Jämställdhetsarbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
  4. Om oss
  5. Jämställdhetsarbete

Jämställdhetsarbete

Jämställdhets- och jämlikhetskommittén ansvarar för att Psykologiska institutionens mer långsiktiga jämställdhetsplan följs. Ett jämställdhetsprogram med konkreta åtgärder som planeras och som genomförts uppdateras årligen.

Vid Psykologiska institutionen instiftades 2007 ett Genuspris. Prisets syfte är att uppmuntra och stimulera såväl lärare som studenter till att intressera sig för att integrera genusaspekter i vid bemärkelse i psykologiämnet. Från och med 2014 har priset breddats till ett Jämställdhets- och jämlikhetspris.

Läs även vår policy och rutiner mot sexuella trakasserier vid Psykologiska institutionen.

All colors

Jämställdhets- och jämlikhetsprispris

Vid Psykologiska institutionen Stockholms universitet instiftades 2007 ett Genuspris (med första utdelning 2008). Från och med 2014 utvidgas prisets inriktning så att det inkluderar såväl jämställdhets- som jämlikhetsaspekter. Exempel på sådana aspekter är etnisk tillhörighet, funktionshinder, klass/social härkomst, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder.

Jämställdhets- och jämlikhetskommittén

Jämställdhets- och jämlikhetskommittén ansvarar för att Psykologiska institutionens mer långsiktiga jämställdhetsplan följs. Ett jämställdhetsprogram med konkreta åtgärder som planeras och som genomförts uppdateras årligen.

Jämställdhets- och jämlikhetsplan

Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt ska präglas av respekt för varandras olikheter och åsikter.

Policy och rutiner mot trakasserier

Stockholms universitet och Psykologiska institutionen har som strävan att inga trakasserier ska förekomma inom verksamheten. Institutionen är också bunden av lagar att verka för detta, såsom jämställdhetslagen och lagen om likabehandling av studenter i högskolan.

Jämlikhetsombud

Jämlikhetsombud agerar länk mellan anställda respektive studenter och prefekt vad gäller jämlikhetsfrågor.

Jämlikhetsombud för personal och studenter är Nichel Gonzalez, 08-16 2879, nichel.gonzalez@psychology.su.se