Målet för jämställdhetsarbetet vid Stockholms universitet är att det skall råda balans mellan kvinnors och mäns inflytande i undervisning, forskning, studie- och arbetsförhållanden samt mellan antalet kvinnor och män i grund- och forskarutbildning, inom olika yrkesgrupper och i nämnder och styrelser. (Se vidare SU:s övergripande planer.)

Det övergripande syftet med Psykologiska institutionens jämställdhetsprogram är att verka för åtgärder som syftar till att initiera och vidmakthålla en jämställdhetsprocess i utbildnings- och forskningsverksamhet vid institutionen, samt att göra både studenter, undervisnings, forsknings- och annan personal delaktiga i denna process. Inom ramarna för jämställdhetsprocessen eftersträvas att genusperspektiv skall beaktas i institutionens arbete, i undervisning, vid val av kurslitteratur samt främjas inom uppsatsarbete. Institutionen har också att eftersträva att det finns både kvinnliga och manliga förebilder för såväl lärare som studenter.

För vidare information se Psykologiska institutionens långsiktiga jämställdhetsplan.

Ansvar

Universitetets ledning bär det yttersta ansvaret för universitetets jämställdhetsarbete och universitetsstyrelsen fastställer vart tredje år en övergripande jämställdhetsplan med konkreta åtgärder (JL 10§), som kontinuerligt redovisas i universitetets årsredovisning. Underlag för denna rapportering erhålls från institutionerna.

Institutionsstyrelsen bär det yttersta ansvaret för jämställdhetsprocessen vid institutionen och har att var tredje år besluta om en övergripande jämställdhetsplan. Prefekten har det övergripande ansvaret för att det finns ett jämställdhetsprogram och att de konkreta åtgärderna i detta jämställdhetsprogram fullföljs.

Kursansvariga lärare ansvarar för att jämställdhetsaspekter beaktas i utbildningen och att en utvärdering av jämställdhetsaspekter i undervisningen sker. Jämställdhetskommittén ansvarar för att jämställdhetsarbetet på institutionen årligen redovisas och utvärderas. Jämställdhetskommittén ansvarar också för att årligen ta fram och fastställa ett nytt jämställdhetsprogram.

För år 2011 har följande aktiviteter beslutats i institutionsstyrelsen: Jämställdhetsprogram 2011 (131 Kb) .