ITB:s kurser

ITB:s kurser

Institutet för tillämpad beteendevetenskap ger kurser inom många olika tillämpningar av psykologiämnet på olika nivåer.

Skräddarsydda kurser kan omfatta flera av psykologins områden. Kurser vi ofta ger är till exempel ”Intervjumetodik", "Organisation och ledarskap", ”Handledning och konsultation". Nedan finns en beskrivning av ett par av de specialistutbildningar som för närvarande pågår inom Psykologiska institutionen. Dessa utbildningar startar årligen. Hör av dig för mer information om kursstarter.

Ledarskapets förutsättningar del 1 och del 2, 7,5 hp

Syftet med den här kursen är att skapa ökad förståelse för ledarskapets förutsättningar. I kursen introduceras ett strukturellt perspektiv och metoder för att kartlägga organisatoriska förutsättningar och därigenom ett fokus på de svårigheter och möjligheter som finns i den egna organisationen.

Datum för nästa kurstillfälle 2020/2021: 7-8 oktober, 4-5 november, 2-3 december, 14 januari (2021), 18 februari (2021). Del 1 avslutas 3 december.

Den övergripande frågan gäller hur väl fungerande organisationer skapas, dvs organisationer som understödjer ett fungerande chefskap. Kursen vänder sig till dig som är nyfiken på organisatoriska förutsättningar och idag arbetar som operativ eller strategisk chef, arbetar inom HR, FHV eller för någon av arbetsmarknadens parter. Kursen vänder sig också till dig som är legitimerad psykolog och vill specialisera dig inom arbets- och organisationspsykologi. Vi ser helst att kursdeltagarna har en bred och blandad erfarenhet för att få till intressanta och fördjupande diskussioner i ämnet.

Många chefer befinner sig idag i ett sammanhang som karaktäriseras av hög komplexitet och med omfattande styrning. De organisatoriska villkoren utgör en utmaning för chefer, men också för det administrativa stödet som ska verka proaktivt för att bidra till en bra arbetsmiljö. Frågor om ledarskap tar ofta sin utgångspunkt i ett individperspektiv där man till största del fokuserar på chefers ledaregenskaper oavhängigt det sammanhang chefer verkar inom.

Hela kursen, del 1 och del 2, motsvarar en ackrediterad specialistkurs om 7,5 högskolepoäng. Det går även bra att enbart läsa del 1 om du inte önskar tillgodoräkna kursen som specialistkurs inom området. 

Ansökan

Kursen ges som uppdragsutbildning genom Institutet för tillämpad beteendevetenskap (ITB) vid Psykologiska institutionen. Uppdragsutbildning innebär att företag och organisationer köper platser på kursen till sin personal i kompetenshöjande syfte. Kostnaden är 22.000 SEK exklusive moms om du följer hela den ackrediterade specialistkursen motsvarande 7,5 hp. Om du enbart läser del 1 stannar kostnaden vid 16.500 SEK exklusive moms.

Ansökan sker genom att du skriver ut och fyller i ansökningsblankett (se nedan), inklusive din egen och arbetsgivarens underskrift, och därefter postar till angiven adress.

För kurs med start 7 oktober 2020

Ansökningsblankett 2020 (101 Kb)

Ansökningsblankett psykologer 2020 (101 Kb)  (som gäller för psykologer inom specialistordningen)

Sista ansökningsdag är 13 juni 2020.

Har du frågor om kursen eller ansökningsförfarandet kan du kontakta kursansvarig lärare Erik Berntson, erik.berntson@psychology.su.se.

Kursinformation

Kurstyp: Kurs anordnad som uppdragsutbildning (ackrediterad som specialistkurs).

Omfattning: Hela kursen, del 1 och del 2, motsvarar 7,5 högskolepoäng (hp)

Datum för nästa kurstillfälle 2020/2021: 7-8 oktober, 4-5 november, 2-3 december, 14 januari (2021), 18 februari (2021). Del 1 avslutas 3 december.

Plats: Psykologiska institutionen

Kostnad enbart del 1: 16.500:-
Kostnad del 1 + del 2: 22.000:- (ackrediterad specialistkurs, 7,5 hp)

Kontaktperson: Erik Berntson, erik.berntson@psychology.su.se

Kursanvisningar och schema

Kursanvisningar (290 Kb)

Schema (146 Kb)

Personalhandledning och konsultationsmetodik

Specialistkurs i personalhandledning och konsulationsmetodik för psykologer, 15 hp, anordnas som uppdragsutbildning. Kursen vänder sig till legitimerade psykologer med två års yrkeserfarenhet.

