Jag studerar även barn och ungas utsatthet för kränkningar i förskola och skola samt på nätet. Forskningen fokuserar på hur barn och unga hanterar olika sociala förhållanden och organisatoriska förutsättningar, exempelvis studeras kommunikativa samspel i interaktion och kommunikation mellan barn och unga samt mellan dem och myndighetsutövare vid polisen, socialtjänsten och migrationsverket. Här studeras också hur barn och unga som brottsoffer och lagöverträdare förstås av domstolar.

 

Ann-Christin Cederborg
Ann-Christin Cederborg

Forskningsledare

Professor Ann-Christin Cederborg
Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
E-post: ann-christin.cederborg@psychology.su.se

 

Aktuella forskningsprojekt

Barn och unga som brottsoffer och förövare

I det här projektet studeras förutsättningar för barn och unga att berätta om sin utsatthet eller om brott de misstänks ha genomfört men också om hur de blir förstådda av rättsväsendet. Materialet insamlas från polismyndigheter och domstolar. Ärenden som analyseras handlar om barn och unga som misstänks vara utsatt för sexuella övergrepp, barnmisshandel och sexhandel samt barn och unga som misstänks ha begått grova brott.

Utsatthet för kränkningar i förskola och skola samt på nätet

Via etnografiskt video-inspelat material analyseras barn och ungas inkluderings och exkluderings strategier i samspel med jämnåriga. Här studeras också barn och ungas kränkande kommunikation via Internet. För att ytterligare förstå förekomst av kränkningar studeras även anmälningar som inkommit till Skolinspektionen om att barn och unga utsatts för kränkningar av jämnåriga i förskola och skola.

 

Samverkan inom Stockholms universitet

Förutom samverkan med forskare vid Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen och vid Psykologiska institutionen sker samverkan med forskare vid Juridiska institutionen och då framförallt forskare vid Barnrättscentrum, Stockholms universitet där jag är styrelsemedlem sedan 2012.

 

Internationell samverkan

Betydelsefulla samarbetspartners sedan många år är professor Michael Lamb vid psykologiska institutionen, Cambridge University, UK, och professor Irith Hershkovitz vid Haifa University, Israel.

 

Pågående extern finansiering

”Kamratsamspel” i förskoleklass och skola. Projektet är finansierat av Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

 

Urval av artiklar inom forskningsområdet

Cederborg, A-C., Orbach, Y., Sternberg, K.J., & Lamb, M. (2000). Investigative interviews of child witnesses in Sweden. Child Abuse and Neglect, 24(10), 1355-1361.

Cederborg, A-C. (2004). Factors influencing child witnesses. Scandinavian Journal of Psychology, 45,197-205.

Cederborg, A-C., Alm, C., Da Silva Nisen, D., & Lamb, M.E. (2013). Investigative interviewing of alleged child abuse victims: an evaluation of a new training program for investigative interviewers. Police practice and research. An international journal 14(3), 242-254.

Cederborg, A-C., & Lamb, M.E. (2006). How does the legal system respond when children with learning difficulties are victimized? Child Abuse and Neglect, 30(5), 537-547.

Cederborg, A-C., & Lamb, M.E. (2008). Interviewing alleged victims with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 52(1), 49-58.

Cederborg, A-C., Danielsson, H., La Rooy, D., & Lamb, M.E. (2009). Repetition of contaminating question types when children and youths with intellectual disabilities are interviewed. Journal of Intellectual Disability Research, 440-449.

Cederborg, A-C., & Gumpert, C. (2010). The challenge of assessing credibility when the alleged victims have intellectual disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research, 12(2), 125-140.

Cederborg, A-C., La Rooy, D., & Lamb, M.E. (2008). Repeated interviews with children who have intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 21, 103-113.

Cederborg, A-C., Hultman, E., & La Rooy, D. (2011). The quality of details when children and youths with intellectual disabilities are interviewed about their abuse experiences. Scandinavian Journal of Disability Research, 14(2), 113-125.

Cederborg, A-C., Ringmar Sylwander, K., & Blom, K.A. (2016). Research expanding current understandings of bullying in Sweden. Pensamiento Psicologico, 14(1), 131-146. doi: 10.11144/Javerianacali. PPS114-1.recu

Cederborg, A-C. (2018). Young children’s play: A matter of advanced strategies among peers. Early Child Development and Care. doi: 10.1080/03004430.2018.1491561

Friedman, W.J., Cederborg, A-C., Hultman, E., Änghagen, O., & Fählt Magnusson, K. (2010). Children’s memory for the duration of a pediatric consultation. Applied cognitive psychology, 24, 545-556.

Hedlund, D., & Cederborg, A-C. (2015). Legislators’ perceptions about unaccompanied minors seeking asylum. International Journal of Migration Health and Social Care, 11(4), 239-252. doi: 10.1108/IJMHSC-08-2014-0033

Hedlund, D., Cederborg, A-C., & Zamboni, M. (2016). The art of the (im)possible: Legislators’ experiences of the lawmaking process when reforming migration law. Theory and Practice of Legislation, 4, 45-63. doi: 10.1080/20508840.2016.1158391

Hultman, E., Cederborg, A-C., Alm, C., & Fählt Magnusson, K. (2013). Vulnerable children’s health as described in investigations of reported children. Child & Family Social Work, 18, 117-128.

Hultman, E., & Cederborg, A-C. (2013). How social workers portray children’s perception when constructing their identities. International Journal of Social Science Studies, 1(2), 73-81.

