Omfattning

Psykologexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 högskolepoäng.

Mål

För psykologexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som psykolog och för att fullgöra föreskriven praktisk tjänstgöring (PTP) som fordras för att få behörighet som psykolog

Kunskap och förståelse

För psykologexamen skall studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen
 • visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärder avseende individer, grupper och organisationer
 • visa fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och familjeförhållanden som påverkar olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män
 • visa kunskap om relevanta författningar

Färdighet och förmåga

För psykologexamen skall studenten

 • visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling
 • visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi
 • visa fördjupad förmåga att självständigt planera, leda och genomföra förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer, grupper, organisationer och miljöer
 • visa fördjupad förmåga att på veetenskaplig grund kritiskt utvärdera och utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom verksamhetsområdet
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
 • visa förmåga att för berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för utredning, åtgärd och resultat samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För psykologexamen skall studenten

 • visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga
 • visa fördjupad förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
 • visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och deras närstående
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Självständigt arbete (examensarbete)

För psykologexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

Övrigt

För psykologexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Källa: Svensk författningssamling, Högskoleförordning (1993:100), Bilaga 2.