Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar under vintern och våren 2018 forskarutbildningar vid Stockholms universitet. Forskarutbildningen i psykologi är den tredje granskade utbildningen av nio. Bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet. En av de faktorer som väger tungt är institutionens stora forskarkollegium som inkluderar flera framstående seniora forskare som doktoranderna har tillgång till via handledning och daglig kontakt. Antalet lärare eller handledare är ovanligt stort, skriver UKÄ.

– Vi är väldigt glada över att det kvalitetsarbete vi kontinuerligt bedriver kring forskarutbildningen också avspeglas i UKÄ:s yttrande. Självklart finns dock aspekter och rutiner som kan utvecklas vidare, som exempelvis att mer aktivt arbeta med handledares pedagogiska kompetensutveckling, säger Håkan Fischer, prefekt vid Psykologiska institutionen.

Omfattande och spännande forskningsmiljö

UKÄ bedömer forskningsmiljön som omfattande och spännande för doktoranderna. De lyfter bland annat fram att produktiviteten av artiklar är hög och att många av forskarna ingår i internationella forskarlag. Varje doktorand får också ett anslag för att kunna forska utomlands. Bland områden som bör förbättras finns kraven på kursdelen i forskarutbildningen, enligt UKÄ:s bedömargrupp. Av 75 obligatoriska poäng kan 60 tillgodoräknas från utbildningen på avancerad nivå. UKÄ anser det som problematiskt att en stor del av kurserna kan tillgodoräknas från doktorandernas studier på avancerad nivå.

– UKÄ trycker mycket på att vi behöver se över hur vi via kurskraven, då speciellt obligatoriska kurser och antal poäng man får tillgodoräkna sig från tidigare studier, säkerställer lärandemålen. Detta är ett viktigt utvecklingsområde som vi redan arbetar med, säger Fredrik Jönsson, studierektor vid Psykologiska institutionen.

Källa: SU-webben