Personal

Personal

Följande personer vid Psykologiska institutionen tillhör respektive samarbetar med Avdelningen för personal-, social- och utvecklingspsykologi. Observera att namnen är klickbara och länkade till personens profilsida på Stockholms universitet, med kontaktinformation, forskningsintressen, publikationer med mera.

Avdelningsföreståndare: Torun Lindholm, professor.
Ställföreträdande avdelningsföreståndare: Laura Ferrer-Wreder, docent.

Personal vid avdelningen

KONTAKT

Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi

Avdelningsföreståndare
Torun Lindholm, professor
Tfn: 08-16 4072
tlm@psychology.su.se

Ställföreträdande avd föreståndare
Laura Ferrer-Wreder, docent
Tfn: 08-16 3898
laura.ferrer-wreder@psychology.su.se

Telefon och fax
08-16 2000 (växel)
08-15 9342 (fax)

Besöksadress
Frescati Hagväg 14

Postadress
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

ÄMNESBESKRIVNING

Personlighetspsykologi

Personlighetspsykologin studerar sådana nedärvda och förvärvade psykologiska strukturer och processer som på ett systematiskt sätt varierar mellan olika individer och bidrar till organisation (coherence), kontinuitet och stabilitet (consistency) i personens beteende. Personlighetspsykologin är ett slags differentialpsykologi, i den meningen att det är variationer mellan individer som s.a.s. definierar vad som är ett personlighetsrelaterat fenomen.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.

ÄMNESBESKRIVNING

Socialpsykologi

Socialpsykologi är det område inom psykologin som studerar individers tankar, känslor och handlingar inom en social kontext, d.v.s. som en funktion av den aktuella eller upplevda närvaron av andra individer eller grupper. Inom området studeras egenskaper/processer avseende olika fenomen såväl inom individer ( t.ex. attityder) som mellan individer ( t.ex. attraktion) liksom olika fenomen såväl inom grupper ( t.ex. gruppsammanhållning) som mellan grupper ( t.ex. mellangruppsaggression).

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.

ÄMNESBESKRIVNING

Utvecklingspsykologi

Utvecklingspsykologin omfattar studiet av normal utveckling och individuella variationer i denna från födelse till vuxen ålder. Även utveckling under vuxenlivet studeras. Utvecklingspsykologin behandlar olika aspekter såsom perceptuell, motorisk, kognitiv, emotionell, social och personlighetsutveckling, liksom även den biologiska basen för utvecklingsförlopp. Området utvecklingspsykopatologi har speciell relevans för klinisk psykologi. Utifrån kunskaper om normalutveckling söks där beskrivningar och förklaringar till avvikande utvecklingsförlopp, främst vad gäller emotionella, sociala och personlighetspsykologiska förlopp. Den vetenskapliga målsättningen inom det utvecklingspsykologiska området är att utveckla teorier och metoder för förståelse av både de förändringar och den kontinuitet som karaktäriserar utvecklingsförloppet.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.