Skräddarsydda kurser kan omfatta flera av psykologins områden. Kurser vi ofta ger är till exempel ”Intervjumetodik", "Organisation och ledarskap", ”Handledning och konsultation". Nedan finns en beskrivning av ett par av de specialistutbildningar som för närvarande pågår inom Psykologiska institutionen. Dessa utbildningar startar årligen. Hör av dig för mer information om kursstarter.

Specialistkurs i klinisk neuropsykologi, 15 hp

Institutet för tillämpad beteendevetenskap erbjuder 10 kursplatser som avgiftsbelagd uppdragsutbildning på specialistkursen Klinisk neuropsykologi: Teori och metodik, 15 hp. Kursen hålls i regi av Psykologiska institutionen.

Uppdragsutbildning innebär att företag och organisationer köper platser på kursen till sin personal i kompetenshöjande syfte.

Kursen vänder sig till kliniska psykologer som vill fördjupa sig i klinisk neuropsykologi. Kursen kan tillgodoräknas som två kurser i Psykologförbundets specialistordning.

Läs mer om ansökan, urval, litteratur, tider mm (122 Kb) . (PDF)

Om du har frågor om kursen kontakta kursansvarig Mats Najström, tel 08-16 42 19, eller e-post mnm@psychology.su.se

 

Specialistkurs i personalhandledning och konsulationsmetodik för psykologer, 15 hp

Att arbeta som handledare/konsult innebär ett övergripande perspektiv som skiljer sig från det direkta psykologarbetet. Kursen vänder sig till legitimerade psykologer med två års yrkeserfarenhet. Innehållet i kursen förutsätter kunskaper från Psykologutbildning samt klinisk förankring. En kursomgång startar i september 2018 och löper över två terminer. Kostnad för kursen är 31.000 kr.

Kursbeskrivning Personalhandledning och konsultationsmetodik

Om du har frågor kan du kontakta kursansvarig Camilla von Below, tel 08-16 38 38 eller e-post camilla.vonbelow@psychology.su.se

 

Professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0–5 år

Kursstart: 4 mars 2019

Plats: Stockholm

Kursanordnare: Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Kursen ger relevant kunskap för personer som arbetar inom späd- och småbarnsfältet. Att arbeta med späda och små barns psykiska hälsa är ett i flera avseenden unikt kunskapsområde eftersom det dels tar avstamp i ett tvärvetenskapligt forskningsfält, dels fokuserar på individer som genomgår en oerhört snabb utveckling över relativt kort tid. Kunskapen om spädbarnets utveckling och betydelsen av barnets samspel med omgivningen – framför allt med omsorgspersonerna – har ökat snabbt under de senaste åren. Relationen mellan barn och förälder kan ses som en transaktionell process, där förälderns svar på barnets signaler påverkar den reaktion som föräldern sedan får tillbaka från barnet. Flera faktorer har inflytande på samspelsprocessen; barnets temperament, omsorgspersonernas psykiska och fysiska hälsa samt faktorer runt om familjen har alla betydelse. Avsaknad av tillräckligt gott, pålitligt och återkommande positivt samspel mellan barnet och barnets omsorgsperson samt mellan barnets omsorgspersoner, ökar riskerna för en mindre gynnsam utveckling hos barnet. 

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om späda & små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år. Utvecklingsprocessen ses som ett samspel mellan såväl biologiska, psykologiska som sociala och samhälleliga faktorer. Kursen ger även kunskap om för åldern relevanta bedömnings-, utrednings- och behandlingsmetoder vad gäller barnets utveckling, barnets och förälderns psykiska hälsa och samspelet mellan förälder och barn.

 

Exempel på andra kurser som ITB genomfört de senaste åren

 • Kurser i ledarskap för chefer på olika nivåer.
 • Kurser för prefekter och ställföreträdande prefekter.
 • Medarbetarsamtal och ledarskap.
 • Kurser i handledning och ledarskap för doktorandhandledare.
 • Handledning för läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor.
 • Kurser i intervjumetodik.
 • Intervjuantagning.
 • Arbetsliv i förändring.
 • Läraren i gruppen.
 • Gruppsykologi.
 • Introduktion till kvantitativ forskning.
 • Kurs i genuspsykologi.
 • Fördjupningskurs i klinisk barnpsykologi och diagnostik med DC 0-3 för Stockholms läns landsting.

Saknar du "din" framtida kurs? Det gör inget. Kontakta ITB för en diskussion om alla typer av kurser inom psykologiämnet.