ITB:s kurser

ITB:s kurser

Institutet för tillämpad beteendevetenskap ger kurser inom många olika tillämpningar av psykologiämnet på olika nivåer.

Skräddarsydda kurser kan omfatta flera av psykologins områden. Kurser vi ofta ger är till exempel ”Intervjumetodik", "Organisation och ledarskap", ”Handledning och konsultation". Nedan finns en beskrivning av ett par av de specialistutbildningar som för närvarande pågår inom Psykologiska institutionen. Dessa utbildningar startar årligen. Hör av dig för mer information om kursstarter.

Personalhandledning och konsultationsmetodik

Specialistkurs i personalhandledning och konsulationsmetodik för psykologer, 15 hp, anordnas som uppdragsutbildning. Kursen vänder sig till legitimerade psykologer med två års yrkeserfarenhet.

Att arbeta som handledare/konsult innebär ett övergripande perspektiv som skiljer sig från det direkta psykologarbetet. Kursen vänder sig till legitimerade psykologer med två års yrkeserfarenhet. Innehållet i kursen förutsätter kunskaper från Psykologutbildning samt klinisk förankring. En kursomgång startar i september och löper över två terminer.

Ansökan

Kursen ges som uppdragsutbildning genom Institutet för tillämpad beteendevetenskap (ITB) vid Psykologiska institutionen. Uppdragsutbildning innebär att företag och organisationer köper platser på kursen till sin personal i kompetenshöjande syfte. Kostnaden är 31.000 SEK exklusive moms. Summan kan delas upp på 2019 och 2020 om så önskas.

Ansökan sker genom att du skriver ut och fyller i ansökningsblanketten, inklusive din egen och arbetsgivarens underskrift, och därefter postar till angiven adress.

Antal platser på utbildningen är begränsat till 15.

Har du frågor om kursen eller ansökningsförfarandet kan du kontakta kursansvarig lärare Camilla von Below, camilla.vonbelow@psychology.su.se.

Kursinformation

Kurstyp: Specialistkurs anordnad som uppdragsutbildning.

Omfattning: Kursen motsvarar 15 högskolepoäng (hp)

Kursansvarig lärare: Camilla von Below, camilla.vonbelow@psychology.su.se

Kursen ges: 19/9 2018 - 29/5 2019 samt september 2019 - maj 2020.

Kursanvisningar och scheman

Kursanvisningar, 2019-2020 (287 Kb)  (PDF)

Kursanvisningar 2018-2019 (131 Kb)  (PDF)

Schema 2019-2020 (kommer senare)

Schema 2018-2019 (77 Kb)  (PDF)

Professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0–5 år

En specialistkurs som ger relevant kunskap för personer som arbetar inom späd- och småbarnsfältet. Att arbeta med späda och små barns psykiska hälsa är ett i flera avseenden unikt kunskapsområde eftersom det dels tar avstamp i ett tvärvetenskapligt forskningsfält, dels fokuserar på individer som genomgår en oerhört snabb utveckling över relativt kort tid. Kunskapen om spädbarnets utveckling och betydelsen av barnets samspel med omgivningen – framför allt med omsorgspersonerna – har ökat snabbt under de senaste åren. Relationen mellan barn och förälder kan ses som en transaktionell process, där förälderns svar på barnets signaler påverkar den reaktion som föräldern sedan får tillbaka från barnet. Flera faktorer har inflytande på samspelsprocessen; barnets temperament, omsorgspersonernas psykiska och fysiska hälsa samt faktorer runt om familjen har alla betydelse. Avsaknad av tillräckligt gott, pålitligt och återkommande positivt samspel mellan barnet och barnets omsorgsperson samt mellan barnets omsorgspersoner, ökar riskerna för en mindre gynnsam utveckling hos barnet. 

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om späda & små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år. Utvecklingsprocessen ses som ett samspel mellan såväl biologiska, psykologiska som sociala och samhälleliga faktorer. Kursen ger även kunskap om för åldern relevanta bedömnings-, utrednings- och behandlingsmetoder vad gäller barnets utveckling, barnets och förälderns psykiska hälsa och samspelet mellan förälder och barn.

Kursinformation

Kurstyp: Specialistkurs anordnad som uppdragsutbildning.

Omfattning: Kursen motsvarar 7,5 högskolepoäng (hp)

Kursstart: 4 mars 2019, sedan 5/3, 18-19/3, 1-2/4 med avslutning och examination 8 april. För psykologer inom specialistordningen även en examination 15 april.

Plats: Psykologiska institutionen

Kostnad: 14.900:-

Kontaktperson: Lilianne Eninger, lilianne.eninger@psychology.su.se

Kursanvisningar och schema

Kursanvisningar: Späda och små barn (204 Kb)  (PDF)

Schema, VT 2019 (209 Kb)  (PDF)

Exempel på andra kurser som ITB genomfört de senaste åren

 • Kurser i ledarskap för chefer på olika nivåer
 • Kurser för prefekter och ställföreträdande prefekter
 • Medarbetarsamtal och ledarskap
 • Kurser i handledning och ledarskap för doktorandhandledare
 • Handledning för läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor
 • Kurser i intervjumetodik
 • Intervjuantagning
 • Arbetsliv i förändring
 • Läraren i gruppen
 • Gruppsykologi
 • Introduktion till kvantitativ forskning
 • Kurs i genuspsykologi
 • Fördjupningskurs i klinisk barnpsykologi och diagnostik med DC 0-3 för Stockholms läns landsting

Saknar du "din" framtida kurs? Det gör inget. Kontakta ITB för en diskussion om alla typer av kurser inom psykologiämnet.

Kontakt

Föreståndare
Mats Najström, univ lektor, leg psykolog, leg psykoterapeut

E-post
mnm@psychology.su.se

Telefon
08-16 4219

Fax
08-16 1002

Postadress
ITB
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

ITB uppdragsutbildning