Frescati Hagväg 8
Frescati Hagväg 8

Inledning

Webbanmälan

Teoretiskt prov (salstentamen)

Praktiskt prov

Krav för godkänt prov

A. Skriftligt prov (salstentamen)
B. Praktiskt prov
C. Bedömning av resultatet
D. Regler för tentamensskrivningar, fusk och störande av verksamhet

Omtentamen av provet

A. Skriftligt prov (salstentamen)
B. Praktiskt prov

Rekommenderad litteratur

Riktlinjer för praktiskt prov

Resultat

 

INLEDNING           

Genom ett avtal mellan Socialstyrelsen (SoS) och Stockholms universitet (SU), har SU åtagit sig att anordna kunskapsprov för psykologer med utbildning utanför EU/EES och lämplighetsprov för utbildade inom EU/EES. Provet är framtaget av lärargruppen och studierektor för psykologprogrammet vid Psykologiska institutionen, SU. Gruppen bestående av professorer, docenter, disputerade och kliniska lärare på psykologprogrammet ansvarar för genomförande och examination av provet.

Provet består av en teoretisk del (salstentamen) och en praktisk del. Varje del är ett provtillfälle. Totalt tar provet i sin helhet två dagar.

 1. Under Dag 1 görs ett skriftligt prov (salstentamen) med ett för- och eftermiddagspass. De som blir godkända på detta teoretiska prov går vidare till det praktiska provet (dag 2) som ges vid ett senare tillfälle under terminen. 
 2. Under Dag 2 genomförs ett individuellt praktiskt prov (s k färdighetsprov), under en heldag.

Syftet med provet är att pröva att psykologen med examen utanför eller inom EU/EES har kunskaper motsvarande innehållet i en svensk psykologexamen. Efter godkänt prov ger Socialstyrelsen information om nästa steg i processen.

Tillbaka

WEBBANMÄLAN

Anmälan görs direkt på webben senast på angiven dag. Klicka på länken när du är redo att anmäla dig till provet! Webbanmälan är öppen den 2 september till och med den 4 oktober inför det teoretiska provet som ges den 10 oktober 2019, kl. 9.00-17 i David Magnussonsalen (U31), Frescati Hagväg 8, plan 3.

Din utbildning måste först ha blivit granskad av Socialstyrelsen innan du anmäler dig till detta kunskapsprov/lämplighetsprov. Fyll i ditt diarenummer i webbanmälan.

Provet består av tre delar. Psykologiska institutionen anordnar på Socialstyrelsens uppdrag de två första delproven, en teoretisk del och en praktisk del. När du gjort proven skickar vi resultatet till Socialstyrelsen. Du måste bli godkänd på den teoretiska delen innan du kan göra den praktiska.

När du är godkänd på de två första delproven får du komma till Socialstyrelsen för att göra det tredje delprovet. I det tredje delprovet kommer dina kunskaper inom grupp- och organisationspsykologi att testas.

För eventuella frågor om provet vänligen mejla kunskapsprov.psykolog@su.se​

Tillbaka

TEORETISKT PROV

Det teoretiska provet är skriftligt och består av frågor fördelade över följande kunskapsområden inom psykologin:

 • Psykologi som vetenskap och profession
 • Neurovetenskap, kognition och lärande
 • Socialpsykologi
 • Utvecklingspsykologi
 • Forskningsmetodik och statistik
 • Personlighetspsykologi
 • Grupper och grupprocesser
 • Utredning och åtgärder
 • Psykoterapi och psykologisk behandling: Här väljer provdeltagaren om den vill bli examinerad i Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller Psykodynamisk terapi (PDT).

Frågorna kan vara av typen flervalsfrågor och kortsvarsfrågor men några kan även kräva lite utförligare svar. Maximalt antal poäng på hela skrivningen är 130.

Provet kommer att testa av psykologins kunskapsområde i bred mening, psykologins vetenskapliga grund, och förmåga till analys, kritiskt tänkande och etiska spörsmål. Frågorna är både teoretiskt och kliniskt inriktade.

Skrivningen äger rum på Psykologiska institutionen, Frescati Hagväg, Stockholm. Skrivningstiden är sammanlagt 7 timmar fördelat på ett för- och ett eftermiddagspass. Paus för lunch tillkommer.

KOM IHÅG ATT TA MED GILTIG LEGITIMATION TILL PROVET!

Tillbaka

PRAKTISKT PROV

Du som blir godkänd på det teoretiska provet går vidare och genomgår ett praktiskt prov (så kallat färdighetsprov) under dag 2, vid ett senare tillfälle.

Provet genomförs så att varje provdeltagare individuellt genomför ett praktiskt kliniskt färdighetsprov (KBT eller PDT).

