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.

Forskningsråd

Statlig myndighet med uppgift att initiera och stödja forskning inom ett visst ämnesområde. Inrätta forskartjänster för att få till stånd forskning inom nya områden. Tjänsterna placeras vid universitet eller högskolor.

Försäkringar

Som student måste du se över ditt försäkringsskydd. Universitetets studenter omfattas numera av en personskadeförsäkring.

Många försäkringsbolag har specialerbjudanden till studenter. Kontrollera vad som gäller och vilka rabatter du kan få hos ditt försäkringsbolag.

Skall du studera utomlands behöver du ett bra försäkringsskydd. Ofta behövs en ansvars- och olycksfallsförsäkring. Det finns särskilda skräddarsydda försäkringar hos olika försäkringsbolag, men också hos CSN.

www.csn.se

Gasque

Studentikos fest.

Grundforskning

Forskning utan direkt syfte på praktisk tillämpning. Större delen av forskningen vid Stockholms universitet är av sådan art. Se även, tillämpad forskning.

Handledare

- utses för varje doktorand under dennes forskarutbildning.
- utses för varje student som ska skriva c- och d-uppsats.

Hedersdoktor

(doktor honoris causa)
Titel som tilldelas person som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet.

 
Låda med hittegods. ©Torian Dixon
Hittegods
 

Hittegods

Om du hittar något som tillhör någon annan, eller om du har förlorat något, bege dig till Lokalservice i Södra huset hus B plan 3, rum 379, eller ring 08-16 24 00. Vid Psykologiska institutionen, kontakta studentexpeditionen i första hand.

Högskola

a) det samlande namnet på eftergymnasial utbildning. Kallas vanligen universitet eller högskola.

b) namn på läroanstalt för högre undervisning och forskning men med begränsad omfattning eller speciell inriktning.

Jämför universitet.

Inskrivning

Inskrivning vid universitetet sker automatiskt genom att du är antagen till studier. Däremot måste du själv skriva in dig vid Studentkåren. Medlemskap i en studentkår är numer frivilligt.

Installation

Högtid när nya professorer installeras i sina ämbeten.

Institution

Arbetsenhet vid universitetet med utbildning och forskning inom ett enda eller en grupp närbesläktade ämnesområden. Det är på institutionen du bedriver dina studier. Psykologiska institutionen är en av de största vid Stockholms universitet.

Institutionsstyrelse

Ledningsorgan för institutionen som leds av prefekt, företrädare för lärare, anställda och studenter.

Jubeldoktor

Jubeldoktor (doctor jubilaris) är en titel som genom en särskild promotion tilldelas den som 50 år tidigare promoverats till doktor vid ett universitet.

Jämlikhet och lika villkor

En bra arbets- och studiemiljö ska vara en självklarhet på Stockholms universitet. Alla studenter och anställda ska bemötas likvärdigt och på ett respektfullt sätt.

Jämlikhet och lika villkor

Klubbmästeri

Studentikos förening som ordnar studentpubar.

Kåravgift

Terminsavgiften består av kåravgift och fakultetsföreningsavgift. För nyinskrivna studenter tillkommer en inskrivningsavgift.

Att vara med i någon av universitetets studentkårer är numer frivilligt. Kårobligatoriet upphörde 1 juli 2010.

Kårtröjor

Kårtröjor och andra SU-produkter kan du köpa i Campusbutiken och i Infocenter i Studenthuset.

LADOK

Det datasystem där alla dina studieresultat registreras.

I Ladok för studenter (Mina studier) kan du se alla dina resultat och ta ut ett utdrag, webbregistrera dig på kurser och anmäla dig till salstentamina.

Institutionerna ansvarar för att studieresultaten registreras i LADOK.

 
Lantis exteriör. ©Datorenheten
Lantis
 

Lantis

Restaurang vars hus är sammanbyggd med Allhuset.
Namnet "Lantis" kommer av att huset tidigare innehöll ett Lantbruksmuseum.

Licentiatexamen

Är en etappavgång i doktorandutbildningen.

Marskalk

Person som har uppsikt över anordningarna vid en festlig tillställning och som är aktiv inom ett klubbmästeri eller dylikt.

Omtentamen

(Omtenta) kan man göra om man misslyckats med en tentamen. Görs oftast 4-5 veckor efter ordinarie tentamen eller strax före nästa termins början. Jämför tentamen.

Opponent

Person som utsetts att granska och kritisera en vetenskaplig uppsats eller en (doktors)avhandling under ett uppsatsseminarium eller en disputation samt att ställa frågor till respondenten.

Personskadeförsäkring

Det finns ett avtal mellan kammarkollegiet och CSN som innebär att alla studenter vid statliga universitet och högskolor har en personskadeförsäkring. Du som student vid Stockholms universitet har i dag ett grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom, men omfattas bara i begränsad utsträckning av arbetsskadeförsäkringen. Många studenter är oförsäkrade mot skador som kan inträffa under studietiden. Personskadeförsäkringen för studenter ska i princip motsvara en arbetstagares skydd mot arbetsskada. Försäkringen gäller för dig i Sverige. För utlandsstudier gäller särskilda regler.

