Ansökan

OBS! Ansökan skall skickas elektroniskt enligt anvisningar på den nationella antagningens hemsida, www.antagning.se senast den 16 april 2018. Där fyller du i en webbansökan och skickar in de bilagor du vill åberopa. Dessa dokument kommer vi på Psykologiska institutionen sedan kunna ta del av inför meritvärderingen.

Dessutom skall ansökan kompletteras med särskild meritsammanställning som skickas per post direkt till Psykologiska institutionen. I meritsammanställningen skriver du vilka dokument du skickat elektroniskt till antagning.se, men skicka inte in bilagorna igen till oss. Vi ser ju vad du skickat in, men vill ha en uppställning av dina meriter som vi sedan kontrollerar mot antagning.se. Däremot ska din Meritsammanställning kompletteras med två dokument som du skickar direkt till oss, ett Personligt brev samt ett Arbetsgivarintyg efter den mall som finns angiven i meritsammanställningen. Den delen skickas direkt till:

Psykologiska institutionen
Att: Studierektor Gunnel Jacobsson
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

De mest meriterade kallas till personlig intervju efter ansökningstidens slut. Besked om antagning kommer under juni månad.

Meritsammanställning 2018. (243 Kb)

Behörighet

Behöriga sökande till:
1. Metodinriktning kbt
2. Metodinriktning pdt
är de som uppfyller punkterna A, B (i förekommande fall), C, D, och E nedan.

Behöriga sökande till:
3a. Specialistinriktning för psykologer, med metod kbt
3b. Specialistinriktning för psykologer, med metod pdt
är de med Psykologlegitimation samt de om uppfyller punkterna C, D, och E nedan.

A. Någon av följande examina:

  • Psykologexamen
  • Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri
  • Socionomexamen
  • Annan motsvarande akademisk examen med ämnesdjup i psykologi (enligt utbildningsanordnarens bedömning).

B. För de två sistnämnda grupperna krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning.

C. Den sökande ska vid ansökningstillfället ha genomgått egenterapi om minst 50 sessioner enskilt eller 120 sessioner i grupp hos legitimerad psykoterapeut. Observera att till egenterapi räknas inte coachning, mentorsamtal, av utbildningsanordnare schemalagda reflektionsgrupper, kommunikationsövningar eller liknande.

D. Vid ansökningstillfället ska minst två år ha passerat efter psykologexamen eller tidpunkt för när grundutbildningen i psykoterapi godkändes i sin helhet, och under denna tid ska den sökande ha arbetat med psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Läkare med specialistutbildning uppfyller denna behörighet.

E. Den sökande ska även kunna uppvisa ett arbetsgivarintyg på att han eller hon under utbildningen kommer att ha halvtidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter och att den sökande är anställd i ett terapeutiskt sammanhang.

Tre olika inriktningar

Sedan HT 2015 finns specialistutbildning i klinisk psykologi, psykoterapi och psykologisk behandling, som tredje sökbart alternativ på Psykoterapeutprogrammet. Sedan tidigare finns metod kognitiv beteendeterapi (kbt) och metod psykodynamisk terapi (pdt). De tre inriktningarna samläser till vissa delar.

Inriktningarna är:

1. Metodinriktning kbt
2. Metodinriktning pdt
3a. Specialistinriktning för psykologer, metod kbt, läs mer
3b. Specialistinriktning för psykologer, metod pdt, läs mer

Utbildningen startar varje hösttermin, den är treårig på halvfart och förutsätter en anställning i psykoterapeutiskt arbete parallellt. Intyg från arbetsgivare krävs i samband med ansökan.

Utbildningen leder fram till psykoterapeutexamen, som berättigar till psykoterapeutlegitimation efter ansökan hos Socialstyrelsen. För Specialistinriktning för psykologer är den även specialistgrundande i klinisk psykologi.

Läs mer om vad som särskiljer specialistinriktningen från de två andra.

Psykoterapeutprogrammets innehåll

Termin 1

Gemensamt för alla: Professionskurs som lägger ett metaperspektiv på psykoterapeutyrket, vissa moment är särskilda för specialistinriktning. Förberedande seminarier om vetenskapligt skrivande.
Psykoterapeutisk diagnostik inom respektive terapimetod, samläsning 1 och 3a, liksom att 2 samläser med 3b.

Termin 2

Gemensamt för alla: Vetenskapsteori och forskningsmetodik (undervisning måndag-fredag).
Inriktning 1 samläser med 3a: Kbt vid ångest och relaterade tillstånd.
Inriktning 2 samläser med 3b: Utvecklingspsykologi med särskild fokus på affektreglering och anknytning.
Handledd psykoterapi och eget patientarbete inleds. 

Termin 3

Gemensamt för alla: Professionskurs som lägger ett metaperspektiv på psykoterapeutyrket, vissa moment är särskilda för specialistinriktning.
Inriktning 1 samläser med 3a: Kbt vid depression och relaterade tillstånd.
Inriktning 2 samläser med 3b: Psykoterapeutisk teknik och metod vid pdt.
Handledd psykoterapi och eget patientarbete.

Termin 4

Gemensamt för alla: Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Vissa moment är särskilda för specialistinriktning (undervisning måndag-fredag). Förberedelser för examensarbete.
Inriktning 1 samläser med 3a: Andra specifika kbt-format.
Inriktning 2 samläser med 3b: Andra specifika pdt-format.
Handledd psykoterapi och eget patientarbete.

Termin 5

Gemensamt för alla: Professionskurs som lägger ett metaperspektiv på psykoterapeutyrket, vissa moment är särskilda för specialistinriktning.
Inriktning 1 samläser med 3a: Kbt vid komplexa fall.
Inriktning 2 samläser med 3b: Pdt vid komplexa fall.
Handledd psykoterapi och eget patientarbete.

Termin 6

För alla:
Examensarbete i psykoterapi, deltagande i opponerande och examinerande seminarier.
Handledd psykoterapi och eget patientarbete.
Examination på den handledda psykoterapin.
Avslutning.

För detaljerat innehåll se Kursinformation, där finns anvisningar och scheman för alla terminer.

Se även de olika styrdokument som bestämmer innehållet i utbildningen: Utbildningsplan, kursplaner samt kursanvisningar.