Att arbeta som handledare/konsult innebär ett övergripande perspektiv som skiljer sig från det direkta psykologarbetet. Kursen vänder sig till legitimerade psykologer med två års yrkeserfarenhet. Innehållet i kursen förutsätter kunskaper från Psykologutbildning samt klinisk förankring. En kursomgång startar i september och löper över två terminer.

Kursinformation

Kurstyp: Specialistkurs anordnad som uppdragsutbildning.

Omfattning: Kursen motsvarar 15 högskolepoäng (hp)

Kursansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se

Kursen ges: September 2020 - maj 2021.

Kursanvisningar och scheman

Kursanvisningar, 2020-2021 (291 Kb)

Schema 2020-2021 (67 Kb)

Professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0–5 år

En specialistkurs som ger relevant kunskap för personer som arbetar inom späd- och småbarnsfältet. Kursen riktar sig till följande yrkeskategorier: psykologer, läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare logopeder och specialpedagoger.

Att arbeta med späda och små barns psykiska hälsa är ett i flera avseenden unikt kunskapsområde eftersom det dels tar avstamp i ett tvärvetenskapligt forskningsfält, dels fokuserar på individer som genomgår en oerhört snabb utveckling över relativt kort tid. Kunskapen om spädbarnets utveckling och betydelsen av barnets samspel med omgivningen – framför allt med omsorgspersonerna – har ökat snabbt under de senaste åren. Relationen mellan barn och förälder kan ses som en transaktionell process, där förälderns svar på barnets signaler påverkar den reaktion som föräldern sedan får tillbaka från barnet. Flera faktorer har inflytande på samspelsprocessen; barnets temperament, omsorgspersonernas psykiska och fysiska hälsa samt faktorer runt om familjen har alla betydelse. Avsaknad av tillräckligt gott, pålitligt och återkommande positivt samspel mellan barnet och barnets omsorgsperson samt mellan barnets omsorgspersoner, ökar riskerna för en mindre gynnsam utveckling hos barnet. 

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om späda & små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år. Utvecklingsprocessen ses som ett samspel mellan såväl biologiska, psykologiska som sociala och samhälleliga faktorer. Kursen ger även kunskap om för åldern relevanta bedömnings-, utrednings- och behandlingsmetoder vad gäller barnets utveckling, barnets och förälderns psykiska hälsa och samspelet mellan förälder och barn.

Ansökan

Kursen ges som uppdragsutbildning genom Institutet för tillämpad beteendevetenskap (ITB) vid Psykologiska institutionen. Uppdragsutbildning innebär att företag och organisationer köper platser på kursen till sin personal i kompetenshöjande syfte.

Ansökan sker genom att du skriver ut och fyller i ansökningsblanketten, inklusive din egen och arbetsgivarens underskrift, och därefter postar till angiven adress.

  • Kursen startar 17-18 september 2020
  • Kostnaden är 14.900 kr exklusive moms
  • Sista ansökningsdag är 28 augusti 2020

Ansökningsblankett Späda och små barn Psykologer, HT 2020 (101 Kb)

Ansökningsblankett, Späda och små barn, Övriga yrkesgrupper, HT 2020 (101 Kb)

Kursinformation

Kurstyp: Kurs anordnad som uppdragsutbildning och även ackrediterad specialistkurs. Kursen är öppen för ett flertal yrkesgrupper, se kursanvisningar.

Omfattning: Kursen motsvarar 7,5 högskolepoäng (hp)

Kursstart: 17-18 september 2020.

Plats: Psykologiska institutionen

Kostnad: 14.900:-

Kontaktperson: Tommie Forslund, tommieforslund@psychology.su.se

Kursanvisningar och schema

Kursanvisningar Späda och små barn, HT 2020 (125 Kb)

Schema Späda och små barn, HT 2020 (44 Kb)

Exempel på andra kurser som ITB genomfört de senaste åren

  • Kurser i ledarskap för chefer på olika nivåer
  • Medarbetarsamtal och ledarskap
  • Kurser i intervjumetodik
  • Gruppsykologi
  • Introduktion till kvantitativ forskning
  • Kurs i genuspsykologi
  • Fördjupningskurs i klinisk barnpsykologi och diagnostik med DC 0-3 för Stockholms läns landsting

Saknar du "din" framtida kurs? Det gör inget. Kontakta ITB för en diskussion om alla typer av kurser inom psykologiämnet.

Kontakt

Föreståndare
Mats Najström, univ lektor, leg psykolog, leg psykoterapeut

E-post
mnm@psychology.su.se

Telefon
08-16 4219

Fax
08-16 1002

Postadress
ITB
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

ITB uppdragsutbildning