Psykoterapimottagningen, Frescati Hagväg 12
Psykoterapimottagningen, Frescati Hagväg 12


Bakgrund

Vid Psykologiska institutionen finns sedan mitten av 1990-talet en psykoterapimottagning, som har inrättats i syfte att ge de studerande på psykologprogrammet erforderlig praktik i psykologisk behandling. Psykoterapimottagningen är registrerad hos Socialstyrelsen som en självständig vårdenhet. Mottagningen erbjuder psykologisk behandling till allmänheten med en årlig volym på 4000 terapitimmar.

Läs mer om Psykoterapimottagningen


Syfte

Stockholms universitets psykologiska klinik utgår ifrån den befintliga mottagningsverksamheten och syftar till att ge denna en tydlig organisatorisk ram samt skapa en nationellt ledande miljö för forskning om psykologisk behandling, diagnostik och professionsdidaktik.

Psykologiska kliniken ska verka för detta genom att

  1. tillhandahålla en klinisk miljö för psykologisk forskning och metodutveckling.
  2. inom intresseområdet samverka med andra lärosäten och verksamheter nationellt och internationellt.

En förutsättning för detta är mottagningsverksamheten, som har uppdraget att

  1. erbjuda utbildning vid en modern mottagning med hög kvalitet gällande psykoterapeutisk metodik, behandlingsevaluering, patientsäkerhet och forskning.
  2. i samverkan med det omgivande samhället erbjuda allmänheten en säker och god vård i form av psykologisk behandling.

Psykologiska kliniken kan söka externa bidrag för forskning och utveckling, åta sig uppdrag samt ingå avtal med aktörer inom hälso- och sjukvård.

 

Organisation och styrning

Jan Bergström, föreståndare för SUPK
Föreståndare Jan Bergström

Stockholms universitets psykologiska klinik är placerad vid Psykologiska institutionen. Kliniken leds av en styrelse, en föreståndare samt en mottagningschef.

Föreståndare

Jan Bergström, jan.bergstrom@psychology.su.se, 08-163910.

Mottagningschef

Aina Lindgren, aina.lindgren@psychology.su.se, 08-163990.

Styrelse

Petra Lindfors, ordförande, pls@psychology.su.se, 08-163893.

Per Carlbring, ledamot

Stephan Hau, ledamot

Maria Larsson, ledamot

Aina Lindgren, ledamot

Björn Philips, ledamot

Lilianne Eninger, ledamot

Håkan Fischer, prefekt med närvaro- och yttranderätt

Jan Bergström, föreståndare med närvaro- och yttranderätt

 

Pågående projekt

1. Tolkförmedlad psykologisk behandling av posttraumatiskt stressyndrom

(Jan Bergström, i samarbete Ida Mälarstig och Jonas Ramnerö inom Region Stockholm)

Patienter med PTSD ökar i hälso- och sjukvården som ett resultat av oro och krigshärdar i den geografiska omgivningen och därav följande migration. Kunskapsläget vad gäller psykologisk behandling av PTSD är att betrakta som gott. Behandlingen är i hög grad beroende av att patienten får språkligt uttrycka svåra erfarenheter och att terapeuten kan guida patienten i detta, så att en terapeutisk process kan skapas. Hur denna behandling påverkas av att ske genom tolk är dels tämligen outforskat, dels föremål för många negativa föreställningar. I denna pilotstudie undersöks effekten av behandling på individnivå, samt undersöks uppfattningar av tolkförmedlad behandling hos såväl terapeuter, tolkar som patienter.

2. Internet-delivered treatments for depressed adolescents

(Björn Philips, Per Carlbring, Robert Johansson, Jakob Mechler och Karin Lindqvist)

Det finns ett stort behov av att öka tillgängligheten av effektiva behandlingar för tonåringar som lider av depression och att utöka kunskapen om vilken behandling som fungerar för vem. Detta projekt undersöker hur effektivt det är med såväl psykodynamisk terapi (PDT) som kognitiv beteendeterapi (KBT) över internet, med olika former av feedback.
Läs mer på: kavlifondet.no