Forskningen som bedrivs på det socialpsykologiska laboratoriet spänner över ett brett fält av ämnen, t ex hur etnicitet och kön påverkar upplevelser och bedömningar, social exkludering, beslutsfattande, själv-presentation, konformitet, grupprocesser, mm.

Vi bedriver såväl grundforskning som forskning kring mer tillämpade frågeställningar. Vi deltar i kurser och utbildningar inom universitet, rättsväsende och arbetsliv.

 

Forskningsprojekt

Kunskapsresistens: Orsaker, konsekvenser och motmedel

Vi lever i en tid där vi har större tillgång till och möjligheter att kommunicera kunskap än någonsin tidigare. Samtidigt stöter försöken att nå ut med kunskap också på ett allt mer utbrett hinder; kunskapsresistens. Detta program är ett samarbete mellan Åsa Wikforss (Filosofiska institutionen SU), Jesper Strömbäck (Mediavetenskapliga institutionen, Göteborg), Henrik Ekengren Oskarsson (Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg) och Torun Lindholm (Psykologiska institutionen, SU).

Syftet är att inom ett enhetligt ramverk undersöka kunskapsresistensens orsaker, dess konsekvenser och hur sådan resistens kan motverkas.

 

Kompensation mellan värme och kompetens i strategisk självpresentation

De intryck andra människor får av oss har stora konsekvenser på livets alla områden, och behovet att ge andra en positiv bild av oss själva styr vårt beteende i princip i alla situationer. Processen genom vilken vi försöker kontrollera den bild andra får av oss kallas själv-presentation (self-presentation eller impression management på engelska). Det här projektet undersöker hur människor använder två centrala dimensioner i person perception, värme och kompetens, i sin självpresentation.

I projektet studerar vi särskilt den kompensatoriska relationen mellan värme och kompetens i olika situationer. Om man t ex vill framstå som särskilt kompetent, försöker man då inte bara visa hur kompetent man är, utan också att man inte är särskilt varm? Och i situationer där det är viktigt att framstå som en varm person, drar vi då ned på hur kompetenta vi framstår? Vi undersöker också om dimensionerna värme och kompetens i vittnens utsagor kan användas för at särskilja korrekta och felaktiga minnen.

 

Vittnens utsagor: Verbala och paraverbala markörer för tillförlitlighet

I den vittnespsykologiska forskningen har man länge varit intresserad av att hitta objektiva kriterier som är relaterade till vittnens tillförlitlighet. Fokus har hittills särskilt har legat på kvaliteter som särskiljer lögner från minnen av verkliga händelser. Även ärliga vittnen som gör sitt bästa för att minnas så korrekt som möjligt gör dock också ofta misstag, och lämnar uppgifter om händelsen som är felaktiga och missvisande. En fråga av praktisk och teoretisk betydelse är därför om det finns kvaliteter som särskiljer korrekta från felaktiga utsagor hos vittnen som uppriktigt försöker beskriva en brottshändelse. Huvudfokus för detta projekt är att undersöka egenskaper som är relaterade till tillförlitligheten i vittnesutsagor av denna typ, dvs från vittnen som inte ljuger. I projektet undersöks specifikt verbala och paraverbala markörer för hur lätt ett vittne har att plocka fram sitt minne.

I projektet undersöks följande specifika frågeställningar undersöks i projektet två specifika frågeställningar: 1) Finns det objektiva kvaliteter som särskiljer korrekta från felaktiga vittnesutsagor? 2) Kan information om objektiva kvaliteter som skiljer korrekta från felaktiga utsagor, samt övning i att använda dessa förbättra validiteten i bedömningar av vittnen? 3) Hur tillförlitliga är sådana objektiva kvaliteter över längre tidsintervall)? 4) Hur påverkas tillförlitligheten av vittnets beteende mellan bevittnande och framplockning.

 

Body odor disgust sensitivity - BODS: Sociala och politiska attityder

Äckel är en universell emotion som antas ha utvecklats för att skydda kroppen från potentiellt skadliga ämnen, och som spelar en central roll i vårt beteendebaserade immunsystem. Äckel har också betydelse för vårt sociala beteende, och ingår som en komponent i negativa attityder till utgrupper, i synnerhet extrema attityder som avhumanisering och stigmatisering. Forskning har under senare tid visat att individuella skillnader i hur lätt man äcklas är kopplat till social konservatism och främlingsfientliga attityder. Kroppslukter hör till de stimuli som mest kraftfullt aktiverar äckel, och både människor och andra däggdjur använder kroppslukter för att reglera socialt beteende.

I föreliggande projekt har vi utvecklat ett nytt instrument för att mäta känslighet för äckel baserat på kroppslukt (the body odor disgust scale, BODS), och undersökt dess betydelse för sociala attityder och beteenden.

 

Beslutsfattande och minne: Hur påverkas våra minnen av vilket beslut vi och andra fattar?

När vi fattar ett beslut t ex i ett val mellan två alternativ, vill vi gärna efteråt känna att vi valde rätt. Denna motivation kan leda till att man i efterhand förvränger den information man hade om alternativen så att man minns det man valde som bättre och det man inte valde som sämre än vad som faktiskt var fallet.

I det här projektet undersöker vi hur våra minnen kan påverkas inte bara av våra egna, utan också av andras beslut.

