Policy mot trakasserier enligt diskrimineringslagen

Rektor har antagit en policy mot trakasserier enligt diskrimineringslagen. (Rektor 2012-06-14, dnr SU 673-1794-12). Trakasserier definieras i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Till stöd för arbetet har personalchefen och chefen för Studentavdelningen utfärdat anvisningar för hur prefekter/enhetschefer ska agera om anställda eller studenter upplever sig utsätta för trakasserier.

 

Nedanstående dokument är ett tillägg och precisering av Stockholms universitets ("universitetet") generella "Policy mot sexuella trakasserier" (dnr SU 601-3494-10) samt "Policy mot trakasserier enligt diskrimineringslagen" (dnr SU 673-1794-12).

Där inget annat anges avser nedanstående dokument alla på Psykologiska institutionen; såväl anställd personal som uppdragstagare, doktorander och studenter på grundutbildningsnivå.

Sexuella trakasserier

Ovannämnda dokument om sexuella trakasserier innehåller definitioner av och exempel på sexuella trakasserier, vilka kan delas upp i två grupper:

Trakasserier på grund av kön

Sexuella trakasserier behöver inte ha med sexuella handlingar att göra utan kan handla om ett beteende som svärtar ner, förlöjligar eller skrämmer en arbetstagare eller student på grund av hennes eller hans kön.

Trakasserier av sexuell natur

Sexuella trakasserier kan också vara trakasserier med sexuell innebörd. Det kan vara uppträdande med fysiskt eller verbalt innehåll, exempelvis avsiktlig beröring, ovälkomna uppvaktningar eller anspelningar av sexuell natur.

Problemet med generella definitioner av detta slag är att det är svårt att koppla detta till konkret handling. Vad är ett acceptabelt beteende och vad är det inte? Ofta sker sexuella trakasserier i ett vardagligt sammanhang där ojämlika relationer, såsom doktorand - handledare eller man - kvinna, samsas med skämt, allvar, ironi och social samvaro. På Psykologiska institutionen definieras sexuella trakasserier som det som kan uppfattas sexuellt kränkande av den handlingen riktar sig emot. Konsekvensen av denna definition är att det är viktigt att alla strävar efter att tänka efter om deras handlande kan uppfattas som kränkande. Dessutom är det viktigt att institutionen upprätthåller ett samtal om vad som här ses som sexuella trakasserier, se nedan under förebyggande åtgärder.

Handlingsplan

Målsättningen är att inga sexuella trakasserier ska äga rum på institutionen. Åtgärderna för att uppnå och upprätthålla detta mål kan delas in i förebyggande åtgärder och utredning och påföljder av händelser som någon uppfattat som kränkande. Syftet med att utreda misstänkta fall av sexuella trakasserier är att minska risken för framtida kränkningar av sådan art och därmed förhindra den påverkan på arbetsklimatet förekomsten av sådana kränkningar medför.

Förebyggande åtgärder

Institutionens förebyggande åtgärder har följande mål:

 • Medvetandegöra frågan hos samtliga så att de uppmärksammas på eget och andras beteende som kan uppfattas sexuellt kränkande.
 • Sträva efter att skapa en konsensus om vad som är en kränkande handling och vad som inte är det.
 • Alla ska känna till gången som gäller för att anmäla en händelse som uppfattas som kränkande och att informationen om gällande rutiner skall vara lättillgänglig.

Institutionens förebyggande åtgärder har följande delar:

 • Information om policy och handlingsplan skall nå ut till alla anställda och studenter, främst genom institutionens hemsida, anslagstavlor och personalmöten.
 • Alla nya på institutionen, såväl studenter som anställda och andra, informeras om institutionens arbete mot sexuella trakasserier.
 • Signaler eller tecken på förekomst av sexuella trakasserier följs upp genom återkommande arbetsmiljöenkäter samt planeringssamtal med anställda.
 • Återkommande utbildning och seminarium i likabehandlingsfrågor erbjuds till både anställda och studenter.

