Professor Torun Lindholm
Professor Torun Lindholm

Huvudsökande är Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen, Stockholms universitet, och övriga medsökande är professor Torun Lindholm vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet samt Statsvetenskapliga institutionen och Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet.

Riksbankens Jubileumsfond har den 18 oktober tilldelat projektet drygt 50 miljoner kronor (dnr M18-0310:1).

Läs mer om Torun Lindholm.

 

Kunskapsresistens: Orsaker, konsekvenser och motmedel

Det främsta syftet med detta ambitiösa tvärvetenskapliga program är att undersöka kunskapsresistens, dess natur och orsaker. Programmet är unikt i det att det för första gången erbjuder ett enhetligt ramverk inom vilket kunskapsresistens kan undersökas på ett systematiskt sätt, både empiriskt och teoretiskt.

För det första kommer vi att undersöka den irrationalitet som ingår i kunskapsresistens, hur ett kunskapsresistent subjekt reagerar på evidens och hur hennes kognitiva system samverkar med yttre faktorer som bidrar till att förstärka kunskapsresistensen. Detta arbete utförs av filosoferna i nära samarbete med de övriga delprojekten.

För det andra kommer forskargruppen från psykologi att genomföra en serie experiment för att undersöka de psykologiska faktorer som ligger bakom kunskapsresistens. De kommer att vara särskilt intresserade av att testa hypoteser angående hur kunskapsresistens kan motverkas.

För det tredje kommer vi att studera vilken påverkan ideologiska utgångspunkter har på hur subjekt reagerar på evidens. Den statsvetenskapliga forskargruppen kommer att undersöka under vilka omständigheter denna typ av utgångspunkter påverkar hur medborgare värderar politiskt relevant information i ett alltmer splittrat informationsklimat.

För det fjärde kommer medie- och kommunikationsforskarna att undersöka hur desinformation sprids i traditionella, digitala och sociala medier, samt vilken roll vårt politiskt motiverade val av medier spelar för kunskapsresistens.

Källa: rj.se