Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd (Specialpedagogiska institutionens webbplats)

 

Kursansvarig lärare

Lars Klintwall, lars.klintwall@psychology.su.se

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenten redskap att förstå samspelet mellan individen och miljön för att kunna skapa förutsättningar för att minska problembeteenden hos barn med autism och utvecklingsstörning (t.ex. självskadande, stereotypa eller aggressiva beteenden). Betoningen ligger på att genomföra funktionella kartläggningar och analyser av problembeteende. Dessa ska ligga till grund för att kunna upprätta interventionsplaner grundade i vetenskap och baserade på interventioner som är så litet inskränkande som möjligt. Fokus läggs på inlärning under positiv förstärkning. I detta problematiseras särskilt spänningen mellan individens rätt till habilitering och rätten till att gör egna val, samt de etiska dilemman som uppstår vid påverkan av individers beteende. De studerande kommer att fördjupa sig i yrkesetiska riktlinjer och relevant lagstiftning. Samarbete mellan olika aktörer och vårdgivare belyses utifrån respektive uppdrag och gällande lagstiftning.

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng som lärare, speciallärare, specialpedagog, psykolog, logoped, arbetsterapeut, socionom eller motsvarande utländsk examen, Svenska 3 och Engelska 6, eller motsvarande. Eller antagen till Masterprogram i Specialpedagogik, Masterprogram i Psykologi eller Psykologprogram.

Tillämpad beteendeanalys I - Autism, neuropsykiatriska och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, 7,5 hp (huvudområdet specialpedagogik); Tillämpad beteendeanalys II - Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign, 7,5 hp (huvudområde psykologi).

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomfört kursen ska studenten kunna:

  • Planera och genomföra en funktionell kartläggning av ett problembeteende.
  • Planera en beteendeanalytisk intervention för ett problembeteende.
  • Redovisa och kritiskt diskutera de ställningstaganden som en intervention för problembeteenden baseras på, samt redogöra för hur denna skall utvärderas.
  • Redogöra skillnaden mellan funktionell kartläggning och funktionell analys.
  • Anlägga och resonera utifrån ett systemperspektiv kring habilitering, förskola, skola och andra sammanhang som ingår i barnets sammanhang.
  • Redogöra för etiska och juridiska riktlinjer kring det egna arbetsområdet med problembeteenden, samt reflektera över implikationer av dessa i det vardagliga arbetet.
  • Vara förtrogen med etiska förhållningssätt och överväganden, samt gällande lagstiftning inom området.

Undervisning

Kursen består av tre träffar á två heldagar i följd (mellan 20 mars och 31 maj). Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Samtliga seminarier, gruppövningar och vissa föreläsningar är obligatoriska. Frånvaro från ett obligatoriskt undervisningstillfälle kompenseras genom en skriven kompletteringsuppgift som ges av examinator.

Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras dels med en faktisk funktionell analys på ett riktigt case (som studenten själv måste ha tillgång till), dels genom avslutande individuellt skriftligt prov. Vid betygssättning tillämpas den sjugradiga betygsskalan (A-F) och betyg på kursen blir det som ges på den individuell skriftliga uppgiften vid kursens slut. För slutbetyg på kursen krävs godkänt på samtliga obligatoriska delar.

Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur, se kursanvisningar eller kurshemsida i Fastreg (ännu ej publicerad).

Övrigt

Kursen kan läsas som del i masterprogrammet SPATO, som individuellt sökt kurs, eller som valbar kurs på psykologprogrammet.