Magnus Sverke, professor
Magnus Sverke, professor

– Vi vet idag väldigt mycket om hur organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö hänger samman med arbetstrivsel, prestation på arbetet samt psykisk och fysisk hälsa. En dålig arbetsmiljö leder till ohälsa och lägre engagemang i arbetet, medan en god arbetsmiljö leder till det motsatta, säger Magnus Sverke, professor vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

De samband som dokumenterats i kunskapssammanställningen visar att alltför höga krav och begränsade resurser i arbetet generellt hänger samman med lägre arbetstrivsel, en ökad vilja att säga upp sin anställning, samt sämre psykisk och fysisk hälsa.

Sämre arbetsmiljö i kvinnodominerade yrken

Organisatoriska faktorer och den psykosociala arbetsmiljön formas av hur arbetet är organiserat. Det kan variera mellan olika yrken, organisationer och sektorer. Traditionellt kvinnodominerade yrken inom skola, vård och omsorg har ofta en sämre arbetsmiljö med höga krav och låga resurser. Både kvinnor och män som arbetar inom dessa områden har högre ohälsa än andra.

– Det är viktigt att uppmärksamma att det inte är ett ”kvinnoproblem”. Det är ett strukturellt problem snarare än könsrelaterat. Kvinnor och män är till exempel verksamma inom olika sektorer på arbetsmarknaden och det är en ojämn fördelning av kvinnor och män på olika hierarkiska nivåer, säger Magnus Sverke.

Forskargruppen konstaterar att det är angeläget att organisera arbetet på ett sådant sätt att alla har en god arbetsmiljö. Det gäller såväl kvinnor som män, yngre och äldre, utlandsfödda och svenskfödda eller andra grupper i olika yrken, organisationer och sektorer på den svenska arbetsmarknaden.

Kunskapssammanställning 2016:2 Kvinnors och mäns arbetsvillkor – betydelsen av organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö för arbets- och hälsorelaterade utfall. (PDF)

Kvinnors och mäns arbetsvillkor - se hela seminariet

Tisdagen den 5 april presenterades rapporten om Kvinnors och mäns arbetsvillkor på ett seminarium som Arbetsmiljöverket anordnade. Första delen består av en presentation och andra delen av en paneldebatt.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/kunskapssammanstallningar/kvinnors-och-mans-arbetsvillkor/

Rapporten i olika media (uppdaterad 10 juni)

Nyhetsinslag i TV4:s ekonominyheter den 5 april.

Skolvärlden: "Forskaren: Bra exempel där lärare får vara lärare"

Lärarnas tidning: "För lång period av ledighet är inte bra"

Arbetsmiljöforskning: "Jobbar med höga emotionella krav"