Pehr Granqvist
Pehr Granqvist, projektledare

Det råder en omfattande kunskapsbrist rörande faktorer som bidrar till denna förhöjda risk, vilket både försvårar adekvat stöd till familjerna och medför risk för diskriminering.

Den nya longitudinella studien syftar till att öka kunskapen på området, genom att utforska viktiga aspekter av föräldrabeteende hos mödrarna (lyhördhet, kognitiv vägledning och mentalisering) i relation till barnens utveckling av centrala socioemotionella och kognitiva förmågor (anknytning, exekutiva funktioner och psykosocial anpassning).

I studien undersöks också den relativa betydelsen av mödrarnas egna föräldraerfarenheter, samt av ett flertal kontextuella faktorer (t.ex. mödrarnas utsatthet för trauma och övergrepp, samt deras tillgång till socialt stöd).

Varje familj följs från det att barnet är 9 månader gammalt, och upp till 3 års ålder.

Den första i sitt slag

Studien är den första i sitt slag i världen, och förhoppningen är att den ska kunna öka den vetenskapliga förankringen i arbetet med att hjälpa familjerna, och bidra till utformningen av stödinsatser som är bättre anpassade efter familjernas särskilda behov.

Delar av studien har utformats i samråd med SUF Kunskapscentrum i Uppsala, en organisation som är specialiserad inom utveckling och spridning av kunskap om stöd till barn och familjer där en förälder har IF. Finansiering sker genom anslag från Vetenskapsrådet och Forte.

Vill du veta mer om studien?

Studiens fullständiga namn är: Anknytningsrepresentationer, lyhördhet och kognitiv vägledning hos mödrar med mild intellektuell funktionsnedsättning, i relation till deras barns utveckling av anknytning och exekutiva funktioner: en longitudinell studie.

Om du vill veta mer så är du välkommen att kontakta någon av oss:

Tommie Forslund (postdoktor, tommie.forslund@psychology.su.se),
Mårten Hammarlund (doktorand, marten.hammarlund@psychology.su.se), eller
Pehr Granqvist (professor och projektansvarig, pehr.granqvist@psychology.su.se).