Utredning av sexuella trakasserier

Enligt lag är institutionen skyldig att utreda alla fall av misstänkta sexuella trakasserier. Prefekten har ansvaret för att så sker. När någon känner sig kränkt, eller misstänker att någon annan blivit kränkt, bör denne anmäla detta till prefekt, ställföreträdande prefekt, skyddsombud eller jämställdhetsombuden, se kontaktuppgifter nedan. Studenter kan också anmäla till vem som helst i personalen, som då vidarebefordrar frågan till någon av ovanstående. Om en student först anmäler en kränkning, sedan ändrar sig på något sätt, så att den anställde ser saken som utagerad, underrättar den anställde ändå ett jämställdhetsombud om ärendet.

När jämställdhetsombuden får kännedom om en kränkning eller misstänkt kränkning, gör denne en bedömning av behovet av fortsatt handläggning i ärendet. I detta ingår att bedöma vilka som är att betrakta som inblandade och prata med dessa. Den som först tagit upp frågan, och den drabbade får information om lagstiftningen och konsekvenserna av att en utredning görs, såsom exempelvis sekretessfrågor.

Jämställdhetsombudet är den som utreder frågan och beslutar om och hur man skall gå vidare med anmälan. När jämställdhetsombudet har gjort detta, redogör han/hon för ärendet för prefekten, som bär det yttersta ansvaret för beslut som fattas för institutionens agerande i ärandet. Jämställdhetsombudet för en samlad dokumentation över alla incidenter som utretts. Denna sker primärt i form av tjänsteanteckningar och beslut som fattas skall diareiföras.

Ett ärende kan ha följande gång

Någon får kännedom om eller upplever en kränkande händelse eller en händelse som misstänks kunna vara kränkande. En student kan exempelvis gå till den kursansvarige och berätta om händelsen.

 1. Den kursansvarige berättar om vad han/hon fått veta för jämställdhetsombudet.
 2. Jämställdhetsombudet gör en preliminär bedömning av ärendet och beslutar om fortsatt handläggning.
 3. Jämställdhetsombudet har omgående enskilda samtal med samtliga inblandade, det vill säga den som misstänks ha kränkt, och den som misstänks vara offer för kränkningen, och eventuella vittnen, etc.
 4. Jämställdhetsombudet dokumenterar utredningen och rapporterar för prefekten.
 5. Jämställdhetsombudet kontaktar personalbyrån samt berörd facklig organisation alternativt studentbyrån.
 6. Målet med de enskilda samtalen är att de sexuella trakasserierna skall upphöra och att de inblandade parterna skall hitta en fungerande lösning eller gemensam överenskommelse.
 7. Prefekten beslutar om vidare behandling. Innan ärendet avskrivs talar prefekten normalt med båda parter. Prefekten kan också besluta om disciplinpåföljder etc.
 8. Jämställdhetsombudet ansvarar för att en eventuell uppföljning görs.

I förekommande fall kan även ärendet föras vidare till Stockholms universitets disciplinnämnd.

Sekretessaspekter

Utredningen skall genomföras på ett opartiskt och objektivt sätt och förutsätter frivilligt deltagande från berörda personer. Förvaltnings- och sekretesslagens bestämmelser kring diarieföring av handlingar skall beaktas och en skriftlig handläggning avseende bland annat tjänsteanteckningar, kommunicering och beslut måste ske. Detta innebär att betydande delar av utredningsarbetet kommer att genomföras under offentlig insyn. Det bör eftersträvas att berörda personer själva eller med hjälp av stödperson skriftligen anger de omständigheter som ligger till grund för utredningen. Ärenden av denna natur skall dock behandlas konfidentiellt och i normalfallet sekretessbeläggas.

Kontaktuppgifter Psykologiska institutionen

Ann-Charlotte Smedler, prefekt, tfn 08-16 3872, acsr@psychology.su.se

Maria Larsson, stf prefekt, tfn 08-16 3937, marlar@psychology.su.se

Cecilia Stenfors, jämställdhetsombud, tfn 08-16 3845, cecilia.stenfors@psychology.su.se

Skyddsombud på institutionen är Monika Karlsson för SEKO, monika.karlsson@psychology.su.se, och Margareta Simonsson-Sarnecki för TCO, msi@psychology.su.se.

Du kan också vända dig till Stockholms universitets huvudskyddsombud.

En student kan även kontakta jämlikhetssamordnare Christian Edling, e-post christian.edling@sb.su.se, tfn 08-16 2559 eller kontakta Studentservice på plan 4 i A-huset och boka tid för samtal.