Den nya centrumbildningen blir en enhet inom Psykologiska institutionen. Syftet är att utveckla en nationellt ledande miljö för forskning om psykologisk behandling, diagnostik i bred mening samt professionsdidaktik. Stockholms universitets psykologiska klinik har goda internationella förebilder, men den blir den första i sitt slag i vårt land.

Den nya centrumbildningen har sina lokaler i Frescati Hagväg 12
Den nya centrumbildningen har sina lokaler i Frescati Hagväg 12

Det nya centret bygger på den psykoterapimottagning som sedan mitten av 1990-talet funnits vid Psykologiska institutionen, och som har etablerats för att ge studerande på psykologprogrammet praktik i psykologisk behandling. Mottagningen fungerar som en självständig vårdenhet, registrerad vid Socialstyrelsen, och erbjuder psykologisk behandling till allmänheten. Med en årlig volym på 4000 terapitimmar bidrar mottagningen redan till universitets samverkan med det omgivande samhället.

Då rektor nu har beslutat att inrätta Stockholms universitets psykologiska klinik får mottagningsverksamheten en tydligare organisatorisk ram. Därmed skapas helt nya möjligheter att bygga större forskningssamarbeten och att ingå överenskommelser med olika aktörer i det omgivande samhället. Intressant i detta sammanhang är det nyligen ingångna avtalet mellan Stockholms universitet och Stockholms Läns Landsting; Stockholms universitets psykologiska klinik synliggör en samverkansarena för forskning och metodutveckling inom hälso- och sjukvårdens område.

Verksamheten vid Stockholms universitets psykologiska klinik ska ledas av en föreståndare och en styrelse, som kommer att utses av rektor inom en nära framtid.