Socialpsykologiska laboratoriet

Socialpsykologiska laboratoriet

Den socialpsykologiska forskningen berör hur människors tankar, beteenden och känslor påverkas av och påverkar andra.

Forskningen inom SPUSU (Social Psychology Unit at Stockholm University) spänner över ett brett fält av socialpsykologiska ämnen, t ex hur etnicitet och kön påverkar upplevelser och bedömningar, social exkludering, självkontroll och självreglering, aggressivitet, beslutsfattande, konformitet, grupprocesser, mm.

Inom SPUSU bedrivs såväl grundforskning som forskning kring mer tillämpade frågeställningar. Vi deltar i kurser och utbildningar inom universitet, rättsväsende och arbetsliv.

Forskning

Presentation av våra forskningsprojekt med lista på medverkande forskare.

Konferenspresentationer

Konferenspresentationer sedan 2003.

Personal

För närvarande hör följande personer till Socialpsykologiska laboratoriet.

Publikationer

Publikationer sedan 2003.

SPUSU i media

Här hittar du länkar till platser där Socialpsykologiska laboratoriet förekommer i media, samt intressanta och användbara sidor på webben om socialpsykologi.

KONTAKT

Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi

Avdelningsföreståndare
Torun Lindholm, professor
Tfn: 08-16 4072
tlm@psychology.su.se

Ställföreträdande avd föreståndare
Laura Ferrer-Wreder, docent
Tfn: 08-16 3898
laura.ferrer-wreder@psychology.su.se

Telefon och fax
08-16 2000 (växel)
08-15 9342 (fax)

Besöksadress
Frescati Hagväg 14

Postadress
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

ÄMNESBESKRIVNING

Personlighetspsykologi

Personlighetspsykologin studerar sådana nedärvda och förvärvade psykologiska strukturer och processer som på ett systematiskt sätt varierar mellan olika individer och bidrar till organisation (coherence), kontinuitet och stabilitet (consistency) i personens beteende. Personlighetspsykologin är ett slags differentialpsykologi, i den meningen att det är variationer mellan individer som s.a.s. definierar vad som är ett personlighetsrelaterat fenomen.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.

ÄMNESBESKRIVNING

Socialpsykologi

Socialpsykologi är det område inom psykologin som studerar individers tankar, känslor och handlingar inom en social kontext, d.v.s. som en funktion av den aktuella eller upplevda närvaron av andra individer eller grupper. Inom området studeras egenskaper/processer avseende olika fenomen såväl inom individer ( t.ex. attityder) som mellan individer ( t.ex. attraktion) liksom olika fenomen såväl inom grupper ( t.ex. gruppsammanhållning) som mellan grupper ( t.ex. mellangruppsaggression).

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.

ÄMNESBESKRIVNING

Utvecklingspsykologi

Utvecklingspsykologin omfattar studiet av normal utveckling och individuella variationer i denna från födelse till vuxen ålder. Även utveckling under vuxenlivet studeras. Utvecklingspsykologin behandlar olika aspekter såsom perceptuell, motorisk, kognitiv, emotionell, social och personlighetsutveckling, liksom även den biologiska basen för utvecklingsförlopp. Området utvecklingspsykopatologi har speciell relevans för klinisk psykologi. Utifrån kunskaper om normalutveckling söks där beskrivningar och förklaringar till avvikande utvecklingsförlopp, främst vad gäller emotionella, sociala och personlighetspsykologiska förlopp. Den vetenskapliga målsättningen inom det utvecklingspsykologiska området är att utveckla teorier och metoder för förståelse av både de förändringar och den kontinuitet som karaktäriserar utvecklingsförloppet.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.