Anna Magnusson i labbet
Anna Magnusson i labbet

Seminariet äger rum onsdag den 29 mars 2017, kl 14-15 i rum 357, Frescati Hagväg 14, plan 3.

Abstract

Hjärnan omvandlar sinnesintryck från omgivningen till mönster av elektrisk aktivitet. Dessa aktivitetsmönster ger upphov till en erfarenhet, ett beteende eller en förmåga. Hörseln är viktig för att uppfatta ljud och hjärnan har förmåga att särskilja kommunikativa ljud från andra akustiska signaler. Ljudets rytm som är en viktig komponent som krävs för att kunna uppfatta tal och språk. Såväl segmentering av informationsbärande enheter, exempelvis ord och stavelser som prosodi, vilken ger information om talaren emotionella status, förmedlas via ljudets rytm. Vi har mycket begränsade kunskaper om hur det temporala mönstret som finns i kommunikationsljud analyseras av hjärnan. I det här föredraget kommer jag diskutera det neurologiska underlaget för hur ljudrytmer extraheras på hjärnstamsnivå. De signaler som uppstår i hjärnstammen ansluter till centra i hjärnan som är involverade i affektiv reglering och kognition. Detta antyder att sensoriska aktivitetsmönster grundade i hörseln kan driva utveckling av högre hjärnområden via evolutionärt kontinuerliga banor. Att lära oss mer om hjärnans hierarkiska organisation ur ett bottom up-perspektiv kan ge värdefull insikt i mänskliga funktioner som språkutveckling och personlighet.

Avdelningen för perception och psykofysik ansvarar för dagens seminarium.

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl 14-15 i rum 357 om annat ej anges. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

Anmäl dig till vår populära e-postlista. Då får du ett meddelande ett par dagar före varje seminarium.