Personlighets-, social- och utvecklingspsykologi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Psykologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsområden
  6. Personlighets-, social- och utvecklingspsykologi

Avdelningen för personlighets- social- och utvecklingspsykologi

Avdelningen bedriver forskning och ansvarar för institutionens utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå inom områdena personlighets-, social- och utvecklingspsykologi.

PSU gruppfoto 2019-08-29

Research in Applied Developmental Science

Applied Developmental Science focuses on the practical application of what we know about human development in order to better people's lives. Work conducted in this research program offers examples of the fusion of applied developmental science with intervention/implementation science as well as research studies that explore how culture and context relate to human development.

Barn och unga i utsatta livssituationer

För närvarande berör forskningsområdet barn och unga i migration, och barn och unga som är brottsoffer eller lagöverträdare.

Gender Fair Language

Språk både reflekterar och påverkar tankar, känslor och värderingar. Det här projektet undersöker introduceringen av hen i det svenska språket och hens effekter på hur människor uppfattar och bedömer kön/genus i en rad olika sammanhang.

Granqvists forskninglabb

Vår forskning handlar mestadels om anknytning i olika former, men vi driver även projekt om välfärdens psykologi och om neurohormonet oxytocins effekter på andliga upplevelser.

Självkänslans dynamiska struktur, beteende och hälsa

Arbetet inom ramen för min forskning rör sig huvudsakligen om självkänslans struktur, dess dynamiska funktion och betydelse för beteende och hälsa.

Socialpsykologiska laboratoriet

Den socialpsykologiska forskningen berör hur människors tankar, beteenden och känslor påverkas av och påverkar andra.

Forskningen som bedrivs på det socialpsykologiska laboratoriet spänner över ett brett fält av ämnen, t ex hur etnicitet och kön påverkar upplevelser och bedömningar, social exkludering, beslutsfattande, själv-presentation, konformitet, grupprocesser, mm.

Vi bedriver såväl grundforskning som forskning kring mer tillämpade frågeställningar. Vi deltar i kurser och utbildningar inom universitet, rättsväsende och arbetsliv.

Tillämpad socialpsykologi

Charlotte Alm forskar om tillämpad socialpsykologi med särskild inriktning mot forensisk psykologi, tillämpad välfärd och interventioner.

KONTAKT

Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi

Avdelningsföreståndare
Torun Lindholm, professor
Tfn: 08-16 4072
tlm@psychology.su.se

Ställföreträdande avd föreståndare
Laura Ferrer-Wreder, docent
Tfn: 08-16 3898
laura.ferrer-wreder@psychology.su.se

Telefon och fax
08-16 2000 (växel)
08-15 9342 (fax)

Besöksadress
Frescati Hagväg 14

Postadress
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

ÄMNESBESKRIVNING

Personlighetspsykologi

Personlighetspsykologin studerar sådana nedärvda och förvärvade psykologiska strukturer och processer som på ett systematiskt sätt varierar mellan olika individer och bidrar till organisation (coherence), kontinuitet och stabilitet (consistency) i personens beteende. Personlighetspsykologin är ett slags differentialpsykologi, i den meningen att det är variationer mellan individer som s.a.s. definierar vad som är ett personlighetsrelaterat fenomen.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.

ÄMNESBESKRIVNING

Socialpsykologi

Socialpsykologi är det område inom psykologin som studerar individers tankar, känslor och handlingar inom en social kontext, d.v.s. som en funktion av den aktuella eller upplevda närvaron av andra individer eller grupper. Inom området studeras egenskaper/processer avseende olika fenomen såväl inom individer ( t.ex. attityder) som mellan individer ( t.ex. attraktion) liksom olika fenomen såväl inom grupper ( t.ex. gruppsammanhållning) som mellan grupper ( t.ex. mellangruppsaggression).

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.

ÄMNESBESKRIVNING

Utvecklingspsykologi

Utvecklingspsykologin omfattar studiet av normal utveckling och individuella variationer i denna från födelse till vuxen ålder. Även utveckling under vuxenlivet studeras. Utvecklingspsykologin behandlar olika aspekter såsom perceptuell, motorisk, kognitiv, emotionell, social och personlighetsutveckling, liksom även den biologiska basen för utvecklingsförlopp. Området utvecklingspsykopatologi har speciell relevans för klinisk psykologi. Utifrån kunskaper om normalutveckling söks där beskrivningar och förklaringar till avvikande utvecklingsförlopp, främst vad gäller emotionella, sociala och personlighetspsykologiska förlopp. Den vetenskapliga målsättningen inom det utvecklingspsykologiska området är att utveckla teorier och metoder för förståelse av både de förändringar och den kontinuitet som karaktäriserar utvecklingsförloppet.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.