Ann-Christine Cederborg Foto: ORASIS FOTO/MÅ
Ann-Christine Cederborg

Vad handlar din forskning om?

Jag började med att studera barnperspektivet i familjeterapeutisk behandling vid Barn- och ungdoms-psykiatriska mottagningar.

Därefter blev fokus på barn och unga som misstänkts vara utsatta för sexuella övergrepp och barnmisshandel. I dessa ärenden studerar jag vilka förutsättningar som ges till unga brottsoffer, med eller utan funktionshinder, när de förhörs om sin utsatthet men också hur domstolar i sina domslut formulerar sin förståelse av deras utsatthet.

Unga lagöverträdare som begår grova brott är en senare inriktning i min forskning. Här vill jag öka förståelsen för deras möjligheter att komma till tals och rättsväsendets hantering av deras ärenden. Den här forskningen utgår från ett rättspsykologiskt perspektiv med data från polismyndigheter och domstolar.

Jag har också studerat hur barn och unga förstås i mötet med myndighetsutövare inom Socialtjänsten, Migrationsverket och Barn- och elevombudet (BEO). Min senaste inriktning handlar om hur förskolebarn och ungdomar på högstadiet agerar i grupp med jämnåriga och då med specifikt fokus på inkluderings- och exkluderingsstrategier.

Ytterligare ett projekt handlar om ungdomars kommunikation på nätet och då med fokus på kränkande samspelsmönster.

Vad vill du uppnå med din forskning?

I min forskning om barn och unga vill jag öka förståelsen för deras vardagsliv och då med speciellt fokus på barn i utsatta livssituationer. Så jag uppskattar att universitetet lyfter fram barns och ungas världar och villkor som en betydelsefull del av forskningsverksamheten.

Min och medarbetares forskningsinriktning har medfört en ökad förståelse för barn och ungas svårigheter att hantera sin utsatthet men också hur organisatoriska förutsättningar behöver utvecklas för att ge dem ökade möjligheter att komma till tals och bli förstådda. Den insikten medförde att jag under 11 år varit kursansvarig, lärare och examinator för polismyndighetens förhörsutbildning. Kursdeltagarna är poliser och civila utredare som i sitt arbete har att förhöra barn och unga som misstänks vara utsatta för brott.

Vad är det mest intressanta med din forskning?

Den forskning jag bedrivit själv och med medarbetare har medfört stora möjligheter att samverka med andra välkända forskare inom området både nationellt och internationellt, vilket fördjupat möjligheten till nya insikter och förutsättningar att bedriva kvalitativ forskning och utbildning inom området. Min främsta samarbetspartner genom åren är professor Michael Lamb vid Psykologiska institutionen, Cambridge universitetet, UK, och likaså hans medarbetare, framförallt professor Irith Hershkowitz, Haifa universitetet i Israel.

Intresset för min och medarbetares forskning har också varit och är stort bland praktiker vilket är mycket glädjande. I mån av tid föreläser jag därför om forskningsresultat för exempelvis poliser, socialsekreterare och personal vid skolmyndigheter.

Vad händer härnäst?

Efter att jag har slutrapporterat projektet ”Kamratsamspel i förskoleklass och skola”, finansierat av Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, så kommer jag framöver att fortsätta min forskning inom området och då utifrån insamlade data som jag inte hunnit med att bearbeta. Det handlar framförallt om kränkningar på nätet mellan ungdomar och om rättsväsendets hantering och förståelse av unga lagöverträdare.

Jag har också två populärvetenskapliga böcker inplanerade med förlag vilket är något jag ser fram emot att skriva, då det är viktigt för mig att kunna sprida forskningsresultat till verksamma praktiker inom området.

 

Läs mer

Ann-Christine Cederborg, profilsida

Publikationer i DiVA, 2009-

Profilområden inom det humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet