Gunnel Jacobsson
Gunnel Jacobsson

Av avgörande betydelse torde den kulturskillnad vara som utvecklats mellan forsknings- och lärarsysslan i det att det inom forskningen är självklart med ett peer-review-förfarande där kritik kan vara plågsam, men riktad till det utförda arbetet. När det kommer till lärarsysslan så tenderar kritik att istället handla om hur läraren är. Att undervisa är av tradition en ensam uppgift väsensskilt från forskningens teamanda.

Psykoterapeutprogrammets lärare, Psykologiska institutionen, kommer under ht17- ht18 genomföra modellen Kritiska Vänner för att öka teamandan samt reflektera kring lärarnas gedigna pedagogiska kompetens. Det är i linje med den centrala strävan vid Stockholms universitet (riktat pedagogiskt arbete), samtidigt som den anda som beskrivs i ett nationellt utvecklingsarbete omfattas, att arbeta för att synliggöra och på sikt meritera den erfarenhetsbaserade pedagogik som universitetslärare utför.

Modellen i korthet

Läraren väljer en kollega, kritisk vän, som ska lyssna på en föreläsning. Innan föreläsningen beskriver läraren vilka intentioner hen har med föreläsningen. Under föreläsningen fokuserar den kritiska vännen på givna aspekter. Efter föreläsningen träffas de för återkoppling. I efterhand intervjuas lärarna av den pedagogiska ambassadören.

Pedagogisk ambassadör 2018

Gunnel Jacobsson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi tillika studierektor för Psykoterapeutprogrammet vid Psykologiska institutionen, har av Ceul blivit utsedd till en av de pedagogiska ambassadörerna vid Stockholms universitet 2018 och får 250 000 kr till detta projekt.