Tommie Forslund. Foto: Psykologiska institutionen/HD
Tommie Forslund

Det är en 4-årig randomiserad kontrollerad studie om ett föräldrastödsprogram specifikt utvecklat för föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning.

Projektledare är Thomas Strandberg vid Högskolan Dalarna, men flera forskare från olika universitet är involverade.

Forskningsmedlen från Forte uppgår till 5.922.000 kr, det enskilt största bidraget inom utlysningen Tillämpad välfärdsforskning 2020, beslutade 2020-05-20.

Se hela listan på forte.se (PDF)

 

Kort intervju med Tommie Forslund

Vad är det övergripande syftet?

Det finns nu ett relativt stort antal terapeuter som är utbildade i metoden i Sverige, och den har befunnits uppskattad av såväl terapeuter som av föräldrar. Det saknas dock en kvantitativ utvärdering av dess effekt. Det övergripande syftet med projektet är därför att utvärdera hur väl föräldrastödsprogrammet fungerar vad gäller att stötta dessa föräldrar i sitt föräldraskap, och i vilken utsträckning det medför positiva effekter för barnen. Vi kommer därtill att genomföra kvalitativa intervjuer med barn och föräldrar gällande deras upplevelser av att delta i programmet.

Vad ska du huvudsakligen arbeta med inom projektet?

Min huvudsakliga roll är att undersöka föräldrarnas samspel med sina barn, före och efter deltagande i programmet.

Kommer resultatet kunna användas för konkreta åtgärder i samhället tror du, något exempel?

Resultaten är av betydande praktisk och samhällelig relevans. Sverige har beslutat om en nationell strategi med mål att stödja alla föräldrar. För närvarande saknas dock en evidensbaserad metod för att stödja föräldrar med IF och andra kognitiva svårigheter, vilka kan ha svårt att tillgodogöra sig andra föräldrastödsprogram. Resultaten från denna studie är därför viktiga gällande hur vi kan hjälpa just dessa föräldrar och deras barn på bästa möjliga sätt.