Psykoterapimottagningen öppnar igen vid terminsstart måndag 31 augusti

Stockholms universitet planerar att delvis öppna upp campus från 31 augusti och det innebär att Psykoterapimottagningen åter kommer att kunna ta emot besök i samband med terminsstarten HT 2020. OBS! Detta gäller under förutsättning att samhällssituationen och myndigheterna vid denna tidpunkt så tillåter.

Du som vill göra en intresseanmälan för psykoterapi kan göra detta från 3 augusti (gäller Psykodynamisk terapi) respektive 10 augusti (gäller Kognitiv beteendeterapi) via en särskild anmälanslänk som då kommer att finnas på denna hemsida.

Välkommen åter!

Information gällande coronaviruset

Vid eventuella förändringar uppdateras informationen på denna sida. För att förhindra ytterligare spridning av viruset, vänligen avboka besök vid förkylnings- eller influensaliknande symtom.

Läs gärna mer om Stockholms universitets policy kring viruset!

 

Psykologstudet med klient i samtalsrum. ©Datorenheten
Psykoterapi. (Bilden är arrangerad.)
 

Studenterna är i slutfasen av sin utbildning och deras psykoterapier bedrivs under handledning av erfarna, legitimerade psykologer/ psykoterapeuter. Sökanledningarna varierar - oro och ångest, nedstämdhet, sömnproblem, stressbesvär, låg självkänsla, prestationsoro och relationsproblem är exempel på problem som klienter vill ha hjälp med.

Mottagningen är en av Stockholms största med ca 3000 besök per år.

Terapeut och klient träffas oftast en gång i veckan. Det är viktigt att som klient avsätta tid för psykoterapin eftersom det ökar förutsättningarna för en bestående förändring av det problem som står i fokus. Mottagningen har öppet dagtid vardagar och behandlingen är för närvarande kostnadsfri.

Två terapiinriktningar

Vid mottagningen erbjuds psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT) Gemensamt för dessa båda inriktningar är att man utifrån en samarbetsrelation arbetar med fokus på aktuella problem så som de tar sig uttryck i vardagen. Båda inriktningarna använder metoder som inriktar sig på förändring av tankar, känslor och beteenden.

I psykodynamisk terapi är en utgångspunkt att psykiska symtom så som depression och ångest uppkommer när det inte går att hitta fungerande sätt att hantera sina känslor eller relationer till andra. Symtom på att det inte gått att hitta konstruktiva lösningar på livsproblem betraktas som meningsbärande uttryck som det går att förstå. En vanlig orsak till att det är svårt att hitta konstruktiva lösningar är att man är omedveten om och därmed inte tar hänsyn till förhållanden som inverkar på hur man själv är. Med en ökad medvetenhet och förståelse, ökar också förmågan att bemästra inre eller yttre konflikter och svårigheter.

I kognitiv beteendeterapi analyserar terapeut och klient tillsammans hur klientens symtom påverkas av och påverkar den omgivning klienten befinner sig i. Utgångspunkten är att beteenden, tankar, känslor och kroppsliga reaktioner (t ex ångest) äger rum i ett samspel med den omgivande miljön. Psykiska symtom är möjliga att förstå och komma till rätta med genom att förstå vad som vidmakthåller dem och därefter förändra dessa förhållanden. I kognitiv beteendeterapi fokuserar terapeut och klient på hur klienten kan förändra sitt sätt att bete sig i situationer där klientens symtom har en negativ påverkan.

Läs mer om terapiinriktningarna längst ner på sidan!

God terapikvalitet

Alla terapisessioner videoinspelas för att underlätta den handledning som terapeuterna fortlöpande erhåller, detta borgar för god terapikvalitet. Videoinspelat material hanteras med hög säkerhet och sekretess, detta för att värna om konfidentialiteten. I början och slutet av terapin får alla klienter besvara frågeformulär, det är ett sätt bland fler att utvärdera det arbete terapeut och klient har gjort tillsammans.

Psykoterapierna äger rum inom ramen för en universitetsinstitution, vilket innebär att även forskning bedrivs. Du kan därför komma att tillfrågas om deltagande i pågående forskning som syftar till ökad kunskap om psykoterapi och psykoterapiutbildning. Ditt deltagande är i så fall viktigt för att öka denna kunskap. Deltagande är helt frivilligt och ditt ställningstagande till forskningsdeltagande påverkar inte den behandling du får på mottagningen.

Ta första steget...