Under den kliniska dagen tilldelas provdeltagaren fall med vilka praktiskt-kliniska moment ska genomföras såsom anamnes, klinisk intervju, analys, behandlingsförslag, intervention med mera (se nedan).

Även det praktiska provet äger rum på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

KOM IHÅG ATT TA MED GILTIG LEGITIMATION TILL PROVET!

Tillbaka

KRAV PÅ GODKÄNT PROV

För att bli godkänd på provet fordras att provdeltagaren erhållit godkänt på både den teoretiska och den praktiska delen av provet. Följande riktlinjer används för att bedöma om provet ska anses vara godkänt:

A. SKRIFTLIGT PROV (salstentamen)

Krav för godkänt på det skriftliga provet är minst 65 poäng (av totalt 130 poäng) OCH minst 50% på varje delområde (totalt 9 delområden).

Se vidare om det skriftliga provet under Omtentamen nedan.

B. PRAKTISKT PROV

För att provet i sin helhet ska vara godkänt måste också det praktiskt-kliniska provet vara godkänt.

C. BEDÖMNING AV RESULTATET

Efter genomgång av resultat på provets teoretiska och praktiska del sammanfattas resultatet av examinerande lärare för varje provdeltagare. Resultatet på provet bedöms som godkänd eller underkänd.

Observera: Varje provtillfälle räknas som ett försök. Att lämna in ett obesvarat prov i något av de skriftliga kunskapsområdena räknas som underkänt. Att utebli från det skriftliga eller de praktiska delarna av provet räknas också som ett underkänt provtillfälle.

Provdeltagaren och Socialstyrelsen informeras om resultatet på provet.

De som blivit underkända på den teoretiska eller den praktiska delen av provet har möjlighet att göra omtentamen på den delen (se nedan).

De som blivit godkända på hela provet får information av Socialstyrelsen om nästa steg för att erhålla svensk psykologlegitimation.

D. REGLER FÖR TENTAMENSSKRIVNINGAR, FUSK OCH STÖRANDE AV VERKSAMHET

Fusk, plagiat och störande av verksamhet är inte tillåtet på Stockholms universitet och kan leda till avstängning. Det är viktigt att du som gör detta prov informerar dig om vad som gäller vid prov. Socialstyrelsen informeras om eventuellt fusk.

Läs mer om fusk, plagiat och störande av verksamhet.

Tillbaka

OMTENTAMEN AV PROVET

Du har tre gånger på dig att klara den teoretiska delen och tre gånger på dig att klara den praktiska. Om du inte klarar provet på första försöket har du fem år på dig att göra det. 

De prov som du skriver fram till och med 30 juni 2019 ska inte räknas in i det totala antalet prov som du har på dig. Efter 1 juli 2019 kommer du ha totalt tre försök på dig att klara provet. 

A. SKRIFTLIGT PROV (salstentamen)

Provet görs om i sin helhet då alla kunskapsområden måste vara godkända vid provtillfället. Som tidigare nämnts innebär inlämnad blank (obesvarad) skrivning i något kunskapsområde att hela det skriftliga provet underkänns.

B. PRAKTISKT PROV

Om man uteblir från den praktiska delen av provet räknas detta som ett missat provtillfälle (se även ovan om bedömning av resultat).

Tillbaka

REKOMMENDERAD LITTERATUR

De som anser sig behöva förbättra sina kunskaper i ett eller flera ämnesområden kan ha god hjälp av nedanstående litteratur.

1. Psykologi som vetenskap och profession

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Liber.

Övreeide, H. (2003). Yrkesetik i psykologiskt arbete. Studentlitteratur.

2. Neurovetenskap, kognition och lärande 

Schacter, D., Gilbert, D., & Wegner, D. (2011). Psychology (European Edition). Palgrave Macmillan. Kapitel 1-11, ca 500 sidor. ISBN: 9780230579835

Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (2016). Fundamentals of Human Neuropsychology (7th Edition). Worth Publishers. 763 pages. (Hela) ISBN-13: 978-1429282956 alt  ISBN-10:1429282959

3. Socialpsykologi 

Aronson, E. (2012). The social animal (11th Edition). Worth Publishers.

4. Utvecklingspsykologi

Keil, F. C. (2014). Developmental Psychology: The growth of mind and behavior (International Student Edition). New York: WW Norton & Company. ISBN-13: 9780393937169

Whitbourne, S. K., & Whitbourne, S. B. (2014). Adult Development and Aging: Biopsychosocial perspectives (5th Edition). New York: John Wiley & Sons. eText: ISBN-13 9781118804742, ISBN-10 1118804740 Print: ISBN-10 1-118-42519-7, ISBN-13 978-1-118-42519-0

5. Forskningsmetodik och statistik

Breakwell, G. M., Hammond, S., Fife-Schaw, C., & Smith, J. A. (2006). Research methods in psychology (4th Edition). London: Sage Publications.

