Kurshemsida i Fastreg (PSTB02)

Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd (Specialpedagogiska institutionens webbplats)

Innehåll

Kursen introducerar experimentell metodik med särskilt fokus på "single-subject" designer som en användbar forskningsmetod i kliniska/pedagogiska sammanhang, dels inom psykoterapiforskning dels inom tillämpad specialpedagogik.

Kursen tar upp metoder för observation och registrering av beteende, samt olika designer för att observera effekter av interventioner. Särskilt betoning läggs vid den sociala validiteten vid definiering av målbeteende och metoder för att registrera beteende. I detta kommer speciellt tonvikt att läggas vid etiska frågor vid val av målbeteende och beteendets relevans i familj och övrig kontext. Vidare kommer kritisk granskning av artiklar baserade på nämnda design att ges speciellt utrymme.

Förkunskapskrav

Examen som psykolog, speciallärare, specialpedagog, logoped, läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller motsvarande. Studerande på psykologutbildning, master- eller forskarutbildning i psykologi.

Kursen kan tillgodoräknas i forskarutbildning, masterutbildning (i psykologi och specialpedagogik) eller psykologprogrammets fria val i samråd med respektive studierektor.

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomfört kursen ska studenten kunna:

  • Redogöra för grundläggande begrepp bakom experimentell metodik.
  • Redogöra för observerbara dimensioner av beteende.
  • Redogöra och analysera för- och nackdelar med kontinuerliga mätningsprocedurer och tids ”sampling” procedurer.
  • Redogöra för olika sätt att mäta "interobserver agreement"
  • Redogöra för grundprinciper experimentell metodik med särskild betoning på "single-subject" design.
  • Tolka grundläggande data från "single-subject" design-metodik.
  • Planera en datainsamling som följer en "single-subject" design och redogöra för hur data skall presenteras grafiskt.
  • Analysera och problematisera forskningsfynd och forskningsupplägg som baseras på single-case design och dra relevanta slutsatser av dessa.
  • Redogöra för och reflektera över etiska dilemman vid val målbeteende i relation till individen och det sammanhang som beteendet uppträder i.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, och handledningsgrupper.

Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom löpande uppgifter individuellt och i grupp.

Betygsättning på delkurs(er)/kurs sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.

För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser.

Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov har rätt att genomgå minst fyra ytterligare prov så länge kursen ges för att uppnå lägst betyget E.

Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

Studerande som fått betyget Fx eller F på ett prov två gånger av en examinator, har rätt att begära att en annan examinator utses för att bestämma betyg på provet. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.

Studerande kan begära att examination enligt denna kursplan genomförs högst tre gånger under en tvåårsperiod efter det att kursplanen slutat gälla. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen. Med prov jämställs också andra obligatoriska moment eller delmoment i kursen.

Kurslitteratur (anges i kursanvisningarna)

Se kurshemsida i Fastreg (PSTB02)