Alla kontakter hos oss inleds med en telefonintervju med den sökande klienten. Psykoterapimottagningen kan erbjuda plats för terapi utifrån antalet psykologkandidater och det finns därför ett begränsat antal platser. Vi kan också vara tvungna att tacka nej till klienter som söker terapi hos oss av andra skäl. Bedömningen av om vi kan ta emot eller inte görs utifrån psykologkandidaternas utbildningsbehov, klientens vårdbehov och patientsäkerhetsaspekter. Nedre åldersgräns för behandling av specifik fobi är 16 år (KBT). Åldersgräns för övriga behandlingar är 18 år (både KBT och PDT).

Om du vill påbörja en terapi på mottagningen är första steget att kontakta oss via en intresseanmälan som du hittar länk till på den här sidan under dagen den 3 augusti 2020.

Frågor och svar om terapiinriktningarna

Vad är det egentligen som styr hur vi tänker, känner och vill?

PDT: Enligt psykodynamisk teori är en hel del av det vi känner, tänker och vill styrt av omständigheter inom oss som vi bara till någon del eller inte alls är medvetna om. Det kan vara behov eller önskningar som vi inte vill se för att vi skulle känna oss dåliga eller för att andra kanske skulle ta avstånd, eller för att det på något annat sätt leder till problem att varsebli hur det egentligen är.

KBT: I kognitiv beteendeterapi arbetar man med en persons problematiska tankar, känslor och handlingar i relation till den omgivning man befinner sig i. Man utgår från att både yttre och inre beteenden (tankar, känslor, fysiologi) samspelar med miljön. Många beteenden ses som inlärda och är möjliga att förändra. Terapeuten och klienten försöker tillsammans samla in information om vad som vidmakthåller problemen idag

Hur uppstår psykologiska problem?

PDT: Enligt PDT kan våra upplevelser vara motstridiga och komplexa. För att hantera behov och önskningar som inte passar ihop behöver vi kompromissa, vilket inte måste vara något vi tänker ut eller gör medvetet men som ändå pågår kontinuerligt. När detta är svårt är vi benägna att använda psykologiska försvar som gör det otydligt eller förvanskar hur det är. Problem uppstår när vi för ofta eller för mycket bortser från hur det egentligen är och när vi inte lyckas uppnå en rimlig och flexibel balans mellan motstridiga behov och önskemål. I PDT är man lyhörd för hur det har varit tidigare i livet och särskilt under uppväxten eftersom tidigare erfarenheter i relationer till andra fungerar som en stomme och tenderar att användas som förlaga för senare upplevelser och problem som kan uppstå.

KBT: Psykologiska problem har ofta många olika orsaker. Det kan drabba personer som har levt i en utsatt miljö eller är mer genetiskt benägna att drabbas av vissa typer av problem, men det kan också handla om en längre tids inlärning av vissa tankemönster och beteenden. I kognitiv beteendeterapi arbetar man i första hand med det som i nuläget vidmakthåller problemen, oavsett hur de en gång uppkom, och man försöker hitta nya sätt att tänka och handla i relation till problemet och omgivningen.

Hur gör man för att komma tillrätta med det som är problem?

PDT: När man har mer mångbottnade eller flertydiga problem kan enkla, entydiga målformuleringar vara otillräckliga. I den mån vi är omedvetna om det som styr vårt handlande är det också svårare att reda ut och ta ställning till hur man vill ha det. Att bli mer medveten om egna drivkrafter är därför en allmän målsättning i PDT. Genom att samtala med en terapeut om aktuella problem och betrakta dessa i ljuset av vad man tidigare har varit med om och genom att medverka som deltagande observatör i den terapeutiska relationen, kan man nå en ökad insikt i känslors orsak och sammanhang och pröva nya sätt att vara. Den egna livsberättelsen förändras när man går från att vara passivt offer för omständigheter till att mer aktivt vara delaktig i sitt liv.

KBT: I kognitiv beteendeterapi gör man inledningsvis en noggrann kartläggning av problematiken. Det innebär oftast att klienten får observera och samla in information om när problemet uppträder, i vilket sammanhang och problemets kort- och långsiktiga konsekvenser. När kartläggningen är färdig går man igenom denna och klienten godkänner en behandlingsplan. Ett viktigt arbete gäller målsättningar, dessa kan vara både övergripande och mer detaljerade, och man återkommer och stämmer av behandlingen regelbundet utifrån dessa mål. Man arbetar vidare med konkreta förändringsstrategier ex. att träna på att bete sig på ett nytt sätt i en viss situation eller att förhålla sig till negativa tankemönster genom övningar och hemuppgifter. I samband med avslutning är det viktigt att man utarbetar en plan för att arbeta vidare på egen hand, en viktig målsättning är alltså att klienten ska bli expert på sitt eget problem för att självständigt kunna tackla eventuella framtida svårigheter.