6. Personlighetspsykologi

Larsen, R. J., & Buss, D. M. (2014). Personality Psychology: Domains of Knowledge about Human Nature (5th Edition). New-York: McGraw-Hill Education. ISBN-13: 978-0078035357; ISBN-10: 007803535X.

7. Grupper och grupprocesser

Lundsbye, L. et al. (2010). Familjeterapins grunder: Ett interaktionistiskt perspektiv (4:e reviderade upplagan). Stockholm: Natur och Kultur.

Svedberg, K. (2012). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap (5:e reviderade upplagan). Lund: Studentlitteratur.

8. Utredning och åtgärder

Herlofsson, J., m.fl. (red.) (2009). Psykiatri. Studentlitteratur.

Mini-D5. Diagnostiska kriterier enligt DSM-5. (2014). Pilgrim Press. ISBN: 978-9198997916 (referenslitteratur)

Cohen, R. J., Swerdlik, M. E., & Sturman, E. D. (2013). Psychological Testing and Assessment: An introduction to tests and measurement (8th Edition). New York, NY: McGraw-Hill.

Lally, S. J., & Testa, S. (2015). A Review of Cohen, Swerdlik, and Sturman, Psychological Testing and Assessment: An Introduction to tests and measurement (8th Ed.). Journal of Personality Assessment, 97(6), 654-656. DOI:10.1080/00223891.2015.1066381 (referenslitteratur).

Smedler, A-C., & Tideman, E. (2009). Att testa barn och ungdomar. Om testmetoder i psykologiska utredningar. Natur och Kultur: Stockholm.

Wicks-Nelson, R., & Israel, A. C. (2014). Abnormal Child and Adolescent Psychology with DSM-5 Updates. (Global Edition). Pearson Education.

9. Psykoterapi och psykologisk behandling

KBT ...

Barlow, D. H. (2014). Clinical Handbook of Psychological Disorders - A step-by-step treatment manual (5th Edition). New York: Guilford Press. Kapitel: 1-5, 7, 9-10, 18.

Clark, D. M. (1999). Anxiety Disorders: Why they persist and how to treat them. Behaviour Research and Therapy, 37, S5–S27.

Clark, D. M., & McManus, F. (2002). Information Processing in Social Phobia. Biological Psychiatry, 51, 92–100.

eller

... PDT

McWilliams, N. (2011). Psychoanalytic Diagnosis (2nd Revised Edition). Guildford Publications.

Safran, J. D. (2012). Psychoanalysis and Psychoanalytic Therapies. Washington: APA.

Tillbaka

RIKTLINJER FÖR PRAKTISKT PROV

Syftet med det praktiska provet är att provdeltagaren ska uppvisa förmåga, färdighet och ett professionellt förhållningssätt i samspel med andra. Att påvisa generiska färdigheter, till exempel samtalsfärdigheter är centralt liksom att kunna använda sin analytiska förmåga, för att fatta och förmedla beslut, och planera åtgärd och intervention. Ytterligare en viktig del är att kunna ta emot handledning och att utnyttja den på ett välavvägt sätt.

Under denna dag kommer kliniska fall och situationer utgöra underlaget i bedömningen.

Det praktiska provet är avsett att visa psykologens förmåga avseende generiska färdigheter såsom att inta ett professionellt förhållningssätt, förmåga till aktivt lyssnande och empati, uppvisa kunskaper i psykologisk bedömning, utredningsmetod och behandling med hänsyn till hela människan. Uppvisa förmåga att muntligt och skriftigt redogöra för bedömning och behandlingsupplägg. Uppvisa förmåga att ta emot handledning, reflektera kring och uppvisa förmåga att omsätta denna.

Praktiskt genomförande

En eller två examinerande lärare kommer att finnas med under dagen. Vissa delar av provet kommer att videoinspelas. Detta ger ytterligare möjlighet för lärare att i efterhand bedöma provdeltagarens färdigheter, förmåga och professionalitet i samspel med andra, även vid mer komplexa fall. De examinerande lärarna kommer inte att ge besked huruvida examinanden är godkänd eller underkänd under provets gång.

RESULTAT

Resultatet av provet kommer att meddelas av studierektor för psykologprogrammet, Stockholms universitet, ej av examinerande lärare.

 

Lycka till!

Lärarkollegiet vid Psykologprogrammet, SU