Syfte

Enligt föreskrifterna är institutets syfte

  • att för särskilda målgrupper lägga upp och genomföra anpassade kurser i psykologisk ämneskunskap och metodik,
  • att medverka i uppdrag kring psykologiska frågeställningar inom olika sektorer av samhället,
  • att skapa kontakter som möjliggör nya tillämpningsinslag som kan ingå i kurser som ges vid Psykologiska institutionen,
  • att stödja kompetensutveckling av institutionens personal.

Verksamheten skall vara självfinansierande.

Kvalificerad personal

Alla uppdrag som ITB åtar sig genomförs av personer med kvalificerad utbildning inom psykologiämnet, såsom professorer, docenter, universitetslektorer, forskare, doktorander och legitimerade psykologer och psykoterapeuter.

Organisation

ITB är en verksamhetsmässig och ekonomisk enhet inom Psykologiska institutionen under institutionens styrelse och prefekt. Institutet leds av en styrelse samt en föreståndare.

Föreståndare utses av prefekten vid Psykologiska institutionen. Föreståndaren arbetar på delegation från Psykologiska institutionens styrelse och prefekt.

Styrelse

ITB:s styrelse väljs på tre år i samband med val till institutionsstyrelsen (IS). En studeranderepresentant för grundutbildningen (PÄR) och en för forskarutbildningen (DR) har närvaro- och yttranderätt vid ITB:s styrelsemöten.

Ny styrelse valdes i december 2017 och den har mandat från och med 1 januari 2018 till 31 december 2020. Dessutom är institutionens administrativa chef ständigt adjungerad för ekonomifrågor.

Kategori Ordinarie Suppleant
Föreståndare Mats Najström Mats Nilsson
Lärare/Forskare Elisabet Borg, ordf Jan Bergström
Lärare/Forskare Lilianne Eninger Erik Berntson
IS-representant Ingrid Ljunggren Per Carlbring
T/A-personal Vakant Sanna Wallin
Stud.representant Elmeri Syrjänen, DR Vakant, PÄR