Det är Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden som efter förslag från CKVOs bedömargrupp beslutar om denna medelstilldelning inom ramen för rörlig resurs.

Enligt behörighetskriterierna kan endast ansökningar inom områdena Forskning och äldre, Forskning om personer med funktionshinder respektive Socialpedagogik komma ifråga för 2018 års tilldelning och de bedömningskriterier som angivits i utlysningen var följande:

  1. Vetenskaplig soliditet
  2. Fruktbara och nyskapande kunskapstillskott inom det prioriterade temat
  3. Samhällsrelevans

Endast två ansökningar förelåg, men båda ansågs uppfylla kriterierna och tilldelades medel. Förutom Psykologiska institutionen även Specialpedagogiska institutionen med projektet Stöd till extremt prematurfödda barn och familjer - En samspelsbaserad intervention under första levnadsåret (408.000:-).

Se utlysningen.

Läs mer om Maria Lindau.

Läs mer om Mats Najström.