Prisets syfte är att uppmuntra och stimulera såväl lärare som studenter till att intressera sig för dessa aspekter av psykologiämnet. Priset delas ut i två kategorier: ”Bästa undervisning” och ”Bästa uppsats”. Priset delas ut en gång per läsår och det är Jämställdhets- och jämlikhetskommittén vid institutionen som tar emot nomineringar och utser vinnare.

Kategori 1. Bästa undervisning

Priset för ”Bästa undervisning” kan tilldelas lärare som på ett förtjänstfullt sätt tar upp och belyser jämställdhets- och jämlikhetsaspekter i vid bemärkelse inom psykologiämnet. Den person som kan nomineras är kursansvarig eller annan person som har ett avgörande inflytande över kursens utformning och genomförande.

Vid institutionen registrerade studenter på någon av dess förekommande utbildningar äger rätt att nominera förslag till pristagare. En lärare kan nomineras maximalt två terminer efter det att kursen för vilken denne nomineras har givits.

Nomineringar skall vara tillställda kommittén (Maria Larsson, marlar@psychology.su.se eller Ingrid Stanciu, ingrid.stanciu@psychology.su.se) senast 15 juni och skall innehålla en namngiven person som man önskar att priset skall tilldelas, samt en kortare motivering därtill (max 1 A4). Det är viktigt att nomineringen tydligt motiverar på vilket sätt den aktuella kursen utmärkt sig på ett förtjänstfullt sätt. Jämställdhets- och jämlikhetskommittén bedömer inkomna nomineringar och utser pristagare. Kommitténs beslut kan inte överklagas.

Priset består av ett stipendium på 3000 kr. Pristagaren får även ett diplom som betygar utmärkelsen. Utmärkelsen annonseras via hemsidan och presenteras offentligt vid terminsstart.

Tidigare pristagare

Fram till och med 2013 avsåg priset "Bästa genusundervisning" som endast delades ut vid två tillfällen. Från och med 2014 avser priset "Bästa undervisning inom området jämställdhet och jämlikhet".

2014 gick lärarpriset till Ann Fridner och Marie Gustafsson Sendén med följande motivering: "För att med vetenskaplig expertis och pedagogiskt innovativa metoder utbilda såväl universitetslärare som blivande psykologer och personalvetare i genusfrågor."

2012 gick lärarpriset till Jan Bergström med följande motivering: "Han har förmedlat en vetenskapligt baserad kunskap om genusfrågor i sin undervisning men också på ett engagerat sätt medverkat i reflekterande diskussionsseminarier om ämnets betydelse för blivande psykologer och psykoterapeuter."

2010 gick lärarpriset till Pia Risholm Mothander.

Kategori 2. Bästa uppsats

Priset till ”Bästa uppsats” kan tilldelas uppsats på C-nivå, psykologexamensuppsats eller motsvarande uppsats som skrivits inom ramen för studier vid Psykologiska institutionen och som på ett förtjänstfullt sätt tar upp och belyser jämställdhets- och jämlikhetsaspekter i vid bemärkelse inom psykologiämnet.

Till priset kan nomineras den eller de studenter som står som författare till uppsatsen.

Lärare eller registrerade studenter vid institutionen äger rätt att nominera förslag till pristagare. Personer kan nomineras maximalt två terminer efter det att den aktuella uppsatsen examinerats och godkänts. Nomineringar skall vara tillställda Jämställdhets- och jämlikhetskommittén (Maria Larsson, marlar@psychology.su.se eller Ingrid Stanciu, ingrid.stanciu@psychology.su.se) senast 15 juni och skall innehålla namngiven person som man önskar att priset skall tilldelas, samt en kortare motivering därtill (max 1 A4). Det är viktigt att nomineringen tydligt motiverar på vilket sätt den aktuella uppsatsen utmärkt sig på ett förtjänstfullt sätt. Jämställdhets- och jämlikhetskommittén bedömer inkomna nomineringar och utser pristagare. Kommitténs beslut kan inte överklagas.

Priset består av ett stipendium på 3000 kr. Pristagaren får även ett diplom som betygar utmärkelsen. Om fler än en person står som författare till uppsatsen, delas summan lika mellan dem. Utmärkelsen annonseras via hemsidan och presenteras offentligt vid terminsstart.

Jämställdhets- och jämlikhetspriset för bästa uppsats 2014 går till Carin Lövmar för synliggörande av en hittills negligerad grupp kvinnor med ytlig samlagssmärta. Prevalensen av denna uppskattas till 4-5%. Carin har gått Psykoterapeutprogrammet och varit med om att utforma och genomföra en KBT-behandling på sin arbetsplats Danderyds sjukhus. Uppsatsen har titeln Gruppbehandling med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning för kvinnor med vestibulit. Studien är en pilotstudie med för- efter- och 3-mån uppföljning där 13 kvinnor deltog. Behandlingen visade sig ha effekt på sexuellt obehag, smärtrelaterade katastroftankar och emotioner samt stress. Carin har genom sitt gedigna arbete ökat sannolikheten för fortsatt god vård och intresse för denna ”tysta” och bortglömda grupp kvinnor. 

Tidigare mottagare av pris för bästa uppsats

Fram till och med 2013 avsåg priset "Bästa genusuppsats". Från och med 2014 avser priset "Bästa uppsats inom området jämställdhet och jämlikhet".

2014 - Carin Lövmar

2013 - Ellen Strömbäck och Johan Wikström

2012 - Caroline Carlsson

2011 - Anny Larsson

2010 - Helena Strömstedt

2009 - Marie Linde

2008 - Maja Berling

(Årtalen ovan avser året då priset delades ut, men avser en insats utförd året innan.)