Enligt regeringsbeslut får institutioner endast anta behörig sökande vars finansiering bedöms vara säkrad under hela utbildningen och som kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att denna kan slutföras inom maximalt åtta år.

Varje sökande till forskarutbildningen skall därför lämna in en finansieringsplan. Denna skall innehålla uppgifter om vid vilken tidpunkt doktorsexamen skall vara avlagd och hur studierna år från år skall finansieras fram till examen.

Enligt Samhällsvetenskapliga fakultetens riktlinjer avseende forskarutbildningen kan följande finansieringskällor godtas:

Studiestöd, dvs anställning som doktorand, eller annan form av studiefinansiering där miniminivån är vad som kunde ha erhållits i form av doktorandanställning efter avdrag för skatt. Antalet studiestöd är begränsat. Institutionsstyrelsen beslutar inför varje ny utlysning om hur många doktorander som kan antas med garanterat studiestöd under hela utbildningstiden, under förutsättning att de följer den i studieplanen (se Individuell studieplan) överenskomna studietakten.

Anställning vid Stockholms universitet eller hos extern arbetsgivare. I båda fallen skall det finnas en skriftlig bekräftelse från arbetsgivaren där det framgår hur länge och i vilken omfattning studierna kan bedrivas på arbetstid. Som nämnts ovan skall studierna slutföras inom maximalt åtta år, vilket förutsätter studier till minst 50%.