Information om jämställdhetsprogrammet finns tillgängligt för anställda och studenter på Psykologiska institutionens hemsida. Vidare är ambitionen att i så stor utsträckning som möjligt informera samtliga nyantagna studenter på fristående kurser, psykologprogram, och PAO om institutionens jämställdhetsarbete. För detta ansvarar jämställdhetsombuden.

Bakgrund och allmänna riktlinjer

Den övergripande planen [PDF] för jämställdhetsarbetet är fastställd av rektor 2011-06-30.

Planen fastslår att jämställdhet mellan kvinnor och män hör till de grundläggande värden som universitetet skall skydda och främja. Jämställdhetsarbetet vid Stockholms universitet gäller därför alla anställda och alla studenter:

”Målet för jämställdhetsarbetet vid Stockholms universitet är att det skall råda balans mellan kvinnors och mäns inflytande i undervisning, forskning, studie- och arbetsförhållanden samt mellan antalet kvinnor och män i grund- och forskarutbildning, inom olika yrkesgrupper och i nämnder och styrelser.”

”Yttersta ansvar för att detta mål uppnås ligger hos rektor, men förändringsarbetet skall ske ute på institutionerna. Enligt jämställdhetslagen skall alla arbetsgivare i samverkan med arbetstagarna bedriva ett aktivt arbete för jämställdhet. Finns det tio eller fler anställda på en arbetsplats skall arbetsgivaren upprätta en jämställdhetsplan.”

Med arbetsgivare avses inom Stockholms universitet prefekt eller motsvarande enhetschef: Jämställdhetsplanen skall enligt lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, även omfatta studenter. I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas enligt högskolelagen (HL 1 kap. 5§).

Jämställdhetsarbetet skall dels gälla rekrytering för att nå balans i andel kvinnor och män, dels förändringar i studieklimat, undervisningsmetoder och examinationsformer som kan leda till att fler kvinnor väljer att gå vidare till högre nivåer inom mansdominerade ämnen och fler män inom kvinnodominerade ämnen.

Prefekterna vid de olika institutionerna skall enligt denna centrala jämställdhetsplan varje år tillsammans med de anställda arbeta fram och fastställa jämställdhetsprogram för den egna institutionen.

Psykologiska institutionens jämställdhetsplan ansluter till den centrala jämställdhetsplanen för Stockholms universitet. Institutionens jämställdhetskommitté kommer därför att årligen på delegation av prefekten och i samråd med institutionens ledning utforma ett jämställdhetsprogram som specificerar planerade konkreta åtgärder.

Det övergripande syftet med Psykologiska institutionens jämställdhetsprogram är att verka för åtgärder som syftar till att initiera och vidmakthålla en jämställdhetsprocess inom utbildnings- och forskningsverksamheten vid institutionen, samt att göra både studenter, lärare och annan personal delaktiga i denna process. Inom ramarna för jämställdhetsprocessen är strävan att genusperspektiv skall beaktas i institutionens arbete, i undervisning, vid val av kurslitteratur samt befrämjas inom uppsatsarbete. Institutionen har också att eftersträva att det finns både kvinnliga och manliga förebilder samt förebilder som utmanar föreställningarna om kvinnligt och manligt, för såväl lärare som studenter.

Av största vikt är att såväl en kvantitativ som kvalitativ jämställdhet eftersträvas. Vanligtvis definieras jämställdhet i kvantitativa termer, vilket är nödvändigt, men inte tillräckligt. En jämn fördelning av kvinnor och män resulterar inte automatiskt i att undervisningens innehåll och uppläggning lyfter fram såväl kvinnors som mäns perspektiv, inte heller garanterar detta att forskningens ämnes- och metodval speglar både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar.

För att underlätta en kontinuerlig utvärdering av jämställdhetsarbetet vid institutionen kommer vissa statistiska uppgifter om könsfördelning och jämställdhet i olika avseenden att samlas in och sammanställas. Syftet med detta är att skapa kunskapsmässigt underlag om den egna organisationen som kan tjäna som bas för det fortsatta jämställdhetsarbetet.

Jämställdhetslagen (6 §) föreskriver arbetsgivarens ansvar att verka för att ingen arbetstagare eller student utsätts för trakasserier på grund av kön eller sexuella trakasserier.

Med sexuella trakasserier menas: Ovälkommet uppträdande av sexuell natur eller annat uppträdande grundat på kön, som påverkar individers integritet på arbetsplatsen och som skapar en skrämmande, fientlig eller förnedrande arbetsmiljö. Detta kan inkludera ovälkommet fysiskt, verbalt eller icke-verbalt uppträdande.

Institutionen ser mycket allvarligt på detta och är skyldig att utreda uppkomna fall och vidta åtgärder. Ytterst ansvarig för detta är prefekten.

Den som känner sig utsatt kan vända sig till institutionens jämställdhetsombud, studierektorer eller direkt till prefekten.

universitetets hemsida framgår i detalj vad som kan och skall göras för att stävja sådana trakasserier.

Den lokala åtgärdsplanen finns på institutionens hemsida, där såväl studenter som anställda kan läsa om tillvägagångssättet vid upplevda sexuella trakasserier.