Jakob Jonsson Foto: Rasmus Gripenfrid
Jakob Jonsson Foto: Rasmus Gripenfrid

Den 18 oktober försvarar psykolog Jakob Jonsson sin avhandling Preventing problem gambling. Focus on overconsumption vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka vilken roll överkonsumtion av spel har för spelproblem samt att tillämpa fynden i en förebyggande åtgärd i form av en studie hos det norska spelbolaget Norsk Tipping (NT).

Resultaten i avhandlingen visar att det är meningsfullt att skilja mellan överkonsumtion av pengar och tid samt att det behövs en känslomässig komponent för att det ska gå att se ett direkt samband med spelproblem. En av delstudierna visar att överkonsumtion år 1 tydligt ökar risken för spelproblem år 2.

Minskade spelande med 30 procent efter telefonkontakt

Avhandlingens kanske viktigaste resultat kommer från studierna på NT:s kunder under 2017–2018. 3 000 av de spelare som förlorat mest det senaste året valdes ut till studien. De blev slumpmässigt indelade i tre kategorier: en tredjedel blev uppringda, en tredjedel fick ett brev och en tredjedel fungerade som kontrollgrupp och blev inte kontaktade. De som fick ett telefonsamtal fick besvara frågan om de visste hur mycket de förlorat och om de ville veta den faktiska siffran. Syftet var att motivera kunden att göra medvetna val och att använda spelansvarsåtgärder som gränser eller självavstängning. De brev som skickades ut speglade innehållet i telefonsamtalet i den grad det var möjligt. Över ett år minskade de som blivit nådda på telefon sitt spelande med 30 procent, de som fått brev med 13 procent och kontrollgruppen med 7 procent.

Högkonsumenter av spel har dålig koll

– Resultaten pekar på att högkonsumenter av spel har dålig koll på hur mycket de förlorar och att de flesta minskar sitt spelande då de får reda på hur mycket de verkligen har förlorat, säger Jakob Jonsson.

Även om studierna om att kontakta högkonsumenter genomförts på ett norskt spelbolag ingår svenska spelbolag i en annan delstudie och en delstudie har enbart svenska spelare. Generellt är de norska och svenska spelmarknaderna lika varandra, vilket enligt Jakob Jonsson gör resultaten om att kontakta högkonsumenter intressanta för svenska förhållanden.

Spelkort. Foto från avhandlingsframsidan. Foto: Fredrik Näslund
Foto: Fredrik Näslund

 

Den svenska spelmarknaden har genomgått stora förändringar under 2000-talet. Det beror på att den tekniska utvecklingen har satt den tidigare regleringen ur spel och att ett nytt licenssystem trädde i kraft 1 januari 2019. Jämfört med för tjugo år sedan är det en klart lägre andel svenskar som spelar om pengar, men andelen med allvarliga spelproblem har ökat. Spelbranschen försöker på olika sätt och i olika utsträckning förebygga spelproblem bland sina kunder, men forskningen kring att förebygga spelproblem är begränsad.

Spelbolagens omsorgsplikt

– Att kontakta kunder som har riskabla eller problematiska spelvanor är en viktig del av omsorgsplikten på den reglerade svenska spelmarknaden. Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt för spelbolagen att uppfylla sin omsorgsplikt, men spelbolagen behöver hjälp genom en tydligare reglering för att bli mer effektiva. Idag finns det goda skäl att tro att det är stora skillnader i vilken omsorg spelbolagen på den svenska spelmarknaden visar sina kunder, exempelvis hur mycket du förlorat innan du blir kontaktad som kund och om du blir kontaktad alls, säger Jakob Jonsson.

Jakob Jonsson har varit samverkansdoktorand vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Han är och har varit anställd av företaget Sustainable Interaction. Han ska nu fortsätta utveckla självtestet GamTest hos Sustainable Interaction och arbeta med att utbilda och stötta personal på spelbolag i proaktiva samtal/omsorgssamtal.
 
Du hittar avhandlingen i DiVA (PDF).

Läs mer om Jakob Jonsson på su.se.

Läs mer på Forskning.se

Läs mer på Spelforskning.se