Caroline Lornudd, KI
Caroline Lornudd

Seminariet äger rum onsdag den 14 mars 2018, kl 14-15 i rum 357, Frescati Hagväg 14, plan 3.

Abstract

”Friska företag” med låg sjukfrånvaro kännetecknas av ett hållbart arbetssätt som en integrerad del av verksamheten och som företagets långsiktiga strategi. Dessa företag har organisatoriska funktioner och processer med hög grad av delaktighet, välfungerande kommunikation, tydlig företagskultur och ett starkt ledarskap. Den operativa ledningens roll betonas i flertalet studier.

Företagsstyrelsens roll diskuteras dock sällan i relation till hälsa i arbetslivet. Styrelsen utgör en styr- och ledningsfunktion med ansvar för, och inflytande över, strategi, företagskultur och verkställande lednings förutsättningar att leda. Forskning om styrelsens inflytande visar att styrelseledamöters erfarenhet, kompetens, fokus, samt förutsättningar att aktivt följa upp och styra högsta ledningens arbete, påverkar såväl finansiella som andra former av organisatoriskt utfall. Även om denna forskning inte direkt har rört hälsa och hållbarhet, antyder den styrelsens potentiella nyckelfunktion för hälsa i arbetslivet.  

Mandus Frykman, KI
Mandus Frykman

I seminariet ska vi presentera resultaten från en kunskapsöversikt över styrelsens inflytande över hälsa och säkerhet i arbetslivet, vilken vi genomförde 2017. Kunskapsöversikten identifierar ett antal områden genom vilka styrelsen kan påverka, men den visar också tydliga svagheter i det empiriska underlaget. Vi vill också översiktligt presentera ett treårigt forskningsprojekt som syftar till att öka det empiriska underlaget inom området.

Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi ansvarar för dagens seminarium.

 

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl 14-15 i rum 357 om annat ej anges. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

Anmäl dig till vår populära e-postlista. Då får du ett meddelande ett par dagar före varje seminarium.