Hultman, E., & Cederborg, A-C. (2013). Representations of children’s voices about their health in social services arguments in support of their decision. International Journal of Social Science Studies, 2(2), 1-9. doi: 10.11114/ijsss.v2i2.265

Hultman, E., Cederborg, A-C., & Fählt-Magnusson, K. (2014). Social workers’ assessments of children’s health when arguing for children’s needs. Child and Adolescent Social Work Journal, 32(4), 301-308. doi: 10.1007/s10560-014-0371-3

Keselman, O., Cederborg, A-C., Lamb, M.E., & Dahlström, Ö. (2008). Mediated communication with minors in asylum-seeking hearings. Journal of Refugee Studies, 21(1), 103-116.

Keselman, O., Cederborg, A-C., Lamb, M.E., & Dahlström, Ö. (2010a). Asylum seeking minors in interpreter-mediated interviews: what do they say and what happens to their responses? Child & Family Social Work, 15, 325-334.

Keselman, O., Cederborg, A-C., & Linell, P. (2010b). “That is not necessary for you to know!” Negotiation of participation status of unaccompanied children in interpreter-mediated asylum hearings. Interpreting. International Journal of Research and Practice in Interpreting, 12(1), 83-104.

Lindholm, J., Cederborg, A-C., & Alm, C. (2014). Adolescent Girls Exploited in the Sex Trade: Informativeness and Evasiveness in Investigative Interviews. Police Practice and Research: An International Journal, 16(3), 197–210. doi: 10.1080/15614263.2014.880839

Lindholm, J., & Cederborg. A-C. (2016). Legal Assessments of Child Victims of Human Trafficking for Sexual Purposes. Behavioral Sciences and the Law, 34(1).
doi: 10.1002/bsl.2228

Lindholm, J., Börjesson, M., & Cederborg, A-C. (2014). ”What happened when you came to Sweden?”: Attributing responsibility in police interviews with alleged adolescent human trafficking victims”. Narrative Inquiry, 24(2).

Ottosson, L., Eastmond, M., & Cederborg, A-C. (2016). Assertions and aspirations: agency among accompanied asylum-seeking children in Sweden. Children’s Geograhics, 15(4), 426-438. doi: 10.1080/14733285.2016.1271941

Winerdal, U., Cederborg, A-C., & Lindholm, J. (2019). The quality of question types in Swedish police interviews with young suspects of serious crimes. The Police Journal: Theory, Practices and Principles, 92(2), 136-149. doi: 10.1177/0032258X18770915

Urval av böcker och bokkapitel inom forskningsområdet

Cederborg, A-C (2004). Migrationsverkets utredningssamtal med asylsökande barn. Stockholm: Migrationsverket.

Cederborg, A-C. (2010). Att intervjua barn- vägledning för socialsekreterare. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 

Cederborg, A-C., & Lamb, M.E. (2008). Intensive training of forensic interviewers. I T. I. Richardsson & M. V. Williams (Eds.), Child Abuse and Violence (pp 1-17). New York: Nova Science Publishers.

Cederborg, A-C., Lamb, M., & Laurell, O. (2007). Delay of disclosure, minimization and denial when the evidence is unambiguous. A multi victim case. I M. Pipe., M. Lamb, Y. Orbach, & A-C. Cederborg (Eds,). Child sexual abuse: Disclosure, Delay and Denial (pp 159-174). Hillsdale New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishers.

Cederborg, A-C., Gumpert, C., & Larsson Abbad, G. (2011). Att intervjua barn med intellektuella och neuropsykiatriska funktionshinder. Lund: Studentlitteratur.

Cederborg, A-C., (2014). (red). Barnperspektiv i socialt barnavårdsarbete.  Falkenberg: Gleerups.

Cederborg, A-C., & Warnling-Nerep, W. (red.), (2014). Barnrätt. HansaPrint Oy, Finland: Nordstedts Juridik.

Cederborg, A-C. (2014). Kränkningar och trakasserier i skolan. I A-C. Cederborg och W. Warnling-Nerep (red.), Barnrätt (pp 86-94). HansaPrint Oy, Finland: Nordstedts Juridik.

Cederborg, A-C. (2015). Children’s rights to be heard from their unique perspectives. I S. Mahmoudi., P. Leviner., A. Kaldal, & K. Lainpelto (Eds.), Child-Friendly Justice- A Quarter of a Century with the UN Convention on the Rights of the Child. Martinus Nijhoff Publishers.

Hultman, E., & Cederborg, A-C. (2014). Barnavårdsutredningar utifrån ett barnperspektiv. I Cederborg (red.), Barnperspektiv i socialt barnavårdsarbete. Falkenberg: Gleerups.

Pipe, M., Lamb, M.E.,  Orbach, Y., & Cederborg, A-C. (2007). (Eds.). Child sexual abuse: Disclosure, Delay and Denial. Hillsdale New Jersey: Lawrence Erlbaum Publishers.

Pipe, M.E., Lamb, M.E., Orbach, Y., & Cederborg, A-C. (2007). Seeking resolution in the disclosure wars: An introduction. I M.E. Pipe, M.E. Lamb, Y. Orbach, & A-C. Cederborg (Eds.), Child sexual abuse: Disclosure, Delay, and Denial (pp 1-10).  Mahwah, NJ: Lawrence  Erlbaum Publishers.