Marie-Louise Klingstedt
Marie-Louise Klingstedt

Detta halvtidsseminarium äger rum måndag den 27 november 2017, kl 10-12 i konferensrum 357, Frescati Hagväg 14, plan 3.

Granskare: Charlotte Alm, Psykologiska institutionen, och Jenny Eklund, CHESS

Handledare: Laura Ferrer-Wreder

Abstract

Två publicerade studier som del i en avhandling presenteras. De övergripande syftena med artiklarna kan preciseras enligt följande:

  • att undersöka, beskriva och identifiera mönster av flickors anpassningsproblem vid inskrivningstillfället på särskilda ungdomshem utifrån ett individuellt perspektiv och relatera dem till bakgrundsfaktorer.
  • att undersöka flickornas utfall och återanpassning till samhället beroende på problemsyndrom. Avsikten är att lägga tyngdpunkten på flickornas egna resurser och livssituation en tid efter utskrivning från Särskilda ungdomshem oavsett behandlingsinsatser och vårdtid.

I den första studien deltog 713 unga tjejer som vårdats på särskilda ungdomshem från 1997 till 2000. Tjejerna har vid inskrivningstillfället intervjuats med ett strukturerat formulär (ADAD) och ingår i ett forskningsregister. Analyserna genomfördes enligt LICUR-proceduren (Bergman et al., 2003) och nio yttre-problem och sju inre-problem kluster kunde bestämmas. Bland de nio yttre-problem klustren återfanns bland annat ett lågproblemkluster och två multipelproblem-kluster, ett med kombinationen: aggressivt beteende, alkoholanvändning / missbruk och kriminalitet, och det andra med kombinationen: drogmissbruk och egendom / drogbrott. Bland sju inre-problemklustren fanns ett lågproblem-kluster, ett ångest / depression syndrom och ett inre-problemkluster med generellt höga nivåer av samtliga problem.

En överlappning mellan yttre och inte problemkluster visade att det tycktes vara en ökad risk att ha inre problem bland tjejer med yttre problem som var relaterade till aggressiva beteende.

Samtliga sex familjefaktorer såsom föräldraproblem (ex. missbruk), fysiskt missbruk av en föräldrafigur och sexuella övergrepp av någon som flickan var beroende av var signifikant associerade med de olika inre problemsyndromen.

I den andra studien har de tjejer som skrevs in på särskilda ungdomshem 1999 och 2000 (N = 228) intervjuats fyra år efter inskrivning på särskilda ungdomshem. Flickornas klustertillhörighet från Studie 1 korstabulerades med utfallsmått som; Familj och sociala förhållanden, relationer, Subjektivt välbefinnande (SWB), hälsa, brott, missbruk och återfall i vård. Resultatet visade att tjejerna i de två kluster som kännetecknades av narkotikamissbruk vid intag har också vid uppföljningen en hög grad narkotikaproblem.

Sammantaget indikerade resultaten att problemsyndrom kan vara viktig för senare anpassning, särskilt om man kan identifiera yttre olika multiproblemsyndrom.

Konsekvenser av att differentiera mellan olika sådana syndrom, ger möjligheterna att planera samhällets vårdinsatser.

Kanske kan dessa resultat också ge en hint om hur utvecklingen av yttre anpassningsproblem hos flickor/kvinnor ser ut. Kanske kan syndromanalyser vara en framkomlig väg inför fortsatt forskning inom det området.

Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi ansvarar för dagens seminarium.

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl 14-15 i rum 357 om annat ej anges. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

Anmäl dig till vår populära epostlista. Då får du ett meddelande ett par dagar före varje seminarium.