Psykoterapeutprogrammet

Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

Psykologiska institutionens psykoterapeututbildning vid Stockholms universitet ger kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att verka självständigt och flexibelt i en komplex klinisk verklighet.

Sök till Psykoterapeutprogrammet

Då speciella omständigheter råder i samhället nu vill vi klargöra att i händelse av samhällspåverkan under del av höstterminen kommer utbildningen ändå att starta. Nu under vårterminen bedrivs alla utbildningar på distans, och vi kommer att ha god vana att upprätthålla kvalitén även under dessa besvärliga omständigheter.

Utbildningsomgången som startar HT 2020 har sin undervisningsdag på fredagar.

Ansökningsperioden öppnar den 16 mars och ansökan görs på antagning.se via Utbildningskatalogen på Stockholms universitet senast den 15 april 2020. Där fyller du i en webbansökan och laddar upp de bilagor du vill åberopa.

Dessutom skall ansökan kompletteras med en meritsammanställning som skickas per e-post direkt till Psykologiska institutionen. I meritsammanställningen anger du vilka dokument du laddat upp elektroniskt till antagning.se. Din meritsammanställning ska även kompletteras med ett Personligt brev som du e-postar direkt till oss. Sist i dokumentet finns även en mall till ett Arbetsgivarintyg, avseende den aktuella utbildningsomgången, som du ska lägga upp ifylld och underskriven på antagning.se.
Coronauppdatering: Då samhällsläget för närvarande är oroligt kan arbetsgivare, om så önskas, skriva till i intyget: "Ovanstående medgives under förutsättning att samhällsläget orsakat av covid-19 tillåter det."

Meritsammanställning med personligt brev skickar du alltså till Studierektor Gunnel Jacobsson på adress gunnel.jacobsson@psychology.su.se.

De mest meriterade kallas till personlig intervju efter ansökningstidens slut. Intervjuerna kommer under rådande omständigheter att ske via e-mötestjänsten Zoom. Den sökande behöver inte skaffa programvara eller göra något extra, intervjuaren ombesörjer det praktiska. För den sökande innebär det bara att resan och fyskisk träff undvikes.

Besked om antagning kommer under juni månad.

Behörighet

Psykoterapeutprogrammet vänder sig till dig som redan har en grundläggande akademisk utbildning i människovårdande yrken och som dessutom har arbetat i minst två år med psykoterapi under handledning.

Utbildningen startar varje hösttermin, den är treårig på halvfart och förutsätter en anställning i psykoterapeutiskt arbete parallellt. Intyg från arbetsgivare krävs i samband med ansökan.

Behöriga sökande till:
1. Metodinriktning kbt
2. Metodinriktning pdt
är de som uppfyller punkterna A, B (i förekommande fall), C, D, och E nedan.

Behöriga sökande till:
3a. Specialistinriktning för psykologer, med metod kbt
3b. Specialistinriktning för psykologer, med metod pdt
är de med Psykologlegitimation samt de som uppfyller punkterna C, D, och E nedan.

A. Någon av följande examina:

  • Psykologexamen
  • Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri
  • Socionomexamen
  • Annan motsvarande akademisk examen med ämnesdjup i psykologi (enligt utbildningsanordnarens bedömning).

B. För de två sistnämnda grupperna krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning.

C. Den sökande ska vid ansökningstillfället ha genomgått egenterapi om minst 50 sessioner enskilt eller 120 sessioner i grupp hos legitimerad psykoterapeut. Observera att till egenterapi räknas inte coachning, mentorsamtal, av utbildningsanordnare schemalagda reflektionsgrupper, kommunikationsövningar eller liknande.

D. Vid ansökningstillfället ska minst två år ha passerat efter psykologexamen eller tidpunkt för när grundutbildningen i psykoterapi godkändes i sin helhet, och under denna tid ska den sökande ha arbetat med psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Läkare med specialistutbildning uppfyller denna behörighet.

E. Den sökande ska även kunna uppvisa ett arbetsgivarintyg på att han eller hon under utbildningen kommer att ha halvtidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter och att den sökande är anställd i ett terapeutiskt sammanhang.

Programintroduktion

Genom integrering av teori och praktik stärks det psykoterapeutiska förhållningssättet. Under utbildningen sker ett kontinuerligt utbyte mellan den egna arbetsplatsens verksamhet, där det egna patientarbetet genomförs, och Psykologiska institutionen, där undervisning och psykoterapihandledning äger rum.