 

Doktorander

 • Victoria Andrén
 • Sebastian Cancino-Montecinos
 • Philip Gustafsson
 • Joanna Lindström

 

Samarbeten inom SU 

 • Sophia Appelbom, forskningsassistent
 • Anna Blomkvist, doktorand
 • Torbjörn Engelkes, doktorand
 • Kimmo Eriksson, professor
 • Marie Gustafsson Sendén, fil.dr
 • Joel Gruneau Brulin, doktorand
 • Fredrik Jönsson, docent
 • Maria Larsson, professor
 • Jonas Olofsson, docent
 • Pontus Strimling, docent
 • Ola Svenson, professor emeritus
 • Åsa Wikforss, professor
 • Marta Zakrzewska, doktorand

 

Samarbeten vid andra lärosäten

 • Henrik Ekengren Oskarsson, professor, Göteborgs universitet
 • Fredrik Björklund, professor, Lunds universitet
 • Amina Memon, professor, Royal Holloway University of London, UK
 • Jesper Strömbäck, professor, Göteborgs universitet
 • Marco Tullio Liuzza, lektor, University of Catanzaro
 • Sverker Sikström, professor, Lunds universitet
 • Vincent Yzerbyt, professor, Université Catholique de Louvain

 

Finansiering

 • Vetenskapsrådet
 • Riksbankens jubileumsfond
 • Magnus Bergvalls Stiftelse

 

Publikationer och konferenser i urval 2017-2019

Olofsson, J., Tullio Liuzza, M., Derkert, L., Lindholm, T., & Larsson, M. (2017). The smell of prejudice. Body odor disgust sensitivity moderates the effect of disgusting smells on implicit prejudice. The 39th Annual Meeting of the Association for Chemosensory perception, Bonita Springs, Florida.

Cancino, S., & Lindholm, T. (2017). Dissonance and abstraction: Cognitive conflict leads to higher level of construal. Poster presented at the 18th General Meeting of the European Association for Social Psychology, Granada, Spain.

Lindholm, T., Memon, A., & Svenson, O. (2017). We Distort Memories of Other’s Decisions, and Other’s Decisions Distort Memories of What We Decided. How Social Interactions Shape Remembering and Subsequent Memory. Presentation at the symposia How Social Interactions Shape Remembering and Subsequent Memory, 18th General Meeting of the European Association for Social Psychology, Granada, Spain.

Lindholm, T., Nyúl, B., Lantos, A., & Reicher, S. D. (2017). The EASP Diversity report. Round Table Discussion, 18th General Meeting of the European Association for Social Psychology, Granada, Spain.

Eriksson, K., Strimling, P., Andersson, P. A., & Lindholm, T. (2017). Costly punishment in the ultimatum game evokes moral concern, in particular when framed as payoff reduction. Journal of Experimental Social Psychology, 69, 59-64. 

Tullio Liuzza, M., Lindholm T., Hawley, C., Gustafsson Sendén, M., Ekström., I., Olsson, M. J., Larsson, M., & Olofsson, J .K. (2017). The body odor disgust scale (BODS): Development and validation of a novel olfactory disgust assessment. Chemical Senses, 42, 479-485.

Cancino-Montecinos, S., Björklund, F., & Lindholm, T. (2018). Dissonance and abstraction: Cognitive conflict leads to higher level of construal. European Journal of Social Psychology, 48(1), 100-107. DOI: 10.1002/ejsp.2287

Lindholm, T., & Yzerbyt, V. (2018). When being nice or being smart could bring you down:  Compensatory dynamics in strategic self-presentation. International Review of Social Psychology, 31(1):16. DOI: 10.5334/irsp.136

Svenson, O., Gonzales, N., Memon, A., & Lindholm, T. (2018). Information about expert decision and post-decision distortion of facts of own decision. Scandinavian Journal of Psychology, 59(2), 127-134. DOI: 10.1111/sjop.12418

Tullio Liuzza, M., Lindholm, T., Hawley, C., Gustafsson Sendén, M., Ekström., I., Olsson, M. J., Larsson, M., & Olofsson, J .K. (2018). Body odor disgust sensitivity predicts authoritarian attitudes. Royal Society Open Science, 5(2), 171091. DOI: 10.1098/rsos.171091

Lindholm, T., Jönsson, F., & Liuzza, M. T. (2018). Retrieval effort cues predict eyewitness accuracy. Journal of Experimental Psychology: Applied, 24(4), 534-542. DOI: 10.1037/xap0000175

Cancino-Montecinos, S., Björklund, F., & Lindholm, T. (2018). Dissonance reduction as emotion regulation: Attitude change is related to positive emotions in the induced compliance paradigm. PLoS ONE 13(12): e0209012. DOI: doi.org/10.1371/journal.pone.0209012

Zakrzewska, M., Olofsson, J., Lindholm, T., Blomkvist, A., & Liuzza, M. T. (2019). Body odor disgust sensitivity is associated with prejudice towards a fictive group of immigrants. Physiology and Behavior, 201, 221-227. DOI: 10.1016/j.physbeh.2019.01.006

Liuzza, M. T., Olofsson, J., Cancino-Montecinos, S., & Lindholm, T. (2019). Body Odor Disgust Sensitivity predicts moral harshness towards moral violations of purity. Frontiers in Psychology, 10:458. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.00458

Lindholm, T., Blomkvist, A., Cancino Montecinos, S., & Yzerbyt, V. (2019). Too modest to lead: Men’s and women’s self-presentational tactics lead to gender biases in manager selection. Presented at the International Convention of Psychological Science, 2019, Paris.

Lindholm, T., Jönsson, F., & Liuzza, M. T. (2018). Retrieval effort cues predict eyewitness accuracy. Presented at the International Convention of Psychological Science, 2019, Paris.

Liuzza, M. T., Olofsson, J., Cancino-Montecinos, S., & Lindholm, T. (2019). Body Odor Disgust sensitivity predicts moral harshness towards moral violations of purity. Presented at the International Convention of Psychological Science, 2019, Paris.

Gustafsson, P. U., Lindholm, T., & Jönsson, F. (2019). Predicting accuracy in eyewitness testimonies with memory retrieval effort and confidence. Presented at the International Convention of Psychological Science, 2019, Paris.