Eftersom Stressforskningsinstitutet håller på att integreras med Psykologiska institutionen (formellt vid årsskiftet 2019/2020) så gläds vi förstås åt att så många projekt har erhållit forskningsmedel från Forte i årets riktade utlysningar Arbetslivets utmaningar respektive Åldrande och hälsa.

Utlysningen Arbetslivets utmaningar 2019

  • Magnus Sverke, Psykologiska institutionen: Anställningskontrakt, otrygghet, fackligt medlemskap, arbetsvillkor, arbetsrelaterade attityder och hälsa bland kvinnor och män på en flexibel arbetsmarknad, 8 700 000 kr (program)
  • Linda Magnusson Hanson, Stressforskningsinstitutet: Exponering för arbetsrelaterade negativa sociala beteenden– utökad kunskap om dess psykosociala arbetsrelaterade- och organisatoriska bestämningsfaktorer och risk för morbiditet och mortalitet, 8 400 000 kr (program)
  • Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet: Hållbart arbete i en åldrande befolkning (SWAP): Multinationella analyser av sociala, arbets- och hälsorelaterade bestämningsfaktorer för förväntad arbetslivslängd, 4 725 000 kr (projekt)

 
Utlysningen Forskning om åldrande och hälsa 2019

  • Charlotta Nilsen, Stressforskningsinstitutet: Arbetsförhållandens betydelse för inträde och tid i den fjärde åldern – ett nationellt register-baserat projekt, 2 000 000 kr (postdok)
  • Hui-Xin Wang, Stressforskningsinstitutet: Bli äldre, arbeta längre: arbetsförhållandenas roll, 4 185 000 kr (projekt)

 

Läs mer om Magnus Sverkes projekt

Läs mer på forte.se