Resurser för doktorander (248 Kb) , 2010.

Dokumentet innehåller följande rubriker

 • Principer för institutionens lokalfördelning
 • Möblering
 • USB-minnen
 • Visitkort
 • Semester
 • Förlängning av studiestödstid
 • Undervisning/Uppdrag/Förlängning

 

Doktorandanslag vid Psykologiska institutionen

(version 191001)

Denna text avspeglar Institutionsstyrelsens beslut per den 18/10-2016 att ersätta det tidigare utdelade anslaget för främjande av ograduerade forskares vetenskapliga verksamhet med ett fast doktorandanslag.

Vid antagning till forskarutbildningen vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet allokeras ett anslag á 20.000 SEK till doktoranden som vederbörande kan använda för avhandlingsrelaterade kostnader under sin forskarutbildning. Anslaget är separat från den resurs som finns för disputationskostnader. För nyttjande av anslaget gäller följande:

 1. Anslaget måste användas till avhandlingsrelaterad verksamhet med tonvikt på verksamhet som är viktig för avhandlingsarbetets och doktorandens progression i utbildningen.
 2. Doktoranden skall planera anslagsutnyttjandet tillsammans med handledaren som en del i diskussionen kring den individuella studieplanen.
 3. Studierektor beslutar om doktorandens nyttjande av anslaget, men nyttjande ska ske i samråd med handledare.
 4. Anslaget kan inte användas till disputationsrelaterade kostnader då en separat resurs finns för detta, undantaget nödvändig språkgranskning av manus.
 5. Eventuellt outnyttjat anslag förfaller vid disputation.

Institutionen vill också trycka på följande

Institutionen vill, som ett led i sin strävan att fortsatt internationalisera verksamheten, öka antalet doktorander som reser utomlands till internationella forskningsmiljöer varför resursen i första hand bör (men måste inte; se pkt 1 ovan) användas till detta, då med fördel tillsammans med andra stipendier och/eller forskares anslag.

Övergångsregler från tidigare ograd-ansökningssystem

Den totala summa anslagsmedel som varje aktiv doktorand erhållit från tidigare ograd-ansökningar avräknas från den nya fasta summan som tilldelas varje doktorand. Eventuellt överskjutande belopp är det belopp som doktoranden ifråga har kvar att utnyttja, fram till disputationsdagen.

Administrativ rutin

 • När en resurs önskas nyttjas skickar doktoranden ett mejl, med CC: till handledaren och ekonomihandläggaren, till studierektor för godkännande. Beskriv där kort syftet med nyttjandet, samt summa.
 • Uppdaterad information om hur mycket man har kvar att nyttja av doktorandanslaget fås från ekonomihandläggaren.
 • Angående fakturor och utlägg:
  • Utlägg registrerar doktorand själv i Primula (konteras på aktivitet 30312; kostnadsbärare: 308002).
  • Fakturaadress: Stockholms universitet, Box: 50741, 20270 Malmö, ref: 308 (+doktorandens namn). Resor bokas via Egencia, fakturan kommer automatiskt till institutionen.
  • För övriga frågor om utlägg och ekonomi, vänd er till ekonomihandläggaren vid institutionen.