Försäkringsvillkor Särskilt personskadeskydd (SPS) 2016 hos Kammarkollegiet.

Prefekt

Ledare för en institution med ansvar för dess verksamhet, administration och ekonomi.

Prodekanus

Ställföreträdare för dekanus.

Professor

Innehavare av den högsta lärartjänsten och ansvarig för forskning och forskarutbildning inom sitt ämnesområde men medverkar även i grundutbildningen.

Professor emeritus/emerita

Titel som används när en professor gått i pension. Började användas 1916. Latin: "den som tjänat ut", "veteran". Uttalas eméritus, emérita. Pluralis emériti.

Begreppet "emeritus" används även ibland i mer studentikosa sammanhang som titel på f.d. förtroendevalda inom studentorganisationer.

Prorektor

Ställföreträdare för universitetets rektor.

Recentior

Nyinskriven student.

Registrering

Sker inför varje terminsstart vid den institution där du ska läsa.

Rektor

Högste företrädare för universitetet. Utgör tillsammans med prorektor och förvaltningschefen universitetets ledning.

Respondent

Den som försvarar sin (doktors)avhandling vid disputation.

Sektion

Delområde av fakultet.

Seminarium

Sammanträde där man diskuterar ett vetenskapligt problem eller en uppsats. Tillsammans med föreläsningar, lektioner och laborationer den vanligaste undervisningsformen.

Sexa

Uppsluppen middag (gärna med toastmaster).

Sexuella trakasserier

Tio procent av universitetets kvinnliga studenter utsätts någon gång för sexuella trakasserier av lärare eller kurskamrater. Universitetet har utbildat rådgivare som du kan vända dig till om du drabbas. Kontakta Studentavdelningen, Studentkåren eller Studenthälsan.

Sittning

(Stor) middag, ofta med toastmaster och 3-rätters middag.

Stipendier

Pengar som kan sökas av studenter som läser på grundnivå eller studenter som antagits till forskarutbildning.

Information om stipendier

Stockholms Studentkårers Centralorganisation, SSCO

är en samarbetsorganisation för studentkårerna i Stockholm och ansvarar för studiesocial service. De arbetar mycket för att utvidga studentlivet i Stockholm. SSCO erbjuder studentbostäder genom dotterorganen Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) och Andrahandsförmedlingen på www.ssco.se. SSCO erbjuder också studentrabatter, festverksamhet kring Nobelfesten och Valborg, Foreign Student Service med mera. SSCO håller till vid Studentpalatset Norrtullsgatan 2, T-bana Odenplan.

www.ssco.se

 
Studentbostad. © Omegafotos
Studentbostad
 

Studentbostäder

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) erbjuder bostad till dig som är medlem i Stockholms Universitets Studentkår. Väntetiden för en studentbostad varierar. Sök därför bostad i god tid.

www.sssb.se

Studentikos

Uppsluppen, skojfrisk, och sorglös. Är utmärkande för studentlivet.

Studentlokaler

 

Skyltar på Allhusets vägg. ©Datorenheten
Allhuset
 

Allhuset
Allhuset har blivit något av Frescatis hjärta. Många av Studentkårens arrangemang äger rum i Rotundan som är belägen i huset, så som onsdagspubar, seminarier och debatter. I Allhuset finns kårexpeditionen, Campusbutiken, Akademibokhandeln, microrum med matplatser, Lärandecentrum och bankomat.

Juristernas hus
I nära anslutning till tunnelbanan ligger juristernas eget tillhåll, Juristernas hus. Huset uppfördes 1990 och har blivit ett kärt andra hem för alla jurister såväl aktiva som enbart medlemmar. Till Juristernas hus är alla välkomna på fester, onsdagspubar, talarpubar eller för att äta lunch.

Greens Villa
(eller Gröna villan)
Naturvetenskapliga Föreningen (NF) har sina lokaler i Greens Villa (mellan Arrheniuslab och Geovetarhuset).

Gula villan
Gula villan (bakom biblioteket i Frescati) är hemvist för fakultetsföreningen Humanistiska Föreningen (HumF).

Nobelhusen
I Nobelhusen har Studentkåren sitt säte, det vill säga kårens förtroendevalda och tjänstemän. Här har även kårens tidning Gaudeamus sin redaktion. Nobelhusen är samlingspunkten för de aktiva inom studentkåren; ämnesråd och kårföreningar har möjlighet att låna Nobelrummet för sammanträden under terminen. I Nobelhusen huserar även Samhällsvetenskapliga föreningen, närmare bestämt i Café Bojan.