Psykoterapeutprogrammet på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet var först i Sverige (2015) med att erbjuda en sammanhållen statligt finansierad specialistutbildning för psykologer, med metodval KBT eller PDT. Inriktningen ges hösten 2020 för sjätte gången. Vi värnar också om kvalitén inom våra ursprungliga inriktningar, KBT och PDT, som vänder sig till andra yrkesgrupper med akademisk och psykoterapeutisk grund som vill utbilda sig till psykoterapeuter.

Alla lärare på utbildningen är leg. psykologer, leg. psykoterapeuter med lång klinisk erfarenhet varav flertalet även är disputerade, handledarutbildade och specialister inom klinisk psykologi. Våra psykoterapihandledare har lång och bred erfarenhet inom olika verksamhetsområden och de är omsorgsfullt utvalda. All psykoterapihandledning som hör till utbildningen är kostnadsfri.

Psykologiska institutionen är Sveriges största med en bred och världsledande forskning från institutionens avdelningar: klinisk psykologi, stressforskning, arbetslivs- och organisationspsykologi, perception och psykofysisk, biologisk psykologi samt utvecklings-, social- och personlighetspsykologi. Detta ger studenten tillgång till handledning för den fördjupning som förutsätts för examensarbetet i slutet av utbildningen. Till institutionen hör även en psykoterapimottagning där huvudsakligen psykologstudenter, men i viss utsträckning även psykoterapeutstudenter, bedriver psykoterapi. Mottagningen vänder sig till allmänheten.

De senaste åren har vi arbetat med att utveckla och förfina utbildningen med hjälp av de studentutvärderingar vi fått. Genom dem har vi fått hjälp att utarbeta en modern utbildning utan att tappa väsentliga teoretiska rötter. På så vis vilar utbildningen på såväl beprövad erfarenhet som på vetenskaplig grund.

Studentröster

  • Jag upplever att handledningen hjälpt till att integrera de teoretiska delarna vi lärt oss. Vilket gjort att hela utbildningen känns som en helhet. Även egenterapin har varit en viktig del i denna helhet.
  • Bra över lag! Mycket lärorikt!!!
  • Kunskapsbasen har ökat. Terapeutfärdigheterna har utvecklats, sättet att kommunicera har utvecklats. Jag upplever att jag blivit tryggare och skarpare i yrkesrollen och analyserna.
  • Jag är glad och väldigt tacksam för utbildningen. Den har gjort mig bättre.

Utbildningen leder fram till psykoterapeutexamen, som berättigar till psykoterapeutlegitimation efter ansökan hos Socialstyrelsen. För Specialistinriktning för psykologer är den även specialistgrundande i psykologisk behandling/psykoterapi efter ansökan hos Psykologförbundet.

Läs mer om de olika inriktningarna

Inriktning KBT

Inriktning PDT

Specialistinriktning för psykologer

Programinformation

Omfattning: 90 högskolepoäng (hp)
UtbildningsplanPSPTU (PDF)
Inriktningar:
1. Metodinriktning KBT
2. Metodinriktning PDT
3a. Specialistinriktning KBT
3b. Specialistinriktning PDT
Antagning: En gång per år till höstterminen.
Studietakt: 50% (dag)
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Svenska
Studierektor: Gunnel Jacobsson
På expeditionen: Wenche Gros

Engelsk benämning: Postgraduate Diploma in Psychotherapy

Kontakt

Studentexpeditionen
expeditionen@psychology.su.se

Ordinarie besökstider:
(Gäller ej nu i corona-tider - se länken nedan för aktuell info.)
Måndag kl. 9:45 - 11:00
Onsdag kl. 13:00 - 14:30
Fredag kl. 9:45 - 11:00

Fler kontaktuppgifter Studentexpeditionen

Studievägledning
Kontaktuppgifter Studievägledning
OBS! Vi jobbar på distans fr o m den 18/3. Läs mer om nya kontaktvägar (telefon och Zoom) en bit ner på sidan.

Studierektorer
Kontaktuppgifter Studierektorer

Lärplattform

Athena Puff

Ladok för studenter

Ladok för studenter (Mina studier)

Studentportal

Studie- och stödsystem (Mitt universitet)

Scheman för alla kurser i TimeEdit

Scheman

Extramaterial

  • Tabeller och diagram Filmade statistikföreläsningar 2018-02-13 Psykologiska institutionen har i samarbete med Institutionen för data och systemvetenskap (DSV) genom Elisabet Borg tagit fram ett antal filmade föreläsningar i statistik.