Ansökan sker online via universitetets rekryteringssystem ReachMee och lediga doktorandpositioner utlyses/annonseras senast en månad före sista ansökningsdag.

För att söka en anställning som doktorand vid Psykologiska institutionen behöver du först registrera ett konto i rekryteringssystemet (se länken i slutet av annonsen). Nedan följer en beskrivning av vilka delar som din ansökan måste innehålla:

1. Specificera riktad position

Om det är en riktad position, och vi annonserar mer än en, så behöver du ange vilken av dem du söker.

Project positions 2020 (924 Kb)

2. I systemet fyller du i högsta examen, övriga examina, nuvarande sysselsättning, språkkunskaper, referenser och övrig information som efterfrågas

När du anger dina examina, inkludera information om ämne, år, månad, och lärosäte.

3. Personligt brev

Motivera din ansökan och sammanfatta din kompetens i ett bifogat brev (Personligt brev). Bör ej överstiga en sida, 4000 tecken.

Ditt personliga brev skall även innehålla information om (1) planerad studietakt, (2) planerad längd för forskarutbildningen, samt (3) planerat disputationsdatum. Studietakten är normalt 100% (4 års heltidsstudier för doktorsexamen), men får inte vara lägre än 50% (8 års halvtidsstudier för doktorsexamen). Forskarutbildningen omfattar normalt 4 år (om heltid), men om du ämnar tillgodoräkna dig tidigare studier, kortar detta ned din utbildning. För den som har en 2-årig Masterexamen kan upp till ett år från Masterutbildningen räknas in i forskarutbildningen. Om man tillgodoräknar sig ett helt år blir utbildningen således ett år kortare.

4. Meritförteckning (CV)

Meritförteckningen ska innehålla:

  • Examina och övriga utbildningar av relevans för anställningen.
  • Tidigare anställningar, senaste anställning först.
  • Eventuella tjänstledighetsperioder, inklusive föräldraledighet.
  • Annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Bör ej överstiga 2 sidor, 8000 tecken.

5. Projektplan/forskningsplan

Forskningsplanen får omfatta maximalt 8 sidor, inklusive referenser, och ska skrivas med typsnittet Times New Roman, fontstorlek 12 och enkelt radavstånd.

I en separat bilaga till ansökan skall sökande beskriva planen för sin avhandling. Den inlämnade forskningsplanen är inte bindande. Den kan (och kanske även bör) revideras under handlednings- och forskningsprocessen. Forskningsplanen skall vara realistisk i alla avseenden utom hur forskningsmedlen skall anskaffas.

Forskningsplanen omfattar normalt följande punkter:

a. Syfte och frågeställning/hypoteser

Denna del ger läsaren en uppfattning om hur sökande tänkt avgränsa sitt forskningsprojekt. När det gäller sammanläggningsavhandling kan man både ange preliminära övergripande frågeställningar för hela avhandlingsprojektet, och de specifika frågeställningar som planeras för de enskilda delstudierna.

b. Bakgrund

Här beskrivs den valda teoretiska referensramen för avhandlingsprojektet, en del tidigare forskning och eventuellt egna erfarenheter/kunskaper inom området. Bakgrunden bör vara så fyllig att den gör valet av frågeställningar begriplig. Här kan det valda problemets teoretiska/praktiska relevans belysas.

c. Metod

Här ges en beskrivning av upplägget för de undersökningar som planeras för att studera avhandlingens frågeställningar. Avsnittet bör bland annat innehålla följande:

  • val av undersökningsvariabler och hur dessa skall mätas/operationaliseras
  • val av undersökningspopulation och stickprov
  • felkällor och kontrollåtgärder
  • tillvägagångssätt, inklusive rekrytering av deltagare
  • databearbetningsmetoder
  • tidsplan

6. Examensbevis, betyg och intyg

Bifoga examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet. Inkludera bilageförteckning. Max 6 filer.

Har examensbevis ännu inte erhållits måste intyg om tentamensresultat lämnas (under "övriga bilagor").

7. Vetenskapligt arbete som skall bedömas

Notera att max ett arbete får bifogas för bedömning, då antingen examensuppsats eller ett annat vetenskapligt arbete. Det arbete som ska bedömas bifogar du här. Om ett vetenskapligt arbete bifogas där sökande inte är ensamförfattare skall sökande i bilaga (under "övriga bilagor") specificera sitt eget, samt övriga medförfattares bidrag till arbetet. Sökande anger också i detta brev en motivering till varför just detta arbete valts ut. Till ansökan skall också bifogas ett av samtliga medförfattare underskrivet brev där de beskriver sökandens bidrag till arbetet. Separata brev från respektive medförfattare kan ersätta det gemensamma brevet.

8. Övriga vetenskapliga arbeten

Lista, men bifoga inte till ansökan, alla publicerade och icke publicerade forskningsrapporter eller examensarbeten, PM o. dyl. Denna punkt avser sådant skriftligt material som den sökande vill åberopa som merit i samband med antagning till forskarutbildning i psykologi, men som inte är det arbete som ska bedömas. Exempel på sådant material, som är av stor betydelse för bedömning av den sökandes lämplighet för forskarutbildning är examensarbeten, forskningsrapporter, PM, mm.

9. Ange tidigare verksamhet, yrkeserfarenhet, tjänstgöring och anställning som du vill anföra som merit

(När, vilken typ av tjänst, hur länge, var, hos vem...)

10. Övriga bilagor

Eventuella ytterligare filer kan här bifogas till ansökan, exempelvis intyg, brev från medförfattare om man bifogat ett arbete där man inte är ensamförfattare etc.

11. Övriga upplysningar och kommentarer

Här anges eventuella övriga upplysningar och kommentarer. Om den sökande önskar åberopa t ex ett högt betyg ("Väl godkänd", "A") på moment i kurser i psykologi skall detta tas upp här. Sökande som inte läst dessa kurser på Stockholms universitet måste då själv ombesörja att kopior på intyg medföljer ansökan.

Filer för nedladdning

Bedömning av sökanden till forskarutbildning (99 Kb)

Handledare vid Psykologiska institutionen 2020 (42 Kb)

Notera att ofullständiga ansökningar ej behandlas. Vänligen se utlysningstexten för länk till ansökningssystemet.