Studenthuset
I Studenthuset finns både tysta och "icke-tysta" läsplatser, bokningsbara grupprum, vilo- och amningsrum, mikrovågsugnar samt kafé. Samt flera studentstödjande funktioner och inte minst: Infocenter!

Studenthuset

Villa Bellona
Villa Bellona är det röda hus i Frescati som ligger mellan restaurang Lantis och Södra huset.

Studentservice

Studentavdelningen är den enhet inom universitetsförvaltningen som ansvarar för bland annat studieinformation, antagning, studie- och karriärvägledning, studentutbyte, handikappservice, jämlikhetssamordnare, högskoleprovet, disputation, examen och studievaneprogrammet.

Studentavdelningen har sina lokaler i Studenthuset, Universitetsvägen 2 B.

Under utbildningen

Studiemedelsrådgivning

Studentkåren kan erbjuda alla medlemmar kvalificerad studiemedelsrådgivning. Du kan få hjälp med de flesta frågor kring dina studiemedel, förlorade studiemedel, återbetalningsproblem, studiemedel för utlandsstudier, problem med att komma fram till din handläggare på CSN med mera. Rådgivaren finns på studentkåren och där kan du också få information om dennes mottagningstider.

www.csn.se

Studierektor

Lärare som leder utbildningen vid en institution. Psykologiska institutionen har flera.

Studierelaterade problem

Under studietiden kan det hända att du av någon anledning blivit orättfärdigt behandlad. Du kan ha hamnat i kläm mellan de regler som styr universitetets verksamhet eller du kanske har blivit underkänd i en uppsats eller har problem med någon lärare. Det är bara några exempel på utbildningsrelaterade problem som du kan råka ut för. För att få hjälp kan du vända sig till Infocenter i Studenthuset.

Studievägledning

Vid universitetet finns, förutom vid varje institution, en central studievägledning.

Studie- och karriärvägledning

Symposium

Ett slags vetenskaplig konferens.

Tentamen

Tenta, muntligt eller skriftligt prov.

 
Teckenspråk
Teckenspråk
 

Tentera

Tenta, göra ett muntligt eller skriftligt prov.

Teckenspråkstolk

Tolkning finns vid universitetet för alla som behöver.

Utbildningstolkning

Terminsräkning

Den räkning med medlemsavgift som du betalar när du blir medlem i studentkåren. Medlemskap är numer frivilligt.

Gaudeamus
Gaudeamus
 

Tidningar, tidskrifter

Som registrerad student vid Stockholms universitet får du tidningen Gaudeamus (Gadden), samt en tidning från den fakultetsförening du är medlem i. Humanistiska föreningen ger ut tidningen Känguru, Juridiska föreningen, Iusbäraren, Samhällsvetenskapliga föreningen, Victor, Naturvetenskapliga föreningen, Schedula Ranae och Föreningen ekonomerna, Saldo. (Med reservation för ändringar.)

Tillämpad forskning

Forskning som skall utnyttjas för visst konkret syfte och inriktad på praktiska problemlösningar. Jämför grundforskning.

Tvärvetenskap

Vetenskap som anknyter till flera vetenskaper, är gränsöverskridande.

Universitet

Högskoleenhet med fakultetsorganisation.

Universitetsadjunkt

Lärare med examen från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande kompetens och med pedagogisk skicklighet.

Universitetskortet
Universitetskortet
 

Universitetskortet

Universitetskortet fungerar som lånekort, utskrifts- och kopieringskort och gör det möjligt att använda bibliotekets e-resurser.

Mer information om Universitetskontot, Universitetskortet och andra Studie- och stödsystem

Universitetslektor

Lärare med doktorsexamen och pedagogisk skicklighet.

Uppdragsforskning

Forskning som utförs på uppdrag av myndighet eller företag.

Uppdragsutbildning

Kurser som utförs på uppdrag av myndighet eller företag. För uppdragsutbildning i psykologi, se Institutet för tillämpad betendevetenskap, ITB.

Utbildningskatalogen

Alla de kurser och program som ges vid Stockholms universitet hittar du i den webbaserade katalogen.

Utbildningskatalogen

Välkomstdagen

Välkomstdagen för alla nyinskrivna studenter äger rum i början av varje termin. Den arrangeras av Studentkåren och universitetet. Du får en personlig inbjudan i brevlådan.

Ämnesråd

Kontakta studiebevakarna på Studentkåren för allmän information om ämnesråd.

www.sus.su.se

Vid Psykologiska institutionen finns idag två aktiva ämnesråd, PÄR för i första hand studerande på Psykologprogrammet, samt Doktorandrådet. Fristående kurs har också ett ämnesråd, PYR.

PYR
PÄR
Doktorandrådet

Öppet hus

Universitetet anordnar varje år i mars ett Öppet hus för dem som är intresserade av universitetets utbildningar. Arrangemanget är ett samarbete mellan Studentavdelningen och universitetets institutioner.