Johanna Stengård
Johanna Stengård

Halvtidsseminariet äger rum torsdagen den 16 juni 2016, kl 10-12 i rum 357, Frescati Hagväg 14.

Handledare är Claudia Bernhard-Oettel och Erik Berntson, Psykologiska institutionen.

Granskare är Johnny Hellgren och Lena Låstad, Psykologiska institutionen.

Läs mer om Johanna Stengård.

Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi arrangerar.

Abstrakt

Avhandlingen syftar till att undersöka arbetsplatsinlåsning dvs. känslan av att vara fast på fel jobb. I avhandlingen används en vidareutveckling av Aronssons med fleras konceptualisering av arbetsplatsinlåsning genom att 1) kombinera 'fel arbetsplats' med låg upplevd anställningsbarhet och 2) lägga till en extra kategori som innefattar individer med risk för att hamna i inlåsning.

Studie 1 visar att ett skifte av inlåsningsstatus över tid följs åt av förändringar i självskattad hälsa och depressiva symptom. Riskgruppen uppvisar som förväntat en intermediär ställning, med bättre hälsa än de inlåsta, men med sämre hälsa än de som inte är inlåsta. Positiva förändringar i inlåsningsstatus motsvaras av en positiv hälsoutveckling, medan negativa förändringar i inlåsningsstatus motsvaras av negativ hälsoutveckling.

I Studie 2 undersöks förhållandet mellan hjälplöshet och inlåsning: Verkar hjälplöshet som en prediktor av inlåsning eller är det ett utfall av inlåsning? Analyserna visar att hjälplöshet i första hand bör betraktas som en prediktor av inlåsning.

Studie 3 kommer att undersöka rollen av socialt stöd på jobbet i förhållande till inlåsning. En frågeställning som kommer att behandlas är om socialt stöd kan dämpa inlåstas negativa hälsoutveckling?

Referenser

Stengård, J., Bernhard-Oettel, C., Berntson, E., Leineweber, C. & Aronsson, G. (2016). Stuck in a job: Being "locked-in" or at risk of becoming locked-in at the workplace and well-being over time. Work & Stress, 30(2), 152-172. doi:10.1080/02678373.2016.1163804

Stengård, J., Bernhard-Oettel, C., Berntson, E. & Leineweber, C. Stuck in the job: Do feelings of helplessness precede being locked-in at the workplace or vice versa? An analysis of cross-lagged effects. (Manuscript in preparation).