Forskning

Forskning

Flera större och mindre forskningsprojekt utförs för närvarande på avdelningen. Nedan följer beskrivningar av projekt som pågått under en längre tid. Forskningen på vår avdelning sker ofta mellan deldiscipliner i psykologi och därmed över institutionens avdelningsgränser (t.ex. med kopplingar till de kognitiva, biologiska och kliniska avdelningarna). Dessutom är flera projekt transdisciplinära – inkluderar forskningssamarbete med samhällsaktörer utanför akademin – och mellanvetenskapliga, t.ex. samarbeten med forskare i statistik, utbildning och folkhälsovetenskap.

Forskning om anknytning

Ansvarig: Pehr Granqvist, docent.

Forskning om självkänsla

Ansvarig: Maarit Johnson, docent.

Forskning i socialpsykologi

Ansvarig: Professor Torun Lindholm.

Forskning i tillämpad utvecklingsvetenskap

Ansvariga: Laura Ferrer-Wreder, docent, och Lilianne Eninger, docent.

Individuell utveckling och anpassning (IDA)

IDA was founded by professor emeritus David Magnusson in the early sixties and he led the research program until 1996. IDA was led by professor emeritus Lars R. Bergman 1996-2011 and thereafter by professor Henrik Andershed and docent Anna-Karin Andershed, both at Örebro University. The program is still active and new data collections are planned as the participants enter retirement age. The majority of current IDA research is done at Örebro University but research is also ongoing at our department with Lars Bergman as the principal investigator.

Socialpsykologiska laboratoriet

Den socialpsykologiska forskningen berör hur människors tankar, beteenden och känslor påverkas av och påverkar andra.

KONTAKT

Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi

Avdelningsföreståndare
Torun Lindholm, professor
Tfn: 08-16 4072
tlm@psychology.su.se

Ställföreträdande avd föreståndare
Laura Ferrer-Wreder, docent
Tfn: 08-16 3898
laura.ferrer-wreder@psychology.su.se

Telefon och fax
08-16 2000 (växel)
08-15 9342 (fax)

Besöksadress
Frescati Hagväg 14

Postadress
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

ÄMNESBESKRIVNING

Personlighetspsykologi

Personlighetspsykologin studerar sådana nedärvda och förvärvade psykologiska strukturer och processer som på ett systematiskt sätt varierar mellan olika individer och bidrar till organisation (coherence), kontinuitet och stabilitet (consistency) i personens beteende. Personlighetspsykologin är ett slags differentialpsykologi, i den meningen att det är variationer mellan individer som s.a.s. definierar vad som är ett personlighetsrelaterat fenomen.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.

ÄMNESBESKRIVNING

Socialpsykologi

Socialpsykologi är det område inom psykologin som studerar individers tankar, känslor och handlingar inom en social kontext, d.v.s. som en funktion av den aktuella eller upplevda närvaron av andra individer eller grupper. Inom området studeras egenskaper/processer avseende olika fenomen såväl inom individer ( t.ex. attityder) som mellan individer ( t.ex. attraktion) liksom olika fenomen såväl inom grupper ( t.ex. gruppsammanhållning) som mellan grupper ( t.ex. mellangruppsaggression).

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.

ÄMNESBESKRIVNING

Utvecklingspsykologi

Utvecklingspsykologin omfattar studiet av normal utveckling och individuella variationer i denna från födelse till vuxen ålder. Även utveckling under vuxenlivet studeras. Utvecklingspsykologin behandlar olika aspekter såsom perceptuell, motorisk, kognitiv, emotionell, social och personlighetsutveckling, liksom även den biologiska basen för utvecklingsförlopp. Området utvecklingspsykopatologi har speciell relevans för klinisk psykologi. Utifrån kunskaper om normalutveckling söks där beskrivningar och förklaringar till avvikande utvecklingsförlopp, främst vad gäller emotionella, sociala och personlighetspsykologiska förlopp. Den vetenskapliga målsättningen inom det utvecklingspsykologiska området är att utveckla teorier och metoder för förståelse av både de förändringar och den kontinuitet som karaktäriserar utvecklingsförloppet.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.